Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-029/2021/1063
Názov:
Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárnosť vybraných služieb na úpravu informačných systémov a zabezpečenia služieb ich p
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

IČO
42156424
Sídlo
Kollárova 8, 91702 Trnava
Kontrolované obdobie
2017 – 2021, v prípade potreby aj súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.06.2021 - 22.09.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Zvolením komplexného obstarania predmetu dodania ako komplexného riešenia s umožnením „vendor lock-in-u“ namiesto racionálneho rozdelenia zákazky na samostatné moduly a obstaraním riešenia na mieru s násobne vyššou cenou a neporovnateľne nižšími technickými parametrami v porovnaní s komerčným „krabicovým“ riešením kontrolovaný subjekt porušil § 19 ods. 3 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. NASES tým porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t. j. nehospodárne, neefektívne a neúčinne vynaložila verejné prostriedky.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Napriek odporúčaniu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a uzneseniu vlády SR č. 461/2016 nebolo poskytnuté stanovisko ÚHP k zákazke vyplývajúcej zo Zmluvy č. 2 z 27.04.2017. Stanovisko ÚHP je kľúčové pre nezaujaté posúdenie hospodárnosti projektov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt sa podpísaním Zmluvy č. 1 a následne Zmluvy č. 2 s vyššie uvedenými parametrami vedome vzdal vlastníckych, resp. majetkových práv, čím nadobudol licenciu na používanie Diela iba v obmedzenom rozsahu – len na účely poskytovania služieb, resp. na spôsob použitia Diela, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. NASES, v tomto kontexte, nedisponuje majetkovým právom podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona na spracovanie Diela. NASES rovnako nedisponuje právom na vykonávanie zmien alebo iných zásahov do Diela. Následným záujmom o opätovné nadobudnutie vzdaných sa majetkových práv boli Dodávateľom ohodnotené na 210 mil. EUR. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil § 3 ods. 2 Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, podľa ktorého je správca oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Pôvodne dohodnutý termín ukončenia fázy analýzy sa posunul o 6 mesiacov a fázy detailnej funkčnej špecifikácie sa posunul o 9 mesiacov. Implementácia Diela sa oproti pôvodne dohodnutému termínu oneskorila o 18 mesiacov. Fáza testovania a nasadenia zatiaľ nebola ukončená, pričom pôvodný termín sa niekoľko krát posunul, avšak ani po vyše 2-ročnom oneskorení Dielo doposiaľ nebolo odovzdané napriek tomu, že dĺžka realizácie Diela bola deklarovaná ako jeden z dôvodov zákaznícky vyvíjaného Diela vybraným dodávateľom. Odovzdané časti etáp Diela boli po prevzatí NASES zaplatené (z celkovej sumy 3 215 650,8 EUR bolo uhradených 2 733 303,6 EUR, pričom ostáva zaplatiť 482 347,2 EUR), avšak vzhľadom na to, že dielo bude nasadené až po ukončení všetkých fáz, nebolo možné, a ani ho v súčasnosti nie je možné využívať.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrolovaný subjekt nepreukázal NKÚ SR, že vykonával fyzickú inventúru IKT majetku v lehote určenej zákonom o účtovníctve od jeho vzniku do súčasnosti, čím porušil § 29 ods. 3 a § 30 ods. 1 Zákona o účtovníctve. Podľa predložených dokumentov k inventarizácii je možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt nepreukázal, že jeho účtovníctvo je preukázateľné podľa § 8 ods. 4 Zákona o účtovníctve, keďže k dnešnému dňu kontrolovaný subjekt nepreukázal účtovnými záznamami (inventúrnymi súpismi, inventarizačným zápisom) vykonávanie fyzickej inventúry majetku v lehote 4 rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt využíva k svojej činnosti aj bezodplatne zapožičaný hmotný a nehmotný majetok, pričom ide o významnú skutočnosť, ktorú kontrolovaný subjekt neuvádzal na podsúvahových účtoch a taktiež túto informáciu neuvádzal ani vo svojich poznámkach, čím porušil § 79 ods. 2 Opatrenia o postupoch účtovania pre ROPO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Na základe preverenej dokumentácie vyplynulo, že monitorovanie plnenia zmluvne dohodnutých parametrov SLA služieb v rámci ÚPVS je predovšetkým v kompetencii Dodávateľa, ktorý má povinnosť incidenty nahlasovať prostredníctvom ServiceDesku. NASES má týmto spôsobom prístup k informáciám o incidentoch (výpadkoch, nedostupnosti služieb mimo plánovaných odstávok atď.) až následne a sprostredkovane, čím sa komplikuje uplatňovanie zmluvne stanovených sankcií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KS po preverení podkladov predložených NASES identifikovala riziko, že kontrola plnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z bezpečnostného auditu nie je zabezpečená (o riešeniach nesúladov informuje generálny riaditeľ NASES na poradách MIRRI, stav plnenia opatrení však samotným MIRRI nie je verifikovaný).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť