Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-029/2020/1110
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Hornošarišské osvetové stredisko

IČO
37781588
Sídlo
Rhodyho 6, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
2014 - 2019, pre potreby objektívneho posúdenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.07.2020 - 17.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že v 65 prípadoch boli z bankových účtov HOS Bardejov č. SK89 8180 0000 0070 0051 7773, SK34 8180 0000 0070 0059 5587 a SK63 8180 0000 0070 0051 7853 v rokoch 2015 – 2019 uhradené neoprávnené platby bez preukázaného právneho dôvodu v celkovej sume 8 842,00 eur. Úhrady boli realizované na šesť bankových účtov zamestnancov HOS Bardejov a na jeden bankový účet osoby, ktorá má rovnaké priezvisko ako zamestnankyňa M. G. (príloha č. 3a tohto protokolu o výsledku kontroly). Použitím verejných prostriedkov v celkovej sume 8 842,00 eur došlo k umožneniu bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov, čo je porušením finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v ôsmich prípadoch v sume 1 660,00 eur bola v roku 2015 vykonaná predbežná finančná kontrola podľa § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. Takto vykonanú finančnú kontrolu v rokoch 2015 - 2019 možno považovať za čisto formálnu vzhľadom na to, že nebol zabezpečený jeden z cieľov finančnej kontroly predchádzať podvodom a nezrovnalostiam podľa § 6 ods. 3 písm. h) zákona o finančnej kontrole a audite. Zároveň bolo zistené, že v roku 2016 bola v 16 prípadoch v sume 2 502,00 eur, v roku 2017 v 13 prípadoch v sume 1 435,00 eur, v roku 2018 v 16 prípadoch v sume 1 785,00 eur a v roku 2019 v 12 prípadoch v sume 1 460,00 eur vykonaná základná finančná kontrola podľa § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Preverením webového sídla kontrolovaného subjektu bolo zistené, že žiadna z 202 zmlúv o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v rokoch 2015 – 2019 nebola zverejnená. Uvedeným konaním HOS Bardejov nepostupoval v súlade s § 5a ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o prijatí bežného transferu z rozpočtu PSK na účte 357 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného namiesto účtu 354 - Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku, čím nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a s § 47 ods. 4 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Kontrolovaný subjekt vo vecnej a časovej súvislosti pri úhrade faktúr za dodávky tovarov a služieb v rámci mikroprojektu nesprávne zúčtoval prijatie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov na účte 693 - výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy namiesto účtu 691 - výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku. Uvedeným konaním HOS Bardejov nepostupoval v súlade s § 4 od 2 zákona o účtovníctve a s § 77 ods. 1 postupov účtovania. Zároveň kontrolovaný subjekt uviedol pri čerpaní bežných výdavkov nesprávny kód zdroja 111 namiesto 41, čo nebolo v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 č. MF/009450/2016-411.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že neúčtoval o prijatí bežného transferu zo ŠR SR na účte 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku, ale na účte 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a s § 47 ods. 7 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania, princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov a princípom transparentnosti, nakoľko podľa dokumentácie z verejného obstarávania neboli zachované zásady transparentnosti, čestnej hospodárskej súťaže a rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi, čím HOS Bardejov porušil § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň nepostupoval v súlade s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Preverením interných smerníc upravujúcich proces verejného obstarávania v podmienkach HOS Bardejov bolo zistené, že neupravovali riešenie konfliktu záujmov. Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania podľa § 23 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Verejný obstarávateľ tým, že neurčil počet skríň, ktoré mali byť dodané, pričom sám stanovil tri rôzne rozmery nezachoval podmienku preskúmateľnosti každého úkonu vykonaného v súvislosti so spôsobom predkladania cenovej ponuky a hodnotiaceho postupu vo verejnom obstarávaní, ktorá má zabezpečiť, aby zadávanie verejných zákaziek prebiehalo transparentným spôsobom. Uvedeným konaním verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s princípom transparentnosti, nakoľko podľa dokumentácie z verejného obstarávania nebola splnená podmienka preskúmateľnosti t. j. jednoznačnosť, konkrétnosť a presnosť procesu verejného obstarávania, čím HOS Bardejov porušilo § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň nepostupoval v súlade s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Na základe fyzickej obhliadky uskutočnenej 13.11.2020 bol vypracovaný priebežný protokol (príloha č. 6 tohto protokolu o výsledku kontroly). Priebežnou kontrolou bolo zistené, že v priestoroch HOS Bardejov sa nenachádzala žiadna štvor zásuvková kovová kartotéka v zmysle výzvy na určenie PHZ. HOS Bardejov tým, že požadoval vo verejnom obstarávaní dodanie štvor zásuvkovej kartotéky, pričom výsledkom verejného obstarávania boli dvojdielne otváravé skrine (priebežný protokol, ktorý tvorí prílohu č. 6 tohto protokolu o výsledku kontroly) nepostupoval v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania, princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípom transparentnosti, princípom proporcionality a princípom hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania, čím HOS