Podnety a sťažnosti

Najvyšší kontrolný úrad SR je štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR.

NKÚ SR vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými prostriedkami.
 

Týka sa váš podnet:

Samosprávy?

Verejného obstarávania?

Výkladu legislatívy/stanoviska?

Právnych vzťahov?

Sociálnych dávok?

Nehnuteľností a pozemkov?

Sťažnosti?
 

Týka sa váš podnet:

Inej témy?