Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2021/1100
Názov:
Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností.
Účel kontrolnej akcie:
Posúdiť spôsob hospodárenia vybraných vodárenských spoločností, vrátane nakladania s majetkom pri za
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36672441
Sídlo
Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2018-2020 a v prípade potreb objektívneho posúdenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
15.07.2021 - 17.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

LVS pri zverejňovaní zmlúv na svojom webovom sídle nepostupovala v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého mala na svojom webovom sídle povinne zverejňované zmluvy zverejniť bezodkladne po ich uzatvorení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
LVS pri zverejňovaní zmlúv na svojom webovom sídle nepostupovala v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého mala na svojom webovom sídle povinne zverejňované zmluvy zverejniť bezodkladne po ich uzatvorení. Zároveň spoločnosť nezverejňovaním povinných údajov o objednávkach v určených termínoch nepostupovala podľa § 5b ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36056006
Sídlo
Partizánska cesta 5, 97523 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2018-2020 a súvisiace obdobie v prípade potreby posúdenia objektívneho stavu
Termín kontroly
06.07.2021 - 23.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

StVS, a. s. nezverejňovala všetky faktúry do 30 dní od ich uhradenia, čím nepostupovala v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín

IČO
36302724
Sídlo
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
2018-2020 a súvisiace obdobie v prípade potreby posúdenia objektívneho stavu
Termín kontroly
11.07.2021 - 14.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevykonaníie aktualizácie plánu obnovy VV a VK najmenej raz za päť rokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 262/2010 Z.z., 442/2002 Z.z., 442/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejňoval na svojom webovom sídle všetky zmluvy, ktoré sa týkali nakladania s majetkom spoločnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
TVK nezverejňovala všetky dodávateľské faktúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36252484
Sídlo
Priemyselná 10, 92179 Piešťany
Kontrolované obdobie
2018-2020 a súvisiace obdobie v prípade potreby posúdenia objektívneho stavu
Termín kontroly
01.07.2021 - 11.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmysle ust. § 42b ods. 1 a ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o VV a VK bol vlastník VV a VK povinný zabezpečiť vypracovanie plánu obnovy VV a VK do 30.09.2011. Kontrolou bolo zistené, že plán obnovy VV a VK na roky 2015 – 2024 bol vypracovaný a schválený 27.09.2012, čo nebolo v súlade s uvedením ustanovením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 442/2002 Z.z.
Stanovy TAVOS, a.s. neobsahovali dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie, čo nebolo v súlade s ust. § 173 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Plán obnovy VV a VK na roky 2015 – 2024 neobsahoval náležitosti uvedené v ust. § 1 ods. 4 v bodoch b); c); d) a f) Vyhlášky MŽP SR č. 262/2010. Konkrétne chýbalo uvedenie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť realizáciou plánovanej obnovy; uvedenie špecifických nedostatkov stavu objektov a zariadení vrátane plánovaných termínov obnovy a špecifikácie plánovaných opatrení; priority zaradenia objektov a zariadení VV alebo objektov zariadení VK do plánu obnovy na základe vyhodnotenia miery opotrebovania majetku a posúdenie vzťahov k iným stavbám alebo k plánovanému rozvoju.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 262/2010 Z.z.
Zasadnutia DR v roku 2018 neboli v dvoch prípadoch zvolané najmenej raz za kalendárny štvrťrok, čo nebolo v súlade s Čl. XII bod 9 Stanov TAVOS, a.s.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
DR nepreukázala vykonávanie kontrol v zmysle ust. 197 ods. 1 a ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého DR dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočnenie podnikateľskej činnosti, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi VZ. Zároveň tým nebolo dodržané ust. § 201 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sú členovia DR povinní oboznámiť VZ s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Spoločnosť na svojom webovom sídle nezverejňovala faktúry, čím nepostupovala podľa ust. § 5b ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z o slobode informácií. Ďalej spoločnosť na svojom webovom sídle nepreukázala priebežné zverejňovanie objednávok do desiatich dní od vyhotovenia v zmysle ust. § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z o slobode informácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36550949
Sídlo
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Kontrolované obdobie
2018-2020 a v prípade potreby objektívneho posúdenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