Bardejov porušilo § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň nepostupoval v súlade s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ nestanovil vo výzve na predloženie ponuky žiadne aspoň minimálne požiadavky na preukázanie skúseností, referencií z prípravy školiacich materiálov a realizácie vyučovania. Zároveň neboli stanovené aspoň minimálne požiadavky na školiteľov, napríklad prax vo vykonávaní školení-kurzov, preukázanie skúseností, vedomostí a odborných znalostí školiteľov prostredníctvom životopisu. Na základe uvedeného nebola zachovaná podmienka preskúmateľnosti každého úkonu vykonaného v súvislosti so spôsobom predkladania cenovej ponuky a hodnotiaceho postupu vo verejnom obstarávaní, ktorá má zabezpečiť, aby zadávanie verejných zákaziek prebiehalo transparentným spôsobom. Uvedeným konaním verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade princípom transparentnosti, nakoľko podľa dokumentácie z verejného obstarávania nebola splnená podmienka preskúmateľnosti t. j. jednoznačnosť, konkrétnosť a presnosť procesu verejného obstarávania, čím HOS Bardejov porušilo § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň nepostupoval v súlade s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Predmetom výzvy na určenie PHZ zákazky služba koordinátora mikroprojektu bolo: - vedenie prideleného projektu, - starostlivosť, koordinácia a zodpovednosť, - koordinačno - administratívna činnosť súvisiaca s projektom, - príprava projektovej dokumentácie, - vedenie projektového tímu. Uvedený predmet zákazky bol popisom činností, ktoré mal koordinátor v rámci mikroprojektu vykonávať. Verejný obstarávateľ nestanovil žiadne aspoň minimálne požiadavky na koordinátora, napríklad preukázanie skúseností, praxe, referencií z vedenia obdobných projektov, vedomostí a odborných znalostí prostredníctvom životopisu od všetkých oslovených. Životopis bol vyžiadaný iba od víťazného uchádzača. Na základe uvedeného nebola zachovaná podmienka preskúmateľnosti každého úkonu vykonaného v súvislosti so spôsobom predkladania cenovej ponuky a hodnotiaceho postupu vo verejnom obstarávaní, ktorá má zabezpečiť, aby zadávanie verejných zákaziek prebiehalo transparentným spôsobom. Uvedeným konaním verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade princípom transparentnosti, nakoľko podľa dokumentácie z verejného obstarávania nebola splnená podmienka preskúmateľnosti t. j. jednoznačnosť, konkrétnosť a presnosť procesu verejného obstarávania, čím HOS Bardejov porušilo § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň nepostupoval v súlade s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
V prílohe č. 1 výzvy na určenie PHZ bolo uvedené, že uchádzačom vyplnený návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača, resp. môže byť podpísaný osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, ak súčasťou ponuky je aj originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon. Kontrolou bolo zistené, že ponuky predložené M. O. a M. J. neboli podpísané. Uvedeným konaním verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade princípom transparentnosti, nakoľko podľa dokumentácie z verejného obstarávania nebola splnená podmienka preskúmateľnosti t. j. jednoznačnosť, konkrétnosť a presnosť procesu verejného obstarávania, čím HOS Bardejov porušilo § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň nepostupoval v súlade s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nepreveril ponuky uchádzačov, ktoré boli vrátane DPH, pričom žiadny z oslovených subjektov nebol registrovaným platcom DPH nebola splnená podmienka preskúmateľnosti t. j. jednoznačnosť, konkrétnosť a presnosť procesu verejného obstarávania, čím HOS Bardejov porušilo § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň nepostupoval v súlade s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzatvoril s víťazným uchádzačom zmluvu na základe ponuky predloženej v rámci verejného obstarávania v sume 5 813,60 eur vrátane DPH. Vzhľadom na to, že víťazný uchádzač nebol platcom DPH kontrolovaný subjekt mal uhradiť 4 560,88 eur t. j. o 1 162,72 eur menej. Uvedeným konaním HOS Bardejov použilo verejné prostriedky v sume 1 162,72 eur nad rámec oprávnenia, čím došlo k ich vyššiemu čerpaniu tým bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Na základe hľadísk - funkčného, ekonomického, časového, miestne a technické špecifikácie bolo zistené, že došlo k rozdeleniu zákazky na dve časti – výmena okien a oprava fasády a výmenu strešnej krytiny. Dôkazom uvedenej skutočnosti okrem vyššie uvedeného zdôvodnenia je aj samotné rozhodnutie riaditeľa HOS Bardejov z 25.10.2016, podľa ktorého bolo potrebné pridelené verejné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa vyčerpať do 31.12.2016 bez možnosti ich presunutia do ďalšieho roku. Pri nerozdelení zákazky bolo málo pravdepodobné z časového hľadiska dodržať termín realizácie do 31.12.2016 s použitím prísnejšieho postupu zadávania civilnej podlimitnej zákazky. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň nepostupoval s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Spoločnosť Bosorka, s. r. o., v roku 2015 prenajala v piatich prípadoch HOS Bardejov rôzne zariadenia v celkovej sume 2 450,00 eur, pričom bola vybraná priamo bez uskutočneného verejného obstarávania podľa v tom čase platných finančných limitov v zákone o verejnom obstarávaní č. 25/2006 a podľa smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach strediska. Súčasťou princípu transparentnosti podľa § 9 ods. 3 uvedeného zákona je aj skúmanie konfliktu záujmov, jeho identifikácia a predchádzanie. V roku 2016 spoločnosť Bosorka, s. r. o,. poskytla v siedmich prípadoch HOS Bardejov rôzne služby vrátane prenájmu zariadení v celkovej sume 2 950,00 eur, pričom bola vybraná priamo bez uskutočneného verejného obstarávania podľa v tom čase platných finančných limitov v zákone o verejnom obstarávaní a podľa smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach strediska. Napriek uvedenému neboli zo strany kontrolovaného subjektu prijaté primerané opatrenia, ktorým by sa predišlo možnému konfliktu záujmov podľa § 23 ods. 5 zákona verejnom obstarávaní. Prehľad vystavených faktúr za roky 2015 - 2016 je uvedený v prílohe č. 10 tohto protokolu o výsledku kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt umožnil zamestnankyni M. Z. čerpať náhradné voľno za prácu nadčas, ktorý odpracovala na piatich kultúrnych podujatiach v rokoch 2017 – 2019. Za čerpané náhradné voľno dostala zamestnankyňa plat, pričom nevyplácanie nadčasov je popísané v časti 2.5 tohto protokolu o výsledku kontroly. Zároveň jej uhradil ako živnostníčke verejné prostriedky v sume 460,00 eur poskytnuté z FPU za služby, na ktoré nemala živnostenské oprávnenie nedodržal § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť ich použitia. Uvedeným konaním porušil finančnú disciplínu, keď nehospodárne vynaložil verejné prostriedky podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
HOS Bardejov tým, že uhradil verejné prostriedky v sume 400,00 eur za nájom verejného priestranstva obchodnej spoločnosti, nedodržal § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť ich použitia. Uvedeným konaním porušil finančnú disciplínu tým, že nehospodárne vynaložil verejné prostriedky podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že účtoval o zariadeniach na účte 518 – Ostatné služby namiesto účtu 501 – Spotreba materiálu, nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a s § 57 ods. 1 Postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Tým, že faktúra č. 2017090001 obsahovala dodanie zariadení, pričom rukou bola dopísaná poznámka – zvučky na súvislosti štúdio HOS, faktúra bola nepreukázateľná, nebol dodržaný § 32 ods. 1 písm. a) a b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť, ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že pri faktúre č. 00762017 za materiál na kostýmy a scénu účtoval na účte 518 – Ostatné služby namiesto účtu 501 – Spotreba materiálu, nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a s § 57 ods. 1 Postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Faktúra č. FV170010 za materiál na kostýmy a scénu neobsahovala súpis dodaného materiálu s uvedením množstva a druhu materiálu, faktúra č. FV170011 obsahovala dodanie 10 ks výhrevných telies, pričom rukou bola dopísaná poznámka – zakúpená akumulačná pec. Na základe uvedeného boli obe faktúry nepreukázateľné, čím nebol dodržaný § 32 ods. 1 písm. a) a b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť, ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR preverila fyzickou obhliadkou 09.09.2020 existenciu resp. umiestnenie vybraného drobného hmotného majetku. Kontrolou bolo zistené, že: - grafické pero (faktúra č. 25116) v sume 922,00 eur, inventárne č. 1196, - brúska uhlová v sume 81,00 eur (faktúra č. 14517 v celkovej sume 293,44 eur ) inventárne č. 1204, - brúska excentrická v sume 212,44 (faktúra č. 14517 v celkovej sume 293,44 eur) inventárne č. 1203, - píla pokosová (faktúra č. 21017 v sume 134,91 eur) inventárne č. 1208, - kamerový systém AHD black 4x kamera 1.3 Mpx, E-CH7004 (faktúra č. 01517 v sume 189,00 eur) bez inventárneho čísla, - DM-Kamera do auta/2,4“/Full HD v sume 84,80 eur (faktúra č. 22217 v celkovej sume 355,78 eur) inventárne č. 1211. neboli označené inventárnym číslom, aj keď ho mali priradené. Zároveň bolo zistené, že auto kamera sa nenachádzala v služobnom motorovom vozidle. Obdobne to bolo aj pri kamerovom systéme v sume 189,00 eur, ktorý nebol nikde osadený, tzn. sa nevyužíval. Kontrolnej skupine boli predložené tri kamery zo štyroch a nahrávacie zariadenie. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so smernicou k vedeniu účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverením pracovného poriadku bolo zistené, že je právne zastaraný vzhľadom na to, že nebol od roku 2012 upravený v súvislosti so zmenami Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zamestnankyňa L. S. mala pracovnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú od 15.04.2019 do 15.10.2019 s ustanoveným týždenným pracovným časom 20 hod. tzn. štyri hod. denne. Kontrolou práce nadčas vykonanej na príkaz zamestnávateľa bolo zistené, že v uvedenom období odpracovala 105 hod. práce nadčas. Kontrolovaný subjekt tým, že nariadil zamestnankyni s kratším pracovným časom prácu nadčas, nepostupoval v súlade s § 97 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého takémuto zamestnancovi nemožno nariadiť prác nadčas.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
HOS Bardejov nevyplatením hodinovej sadzby funkčného platu za hodinu práce nadčas tzn. nevyplácaním nadčasov a poskytovaním za 1 hod. práce nadčas 1,5 hod. náhradného voľna nepostupoval v súlade s § 19 ods. 1 zákona o odmeňovaní vo verejnom záujme.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nevyplatil svojim zamestnancom za roky 2015 - 2019 príslušný časť funkčného platu za nadčas tzn., že zamestnanci pracovali zadarmo, nedodržal časť VIII. čl. 4 pracovného poriadku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou mzdových listov bolo zistené, že od mája 2018 bol pracovníkom za prácu nadčas v sobotu a v nedeľu vyplatený príplatok v zmysle novelizovaného Zákonníka práce. Napriek vyplateným príplatkom niektorí zamestnanci si uplatnili 1,5 hod. náhradného voľna za 1 hod. nadčas v máji 2018 a to: - 06.05.2018 odpracovala M. G. 5 hod. nadčas + 2,5 hod. naviac, náhradné voľno čerpala 22.01.2019 (7,5 hod.), - 06.05.2018 odpracovala M. H. 5 hod. nadčas + 2,5 hod. naviac, náhradné voľno čerpala 25.01.2019 (7,5 hod.), - 06.05.2018 odpracovala E. M. 5 hod. nadčas + 2,5 hod. naviac, náhradné voľno čerpala 11.04.2019 (7,5 hod.), - Ľ. B. odpracoval nadčas 5,5 hod., v skutočnosti evidoval 7,5 hod. nadčas + 3,5 hod. naviac, náhradné voľno čerpal 26.06.2018 a 02.07.2018 (15 hod.), Zároveň bolo zistené čerpanie náhradného voľna 1,5 hod. za 1 hod. nadčasu aj v mesiaci december 2018, a to u zamestnankyni M. Z. 15.12.2018 - 16.12.2018 odpracovaný nadčas spolu 24 hod. + 12 hod. naviac. Náhradné voľno čerpala 15.07.2019 – 19.07.2019 podľa evidencia dochádzky za rok 2019. Zamestnancom riaditeľ schválil čerpanie náhradné voľna vo vyššej miere ako im malo patriť, za čo im bol za dané dni vyplatený plat. Kontrolovaný subjekt v uvedených piatich prípadoch použil verejné prostriedky v celkovej sume 223,72 eur nad rámec oprávnenia, čím došlo k ich vyššiemu čerpaniu. Uvedeným konaním bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že HOS Bardejov uzatvorilo 14.04.2019 pracovnú zmluvu č. 1 s L. S. s nástupom do práce 15.04.2019 na pozíciu kultúrno-osvetový pracovník. Pracovná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 15.10.2019 s ustanoveným týždenným pracovným časom 20 hod. týždenne t. j. 4 hod. pracovný úväzok. Pracovnou zmluvou č. 2 s L. S. z 14.10.2019 bol upravený: • nástup do práce 16.10.2019 • doba trvania pracovného pomeru - doba určitú do 15.10.2020 • ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hod. - 7,5 hod. pracovný úväzok. Preverením evidencie dochádzky za október 2019 bolo zistené, že 7,5 hod. pracovný úväzok bol vykázaný od 15.10.2019, avšak podľa mzdového listu bola zamestnankyni L. S. vyplatený plat v plnej výške t. j. za 7,5 hod. pracovný úväzok už od 01.10.2019. Kontrolovaný subjekt použil verejné prostriedky v celkovej sume 172,19 eur nad rámec oprávnenia, čím došlo k ich vyššiemu čerpaniu. Uvedeným konaním bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že neupravil poskytovanie stravného svojim zamestnancom za čerpanie náhradného voľna použil verejné prostriedky v celkovej sume 2 425,74 eur nad rámec oprávnenia, čím došlo k ich vyššiemu čerpaniu. Uvedeným konaním bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že Mgr. art. Juraj Bochňa pracuje ako zamestnanec v HOS Bardejov od 02.01.2005. Od februára 2009 do súčasnosti v pozícii riaditeľa. Od 04.12.2018 je riaditeľ aj poslancom MsZ v Bardejove, ktoré ho uznesením č. 13/2018-II z 20.12.2018 vymenovalo za člena dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. Mesto Bardejov má v uvedenej spoločnosti 100 % podiel na základnom imaní. Uvedeným konaním nebol dodržaný § 9 ods. 1 zákona o výkone práce vo verejnom záujme, tým že riaditeľ ako vedúci zamestnanec rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, bol zároveň členom dozorného organu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 552/2003 Z.z.
HOS Bardejov nepostupoval v prípade uzatvorených zmlúv podľa § 51 Občianskeho zákonníka, ktoré mali všetky znaky závislej práce v súlade s § 1 ods. 3 Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že predbežná finančná kontrola bola síce vykonaná podľa § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite resp. základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 ods. 1 a ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite. Vzhľadom na závažné kontrolné zistenia uvedené v časti 2 tohto protokolu o výsledku kontroly nebol dodržaný cieľ finančnej kontroly zabezpečiť dodržiavanie § 6 ods. 3 písm. a), e), f) uvedeného zákona, čím orgán verejnej správy nevytvoril finančné riadenie, v rámci ktorého by zabezpečil hospodárnu, efektívnu a účinnú realizáciu finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Bertotovce

IČO
00326828
Sídlo
Bertotovce 142, 08235 Bertotovce
Kontrolované obdobie
2017 - 2019, pre potreby objektívneho posúdenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.09.2020 - 14.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Organizačný poriadok obecného úradu v Bertotovciach nebol aktualizovaný v zmysle platného zákona o obecnom zriadení. Zároveň nebol vydaný starostom, ale schválený ObZ, čo nebolo v súlade s § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že obec v kontrolovanom období nemala vydané zásady hospodárenia s majetkom obce, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí a zároveň s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení. Zároveň to nebolo v súlade s § 9 štatútu obce Bertotovce, ktorý bol platný v kontrolovanom období.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 369/1990 Zb.
Nesúlad s čl. 9 rokovacieho poriadku ObZ bol zistený v prípade nezabezpečenia archivácie všetkých materiálov (pozvánky, zápisnice, uznesenia, iné dokumenty) v kontrolovanom období, konkrétne od 01.01.2017 do 07.12.2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila návrhy rozpočtu obce za rok 2017 a 2018 najmenej 15 dní pred rokovaním ObZ na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, čím nepostupovala v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Rozpočet obce nebol ani v roku 2017 ani v roku 2018 zostavený ako programový a zároveň obec neprijala ani uznesenie o neuplatňovaní programového rozpočtu, čím nepostupovala v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce na rok 2017 neobsahoval skutočnosť za dva predchádzajúce rozpočtové roky, ale len za rok 2015, čím obec nepostupovala v súlade s § 9 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež s čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 493/2011 Z.z.
