Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2009 KA-028/2009/0012 Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými NKÚ SR
2010 KA-028/2010/0005 Kontrola plnenia opatrení z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Štátnej pokladnici vykonanej v roku 2007
2011 KA-028/2011/0004 Kontrola postupu colných orgánov pri vymáhaní colných a daňových nedoplatkov a efektívnosti procesu ich vymáhania.
2013 KA-028/2013/1030 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu vybraných kapitol a ďalších subjektov verejnej správy na rok 2014.
2014 KA-028/2014/1050 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v DataCentre
2016 KA-028/2016/1030 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu vo vybraných kapitolách na rok 2017.
2017 KA-028/2017/1050 Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 - 2016
2018 KA-028/2018/1020 Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019
2019 KA-028/2019/1140 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
2020 KA-028/2020/1033 Strednodobé rozpočtové rámce (MTBF) - medzinárodná kontrola
2021 KA-028/2021/1120 Plnenie opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach
2022 KA-028/2022/1090 Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
2023 KA-028/2023/1140 Využitie výskumných inštitúcií pri riešení hrozieb pandémie
2024 KA-028/2024/1201 Kontrola ochrany klímy s použitím metodiky „Climate Scanner“ v podmienkach SR
2007 KA-029/2007/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2006 a realizácie programu výber daní v rezorte Ministerstva financií SR
2008 KA-029/2008/0015 Kontrola dodržiavania plnenia rozpočtu a majetková pozícia organizácie za rok 2007 (finančná kontrola)
2009 KA-029/2009/0001 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom kraja
2010 KA-029/2010/0006 Kontrola uplatňovania práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančnoekonomických vzťahov pri realizovaní práv akcionára a nakladaní s finančnými prostriedkami v SZRB, a.s., Bratislava a kontrola opatrení z kontroly vykonanej v roku 2004
2011 KA-029/2011/0005 Kontrola plnenia úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti v oblasti odpadového hospodárstva
2013 KA-029/2013/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vo vybraných kapitolách
2017 KA-029/2017/1100 Elektronické trhovisko vo verejnej správe
2018 KA-029/2018/1060 Kontrola prijatých opatrení v rámci kontrolnej akcie Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 - 2020
2019 KA-029/2019/1120 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Lúka a v obchodnej spoločnosti Šáchor
2020 KA-029/2020/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami vo vybraných subjektoch verejnej správy.
2021 KA-029/2021/1063 Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy
2022 KA-029/2022/1090 Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy
2023 KA-029/2023/1090 Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania
2008 KA-030/2008/0001 Kontrola zostavenia záverečného účtu za rok 2007
2009 KA-030/2009/0002 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
2010 KA-030/2010/0007 Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013
2011 KA-030/2011/0005 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami vynaloženými na údržbu a modernizáciu železničnej dopravnej infraštruktúry
2012 KA-030/2012/1110 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
2014 KA-030/2014/1050 Kontrola postupu správcu dane pri registrácii daňového subjektu k dani z pridanej hodnoty a kontrola efektívnosti procesu ukladania zábezpeky na daň pri registrácii daňového subjektu na dani z pridanej hodnoty
2016 KA-030/2016/1050 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Štátnej pokladnici.
2017 KA-030/2017/1050 Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH
2018 KA-030/2018/1060 Informačný systém dátového centra obcí.
2019 KA-030/2019/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
2020 KA-030/2020/1031 Ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami
2021 KA-030/2021/1100 Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností.
2022 KA-030/2022/1120 Vymáhanie nedoplatkov v samospráve