08.07.2021 - 25.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Spoločnosť nevyhotovením inventúrnych súpisov k inventarizovaným účtom a inventarizačného zápisu za spoločnosť ako celku nekonala v zmysle § 30 ods. 2 a ods. 3 zákona o účtovníctve. Taktiež sa spoločnosť neriadila vlastnou internou smernicou Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vytvorením opravnej položky k pohľadávke z náhrady škody analyticky pričlenenej k pohľadávkam z obchodného styku a nie k iným pohľadávkam, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 4 písm. g) a l) postupov účtovania pre podnikateľov, keď nedodržal členenie podľa položiek účtovnej závierky, a to vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok a tiež požiadaviek na zverejňovanie údajov z účtovnej závierky a súčasne nedodržal členenie podľa jednotlivých druhov pohľadávok a opravných položiek. Zároveň kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 23054/2002-92
ZsVS porušila ustanovenia § 1 ods. 4, písm. b) až d) Vyhlášky MŽP SR č. 262/2010 Z. z.. tým, že prvotný plán obnovy VV a VK neobsahoval ciele, plánované termíny obnovy ako aj priority.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 262/2010 Z.z.
ZsVS neaktualizovala Plán obnovy VV a VK v určenej lehote ani v požadovanej štruktúre, t. j. po piatich rokoch od začiatku jeho realizácie (r. 2020)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 262/2010 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedodržal § 4 ods. 1 Opatrenia o individuálnej účtovnej závierke a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, keď v poznámkach v tabuľkovej časti - Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, uviedol informáciu o významnej položke ostatných výnosov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predstavenstvo nepostupovalo v zmysle mzdových podmienok uzatvorených pracovných zmlúv a ich dodatkov, keď v prípade zistenia nedostatkov výkonnostnú zložku mzdy primerane neznížilo a neschválilo jej krátenie v rozsahu priradenom príslušnej úlohe. V týchto prípadoch priznaním odmien bez prihliadnutia na neplnenie stanovenej úlohy v plnej miere neuplatnilo nastavené motivačné ukazovatele hodnotenia riadiacich zamestnancov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predstavenstvo spoločnosti nedodržaním postupu prevodu akcií medzi dvoma akcionármi kontrolovaného subjektu, nekonalo v súlade s §194 ods. 5 ObZ, podľa ktorého sú členovia predstavenstva povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, s prihliadnutím na možné riziko prevodu akcií obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva a možného vzniku nezákonného prevodu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Kontrolou obsahových náležitostí Stanov bolo zistené, že neobsahovali dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie, čo nebolo v súlade s § 173 ods. 1 písm. i) ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Spoločnosť mala povinnosť v zmysle § 188, ods. 5 ObZ uverejniť výsledky hlasovania VZ na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, podľa štruktúry uvedenej v ods. 3 a 4 ObZ, a to v lehote 15 dní od skončenia VZ. Preverením povinného zverejňovania na webovom sídle spoločnosti bolo zistené, že ZsVS nezverejňovala výsledky hlasovania valnéhp zhromaždenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
V Zmluvách o výkone funkcie člena predstavenstva, bol zistený nesúlad, ktorý sa týkal spôsobu podpisovania v mene spoločnosti uvedenom vo výpise z obchodného registra. V 14-tich prípadoch absentovalo pri podpise dvoch členov predstavenstva vytlačené alebo napísané obchodné meno spoločnosti. Uvedené zistenie má za následok porušenie Stanov spoločnosti ako aj Štatútu predstavenstva a možné riziko neplatnosti zmlúv, nakoľko boli podpísané v rozpore so spôsobom konania v mene spoločnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Činnosť predstavenstva nebola v súlade so Stanovami spoločnosti ani so Štatútom predstavenstva, pretože vyššie uvedeným konaním prišlo v piatich prípadoch k porušeniu čl. XI. Stanov spoločnosti ako aj čl. VI. Štatútu predstavenstva tým, že nezasadali najmenej raz za mesiac.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Použitím nesprávnej terminológie predstavenstvom, keď miesto Návrhu na použitie zisku predložilo Návrh na rozdelenie zisku, došlo k nesúladu medzi predloženým dokumentom na zasadnutie VZ a nedodržaniu § 191 ObZ vrátane Stanov spoločnosti (formálna chyba).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
VZ nebolo oboznámené s výsledkami kontrolnej činnosti DR, pretože uvedenú činnosť DR počas kontrolovaného obdobia nevykonávala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Predstavenstvo ani DR nemalo komplexný obraz o výsledkoch kontrol z dôvodu, že absentovala ich centrálna evidencia, tiež interný predpis týkajúci sa vnútorného kontrolného systému vrátane výkonu interného auditu, čo malo za následok nedostatočne nastavený vnútorný kontrolný systém spoločnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V troch prípadoch nebola dodržaná zákonná osemdňová lehota na vybavovanie žiadostí, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt na webovom sídle spoločnosti nezverejňoval zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v rámci kontrolovaného obdobia nezverejňoval nielen údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác, ale ani údaje o faktúrach za tovary, služby a prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Späť