Obec k 31.12. kontrolovaného obdobia vykazovala skutočné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v iných sumách, ako bol schválený resp. upravený rozpočet (napr. v roku 2017 schválené bežné výdavky boli v sume 221 850,00 eur, upravené v sume 318 782,45 eur a skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 323 596,30 eur, v roku 2018 schválené bežné výdavky boli v sume 229 850,00 eur, upravené v sume 259 854,46 eur a skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 274 327,11 eur). Tým, že obec počas rokov 2017 a 2018 nekontrolovala hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia a v prípade potreby nevykonala zmeny rozpočtovými opatreniami, nepostupovala v súlade s § 12 ods. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Počas kontrolovaného obdobia obec nerealizovala zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami (s výnimkou jedného rozpočtového opatrenia v roku 2018), čo nebolo v súlade s § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zároveň s § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu kontrolovaného obdobia neviedla operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení, čo nebolo v súlade s § 14 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v roku 2017 obec postúpila záväzky na súkromnú spoločnosť v celkovej sume 174 839,89 eur dňa 15.12.2017, pričom do rozpočtu boli zapojené prostredníctvom príjmových finančných operácií. Uvedenou zmenou rozpočtu boli prekročené finančné operácie, ktorých zmena bola vykonaná po 31. auguste príslušného rozpočtového roka, čo nebolo v súlade s § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V roku 2017 vykonal starosta obce dve zmeny rozpočtu, a to dňa 24.07.2017 a 29.10.2017, bez oprávnenia v rozsahu určenom ObZ, čo nebolo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nezverejnila návrh záverečného účtu obce za rok 2017 na úradnej tabuli obce najmenej 15 dní pred rokovaním ObZ, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zároveň s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nesprávne vypočítala schodok rozpočtového hospodárenia v záverečnom účte za rok 2017, pretože pri výpočte vychádzala z údajov týkajúcich sa upraveného rozpočtu a nie skutočného čerpania rozpočtu k 31.12.2017. Z uvedeného dôvodu došlo v záverečnom účte k uvedeniu nesprávnych údajov, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 5 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uplatnením rozpočtovej klasifikácie pri postúpení záväzkov obec nepostupovala v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 a zároveň s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Uplatnením rozpočtovej klasifikácie pri postúpení záväzkov obec ovplyvnila skutočné čerpanie bežných a kapitálových výdavkov a tým aj vykázanie údajov vo výkaze FIN 1-12. V roku 2017 bolo vykázané skutočné čerpanie bežných výdavkov v sume vyššej o 71 692,08 eur a kapitálových výdavkov v sume vyššej o 87 276,80 eur, čím obec nepostupovala v súlade s § 1 opatrenia MF SR č. MF/18977/2015-31. V roku 2018 bolo vykázané skutočné čerpanie bežných výdavkov v sume vyššej o 49 764,22 eur a kapitálových výdavkov v sume vyššej o 230 000,00 eur, čo nebolo v súlade s § 1 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/017353/2017-352. Nesprávnym vykázaním údajov o plnení rozpočtu obec nepostupovala v súlade s § 2b ods. 2 zákona o štátnej pokladnici.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 291/2002 Z.z.
V záverečnom účte za rok 2017 a 2018 v dôsledku vykázania nesprávnych údajov o plnení rozpočtu v zmysle § 16 ods. 5 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy došlo k nesprávnemu vyčísleniu výsledku rozpočtového hospodárenia, čo nebolo v súlade § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 bol schodok v sume -147 758,95 eur, pričom správne mal byť vykázaný prebytok v sume 11 209,93 eur a za rok 2018 bol vykázaný schodok v sume - 167 189,23 eur, pričom správne mal byť vykázaný prebytok v sume 112 574,99 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že účtovná závierka obce za rok 2017 nebola overená audítorom, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, s § 19 ods. 3 zákona o účtovníctve a § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z.
