Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2021/1120
Názov:
Plnenie opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola a stav plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej ko
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Bardejov

IČO
00321842
Sídlo
Radničné nám. 16, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
01.08.2021 - 27.09.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V jedenástich prípadoch pri zmene platnej zmluvy medzi mestom a obchodnou spoločnosťou, ktorej zakladateľom je mesto, spojenej s nakladaním s majetkom mesta nebolo zabezpečené jej prerokovanie v súlade so zásadami hospodárenia v príslušných orgánoch mesta, čím nebol dodržaný § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia...., schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Mesto tým, že v poznámkach k 31.12.2017 a k 31.12.2018 neuviedlo správne informácie o obchodnej spoločnosti, nekonalo v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Porušením opatrenia MF SR o účtovnej závierke zároveň nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o obsahovom vymedzení položiek a štruktúre účtovnej závierky, rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie ustanoví MF SR opatrením, ktoré sú účtovné jednotky povinné dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31

Mesto Giraltovce

IČO
00321982
Sídlo
Dukelská 75, 08701 Giraltovce
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
09.08.2021 - 04.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Konateľa obchodnej spoločnosti neschválilo MsZ, čo nebolo v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
VZ Mestského podniku služieb Giraltovce, s.r.o. neschválilo ročnú účtovnú závierku za roky 2016 – 2019 v zmysle ustanovenia § 125 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka a čl. 8 bod B písm. c) zakladateľskej listiny.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Dve nájomné zmluvy uzatvorené v roku 2018 neboli schválené MsZ, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Preverením účtovných závierok mesta za roky 2017 - 2020 bolo zistené, že mesto v poznámkach nesprávne vykazovalo údaje o ZI, o VI obchodných spoločností za bežné ako aj predchádzajúce účtovné obdobie a o majetkových podieloch mesta v obchodných spoločnostiach v zmysle ustanovení § 1 ods.4, § 3 ods. 1 a ods. 2. opatrenia MF SR o účtovnej závierke. Porušením opatrenia MF SR o účtovnej závierke zároveň nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
V spoločnosti GIRATHERM, s. r. o. síce DR bola zriadená, ale v rámci kontrolovaného obdobia nebola preukázaná žiadna jej kontrolná činnosť podľa čl. X Spoločenskej zmluvy ako aj v zmysle ustanovení § 138 Obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.

Mesto Myjava

IČO
00309745
Sídlo
Nám. M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
09.08.2021 - 27.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Partizánske

IČO
00310905
Sídlo
Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
03.08.2021 - 04.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Prievidza

IČO
00318442
Sídlo
Námestie slobody 14, 97107 Prievidza
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
03.08.2021 - 03.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Ružomberok

IČO
00315737
Sídlo
Nám.A.Hlinku 1, 03416 Ružomberok
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
04.08.2021 - 25.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Sládkovičovo

IČO
00306177
Sídlo
Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
04.08.2021 - 04.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou inventúrnych súpisov bolo zistené, že tieto neobsahovali zákonom stanovené náležitosti, ako je deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry, ďalej odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku zistené pri vykonávaní inventúry na účely ocenenia majetku okrem inventúrnych súpisov dlhodobého finančného majetku, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 2 písm. b) a h) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že mesto v stanovenej lehote do 31.12.2017 VZN neaktualizovalo a ani v neskoršej lehote neprijalo v zásadách hospodárenia procesný postup schvaľovania zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností založených mestom v zmysle zákona o obecnom zriadení a obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že mesto interný predpis zásady tvorby opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a určenie spôsobu ich výpočtu a dôvody k ich tvorbe nevypracovalo v stanovenom termíne a ani do termínu ukončenia kontroly NKÚ SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Spišská Nová Ves

IČO
00329614
Sídlo
Radničné námestie 7, 05270 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
08.08.2021 - 03.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Čadca

IČO
00313971
Sídlo
Námestie slobody 30, 02221 Čadca
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
11.08.2021 - 26.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Šurany

IČO
00309311
Sídlo
Nám. hrdinov 1, 94201 Šurany
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
09.08.2021 - 29.09.2021
Stav kontroly
Ukončená

Obec Komjatice

IČO
00308994
Sídlo
Nádražná 97/344, 94106 Komjatice
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
- 07.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Obec Prakovce

IČO
00329517
Sídlo
Prakovce 333, 05562 Prakovce
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
05.08.2021 - 26.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Obec Tvrdošovce

IČO
00309338
Sídlo
Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2020 v prípade potreby aj súvisiace obdobie.
Termín kontroly
09.08.2021 - 29.09.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec poskytla pôžičku vo výške 60 000,00 eur obchodnej spoločnosti Termálne kúpalisko Tvrdošovce s. r. o. bez toho, aby o jej poskytnutí rozhodlo OcZ, čím nepostupovala v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení podľa ktorého, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovať hospodárenie s ním.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť