Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2010/0007
Názov:
Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

"Neboli dodržané termíny a postupy pri preberaní, hodnotení a výbere žiadostí o nenávratný financný príspevok. (počet porušení 5)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Štatút
"Neboli dodržané termíny, postupy a formálne náležitosti pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí nenávratného financného príspevku (počet porušení 8)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Štatút
"MF SR nedodržalo casový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný financný príspevok."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Štatút

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Úloha zabezpečiť administratívne a organizačné kapacity SORO bola splnená čiastočne. Počet zamestnancov v roku 2009 nebol v Sekcii štrukturálnych fondov splnený (pracovné pozície boli neobsadené) a opisy činnosti zamestnancov neboli jednoznačne popísané na organizačné útvary, ktoré sa podieľali na plnenie úloh SORO. Niektoré úlohy SORO plnili okrem zriadenej sekcie i ďalšie útvary MK SR (sekcia ekonomiky, odbor informatizácie). Nepresne rozdelenie úloh nezabezpečovalo dostatočné informácie, ktoré boli požadované v článku 21 Ďalšie nedostatky pri zabezpečení administratívnych a organizačných kapacít pre vykonávanie činností SORO zistil vykonaný
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Štatút
Do 31.11.2010 bolo čerpanie celkom 309 911,91 , z toho boli prostriedky EÚ 263 425,01 a prostriedky zo ŠR tvorili 46 486,9 . Na základe chýb v ŽoP bolo celkové zníženie finančných prostriedkov o 4 217,82 .
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Štatút
MK SR úlohu realizovať výzvy na predkladanie projektov do mesiaca od vytvorenia SORO nesplnilo, písomne vyzvanie pre národný projekt v zmysle uznesenia vlády č.74/2009 nebolo zrealizované  v rámci OPIS PO 2 a nebol realizovaný žiaden projekt do 30.11.2010.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Štatút
Späť