Nedodržaním ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami v sume 861 089,11 eur došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec tým, že od roku 2010 – 2015 neuchovala účtovnú dokumentáciu (napr. účtovné doklady, účtovné denníky, hlavné knihy, účtové rozvrhy) počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkali, konala v rozpore s § 35 ods. 2 a 3 a s § 8 ods. 6 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Výberom finančných prostriedkov pred termínom ich viazanosti obec nepostupovala v súlade s § 19 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého bola obec povinná pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Zároveň v uvedenom prípade došlo k porušeniu finančnej disciplíny v sume 11 063,20 eur podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec k 31.12.2017 a k 31.12.2018 neplnila podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a napriek uvedenému v kontrolovanom období prijala návratné zdroje financovania v sume 184 839,89 eur v roku 2017 a 300 916,51 eur v roku 2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zároveň bolo zistené, že obec v kontrolovanom období pred prijatím návratných zdrojov financovania neoverila podmienky ich prijatia v zmysle § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Použitím návratných zdrojov financovania na úhradu bežných výdavkov a na splátky úverov bez ich splatenia do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu v celkovej sume 162 479,60 eur (v tom 92 563,09 eur v roku 2017 a 69 916,51 eur v roku 2018), obec nepostupovala v súlade s § 17 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec počas kontrolovaného obdobia nesledovala vývoj dlhu a splátok v zmysle § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a následne neuplatňovala postupy v zmysle § 17 ods. 9 – 12 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V poznámkach k 31.12.2018 bola v rámci dlhodobých záväzkov z poskytnutých úverov zo ŠFRB nesprávne uvedená suma za rok 2018 ako aj za bezprostredne prechádzajúce obdobie a zároveň v sume záväzkov z poskytnutých úverov zo ŠFRB boli vykázané ostatné dlhodobé záväzky v sume 452 770,80 eur. Poznámky k 31.12.2018 neboli zostavené v súlade s § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 a zároveň neboli v súlade s § 4 ods. 2 a § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou postupov účtovania návratných zdrojov financovania bolo zistené, že obec na základe zmluvy o pristúpení k záväzkom č. 2017/12/248 zaúčtovala dňa 15.12.2017 účtovným dokladom č. 37/ID príjem peňažných prostriedkov v sume 174 839,89 eur. Obec tým, že k predmetnej zmluve bola uzatvorená aj dohoda o uplatnení vlastnej blankozmenky, zaúčtovala záväzok na účte 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu, pričom mal byť záväzok vykázaný na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Obec tak nepostupovala v súlade s § 55 ods. 10 a 11 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a zároveň s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Dňa 29.01.2018 účtovným dokladom č. 3/ID bol preúčtovaný záväzok na účet 479 (účtovací predpis MD 478/D 479).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec účtovala o postúpení záväzkov prostredníctvom účtu 221 Bankové účty, pričom k žiadnemu príjmu ani prevodu z bankového účtu alebo na bankový účet nedošlo. Účtovaním prostredníctvom účtu 221 Bankové účty, obec nepostupovala v súlade s § 39 ods. 3 a § 40 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a zároveň s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Nesprávnym účtovaním o postúpených záväzkoch účtovníctvo obce nebolo správne, úplne a preukázateľné, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve. Účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz v zmysle § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve a informácie v účtovnej závierke neboli pre používateľa užitočné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé, čo nebolo v súlade s § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec neúčtovala predpis úrokov pripadajúcich na bežné obdobie k 31.12. príslušného roka na základe zmlúv alebo podkladov z banky do nákladov na účte 562 Úroky súvzťažne s príslušným účtom bankového úveru, návratnej finančnej výpomoci alebo záväzku, ktorý sa úročí. Zároveň nesprávne účtovala o splátke úrokov z bankových úverov, návratných finančných výpomoci alebo záväzku, ktorý sa úročí na účte 562 Úroky súvzťažne s účtom 221 Bankové účty namiesto účtu 479 Ostatné dlhodobé záväzky pri úveroch zo ŠFRB a účtu 461 Bankové úvery, čím nepostupovala v súlade s § 55 ods. 1 a § 63 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a zároveň s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Kontrolou správnosti a úplnosti vykázaných informácií vo finančných výkazoch FIN 5-04 a FIN 6-04 k 31.12.2017 a 31.12.2018 a príslušných účtovných dokladov na vybranej vzorke bolo zistené, že obec nevykazovala vo výkazoch záväzky po lehote splatnosti a záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti. V skutočnosti však obec evidovala záväzky po lehote splatnosti za rok 2017 v sume 232 000,00 eur a za rok 2018 v sume 10 741,44 eur. Zároveň vo FIN 5-04 za kontrolované obdobie nevykazovala úroky z bankových úverov a úverov prijatých zo ŠFRB. Finančné výkazy neposkytovali správne a úplné údaje o skutočnom stave záväzkov po lehote splatnosti a výške úrokov z prijatých úverov, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s opatrením MF SR č. MF/18977/2015-31 (platné pre rok 2017), opatrením MF SR č. MF/017353/2017-352 (platné pre rok 2018) a zároveň s § 2b ods. 2 zákona o štátnej pokladnici.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 291/2002 Z.z.
