Podávanie sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR

Podľa § 9 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sú všetky orgány verejnej správy povinné prijímať sťažnosti a v prípade, že na ich vybavenie alebo prešetrenie nie sú príslušné, sú povinné ich bezodkladne postúpiť príslušnému orgánu.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vzhľadom na svoje postavenie a právomoci je oprávnený prešetrovať len sťažnosti smerujúce voči jeho zamestnancom a jeho činnosti, ostatné podania postupuje na vybavenie alebo prešetrenie príslušným orgánom.

V prípade podnetov a podaní majúcich charakter žiadostí o vykonanie kontroly je potrebné uviesť, že NKÚ SR vykonáva kontrolu na základe vopred schváleného Plánu kontrolnej činnosti. Doručené podania môžu byť využité ako doplnkový zdroj informácií v rámci vecne zameraných plánovaných kontrol. NKÚ SR všetky doručené podania priebežne  analyzuje a vyhodnocuje a v  prípade opodstatnenosti s prihliadnutím na kapacitné možnosti môže zaradiť poznatky získané z doručených podnetov do kontrolnej činnosti, konkrétnymi podaniami však nie je viazaný. Jediným subjektom oprávneným uložiť NKÚ SR vykonanie kontroly je Národná rada Slovenskej republiky, ktorá tak môže urobiť na základe svojho uznesenia.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie, možno podať na Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava.

Ak si želáte podať podnet, možete využiť služby e-govermentu; kliknite Podanie nového podnetu.

Ak si želáte podať sťažnosť, možete využiť služby e-govermentu; kliknite Podanie novej sťažnosti.

Ak si želáte viedieť vaše podané podnety alebo sťažnosti, možete využiť služby e-govermentu; kliknite Zoznam vašich podaných podnetov sťažností.