Účtovaním o záväzku v sume 343 550,00 eur v roku 2017, s ktorým vecne a časovo nesúvisel, obec nepostupovala v súlade s § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že podiel záväzkov po lehote splatnosti prekročil zákonom stanovené percento (68,59 %) a tým, už v roku 2017 nastali podmienky na zavedenie ozdravného režimu v zmysle § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že obec neoznámila MF SR, že nastali skutočnosti na zavedenie ozdraveného režimu a starosta obce nevypracoval návrh na zavedenie ozdravného režimu, ktorý by tvoril návrh ozdravného rozpočtu a návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov, nepostupovala v súlade s § 19 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh na zavedenie ozdravného režimu bol povinný starosta obce v zmysle § 19 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložiť ObZ do 15 dní odo dňa keď nastali skutočnosti pre jeho zavedenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dodatok č. 2 k zmluve o pristúpení záväzku č. 2017/12/248 uzatvorený dňa 25.06.2018 nebol zverejnený v zmysle § 5a ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Interné predpisy (zásady obehu účtovných dokladov a vykonávania dispozícií s finančnými, materiálovými a ostatnými hospodárskymi prostriedkami na obecnom úrade a v jeho organizáciách a Smernica č. 1/2009 na vedenie účtovníctva v podmienkach samosprávy obce Bertotovce) neboli aktualizované (používali napr. pojem hmotný investičný majetok, členenie majetku podľa obstarávacej ceny bolo uvedené v slovenských korunách, podpisové vzory obsahovali mená bývalého starostu a bývalej pracovníčky) a odvolávali sa na opatrenie MF SR č. 23340/2002, ktoré bolo určené pre vedenie účtovníctva pre podnikateľov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť
Nezverejnením zmluvy o poskytovaní právnych služieb obec nepostupovala v súlade s § 5a ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Neúčtovaním o poskytnutých preddavkov v celkovej sume 1 800,00 eur na účte 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky, obec nepostupovala v súlade s § 43 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a zároveň s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Účtovaním o geometrických plánoch vyhotovených v rokoch 2010 – 2013 až v roku 2018 na základe predloženia faktúr, obec nepostupovala v súlade s § 42 ods. 1 písm. b) a § 44 ods.1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a zároveň s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Vzhľadom na uvedené zistenia v oblasti účtovníctva, nedodržanie opatrenia č. MF/16786/2007-31 a nesprávnym zaúčtovaním účtovných prípadov, obec nezabezpečila povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne a preukázateľne, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neaktualizoval zásady vykonávania finančnej kontroly vzhľadom na zmeny vyplývajúce z novelizácie zákona a ani nevyhodnocoval finančné operácie, ktoré realizoval v priebehu kontrolovaného obdobia (napr. nové finančné operácie, neaktuálnosť finančných operácií, organizačné zmeny súvisiace so zmenou osobnej zodpovednosti). Obec nejasne zadefinovala osoby zodpovedné za výkon základnej finančnej kontroly (predbežnej finančnej kontroly) k príslušnej finančnej operácii alebo jej časti. Obec v interných predpisoch týkajúcich sa finančnej kontroly a vedenia účtovníctva sa odvolávala na neplatné právne normy. Interné predpisy neobsahovali podpisové vzory osôb zodpovedných za vykonanie finančnej kontroly ako aj za preskúmanie účtovných dokladov z hľadiska vecného a formálneho.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že obec v kontrolovanom období pred uzatvorením zmlúv (9 zmlúv) nevykonala základnú finančnú kontrolu, ktorou by overila súlad s rozpočtom obce, s osobitnými predpismi a vnútornými predpismi obce. Pri účtovných dokladoch (111 účtovných dokladov v sume 418 460,16 eur) bol vyhotovený krycí list, na ktorom bola vykonávaná základná finančná kontrola, avšak bez podpisu pracovníčky a dátumu vykonania základnej finančnej kontroly. V decembri 2018 pri účtových dokladoch (6 účtovných dokladov v sume 5 078,77 eur) nebola vykonávaná základná finančná kontrola vôbec. Obec tak nepostupovala v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z.
Počas kontrolovaného obdobia hlavný kontrolór obce nevypracoval plány kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 a 2018 a na 2. polrok 2018, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a 2018 a odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017. Ku kontrole bol predložený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017, ktorý nebol zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Uvedené nebolo v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) a c) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Z vykonaných kontrol boli vyhotovené záznamy (pri nezistení nedostatkov) alebo protokoly (pri zistení nedostatkov). V roku 2017 hlavný kontrolór vypracoval tri záznamy z vykonaných kontrol a v roku 2018 vypracoval jeden záznam a tri protokoly o výsledku kontroly. Nevypracovaním správ z vykonaných kontrol hlavný kontrolór nepostupoval v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite. Zároveň vypracované záznamy a protokoly neobsahovali náležitosti podľa § 22 ods. 3 písm. d), e), f), h), i), j) zákona o finančnej kontrole a audite, ako napríklad opis zistených nedostatkov, lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, lehotu na predloženie prijatých opatrení a lehotu na splnenie prijatých opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z.
V roku 2017 hlavný kontrolór vypracoval tri záznamy z vykonaných kontrol a v roku 2018 vypracoval jeden záznam a tri protokoly o výsledku kontroly. Z preverenia zápisníc ObZ bolo zistené, že hlavný kontrolór počas kontrolovaného obdobia nepredkladal správy o výsledkoch z vykonaných kontrol na najbližšom zasadnutí ObZ, čo nebolo v súlade s § 18f písm. d) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Preverením dokumentácie z rokovania ObZ bolo zistené, že správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 nebola predložená na rokovanie ObZ, čo nebolo v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Okrúhle

IČO
00330868
Sídlo
Okrúhle 131, 09042 Okrúhle
Kontrolované obdobie
2017 - 2019, pre potreby objektívneho posúdenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.10.2020 - 12.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V roku 2017 obec nemala zostavený programový rozpočet, ktorý by obsahoval zámery a ciele, ktoré obec mala realizovať z výdavkov svojho rozpočtu a zároveň ObZ nerozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu, čo nebolo v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec mala rozpočet na rok 2017 zostavený na tri rozpočtové roky, ale tento však neobsahoval údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež s čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 nebol správne vyčíslený z dôvodu, že obsahoval dopravné nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté ZŠ v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR SR v sume 140,99 eur. Správny výsledok hospodárenia mal byť v sume 239,65 eur. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec mala zostavený rozpočet na rok 2018 na tri rozpočtové roky, avšak neobsahoval údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež s čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uznesením č. 27/3-2019 z 27.06.2019 ObZ schválilo záverečný účet obce za rok 2018, pričom jeho prerokovanie nebolo uzatvorené jedným z dvoch výrokov, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec dosiahla podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok v sume 7 968,84 eur. Z prebytku bolo podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vylúčených 8 000,00 eur (dotácia na strechu KSB), čím vznikol schodok v sume -31,16 eur. Kontrolou bolo zistené, že ObZ nepotvrdilo spôsob financovania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu za rok 2018, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením verejne dostupných zdrojov ŽR SR bolo zistené, že Daniel Maňak mal v predmete podnikania zapísanú výrobu a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu tzn., že nemal živnostenské oprávnenie na vyfakturovanie tesárskych prác. Obec tým, že uhradila verejné prostriedky v sume 600,00 eur živnostníkovi za stavebné práce na ktoré nemal živnostenské oprávnenie konala nehospodárne, čím porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením verejne dostupných zdrojov OR SR a ŽR SR bolo zistené, že: - KMK – Agro, s. r. o. Okrúhle 23 mala v predmete činnosti o. i. aj uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov - Daniel Maňak, Okrúhle 117 mal v predmete podnikania zapísanú výrobu a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu. Kontrolou bolo zistené, že KMK – Agro, s. r. o. s predmetom činnosti - uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov a Daniel Maňak s predmetom podnikania výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov nemali oprávnenie na montáž tepelnej izolácie, ktorú vyfakturovali v celkovej sume 2 263,44 eur (každý v sume 1 131,72 eur). Kontrolovaný subjekt tým, že uhradil celkom 2 263,44 eur obchodnej spoločnosti a živnostníkovi za stavebné práce na ktoré nemali živnostenské oprávnenie, konala nehospodárne, čím porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením verejne dostupných zdrojov ŽR SR bolo zistené, že Tomáš Macicha, Okrúhle 147 mal v predmete podnikania stolárstvo, prípravné práce k realizácii stavby a dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov tzn., že nemal živnostenské oprávnenie na montáž tepelnej izolácie, ktorú vyfakturoval v sume 1 131,72 eur. Obec tým, že uhradila verejné prostriedky v sume 1 131,72 eur živnostníkovi za stavebné práce na ktoré nemal živnostenské oprávnenie konala nehospodárne, čím porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že faktúra č. 01/2019 od KMK - Agro, s. r. o. v sume 1 131,72 eur, faktúra č. 01/2019 od Daniela Maňaka v sume 1 131,72 eur a faktúra č. VF2019011 z 02.12.2019 od Tomáša Macichu v sume 1 131,72 eur neobsahovali vykonanie ZFK podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Preverením predloženého súpisu prác bolo zistené, že išlo o opravu, ktorou sa odstránilo čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia. Kontrolovaný subjekt tým, že vykonal opravu, ktorú nesprávne zaúčtoval na účet 042 – obstaranie DHM, nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 58 ods. 2 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s nesprávnym účtovaním (kontrolné zistenie 11) došlo aj k nesprávnemu triedeniu výdavkov v sume 2 287,03 eur, čo nebolo v súlade s opatrením o rozpočtovej klasifikácii a metodickým usmernením k opatreniu o rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
Kontrolou bola preverená faktúra č. 1700196 z 18.09.2017 od Jaroslava Hrebíka, Veľký Lipník v sume 73 785,41 eur. Podľa účtovného denníka za rok 2017 bola faktúra zaúčtovaná 18.09.2017 na stranu MD účtu 042 200 - Obstaranie DHM - biokotolňa ZŠ a stranu MD účtu 321 – Dodávatelia. Úhrada sa uskutočnila 29.12.2017. Kontrolou bolo zistené, že obec biokotolňu ZŠ užíva tzn., že zabezpečila jej všetky technické funkcie potrebné na užívanie a splnila povinnosti podľa stavebného zákona tým, že Stavebný úrad – mesto Giraltovce vydal rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Preverením hlavnej knihy za rok 2019 bolo zistené, že obec napriek užívaniu majetku ho evidovala na účte 042 200 – Obstaranie DHM - biokotolňa ZŠ v sume 73 785,41 eur. Evidovaním majetku, ktorý sa užíval na účte 042 200 - Obstaranie DHM - biokotolňa ZŠ v sume 73 785,41 eur kontrolovaný subjekt, nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 28 ods. 1 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z dôvodu nezaradenia majetku v auguste 2017 na príslušný majetkový účet obec neúčtovala o odpisoch v celkovej sume 6 160,00 eur. V roku 2017 išlo o sumu 770,00 eur, v roku 2018 o sumu 1 848,00 eur, v roku 2019 o sumu 1 848,00 eur a v roku 2020 o sumu 1 694,00 eur. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 28 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že zaradil viacúčelové ihrisko na príslušný majetkový účet napriek tomu, že ho nemal zapísaný na liste vlastníctva nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 25 ods. 1 postupov účtovania. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu bude vklad do katastra vykonaný hneď ako to pandemická situácia dovolí pod parcelným číslom 220/5 podľa geometrického plánu. Kontrolovaný subjekt tým, že nezaradil majetok na príslušný majetkový účet, ale ho evidoval na účte 042 600 – obstaranie DHM - viacúčelové ihrisko, nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 28 ods. 1 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec si na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce nesplnila povinnosť voči Sociálnej poisťovni, čo nebolo v súlade s § 231 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 461/2003 Z.z.
ZFK na troch faktúrach za stavebný dozor bola vykonaná formálne. Skutočným overením súladu finančných operácií s cieľmi finančnej kontroly a so zmluvou uzatvorenou orgánom verejnej správy malo dôjsť k pozastaveniu finančných operácií. Dôvodom mala byť fakturácia prác stavebným dozorom, pričom bola uzatvorená dohoda o vykonaní práce. Uvedené konanie nebolo v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec nezverejnila na svojom webovom sídle v roku 2019 tri objednávky v súvislosti so stavebnými prácami v súvislosti s projektom Znižovanie energetických strát v KSB obce, pričom išlo o objednávku č. 02/2019 pre Daniela Maňaka, č. 03/2019 pre KMK – Agro, s. r. o. a č. 12/2019 pre Jozefa Polončáka, čo nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Preverením vlastností zverejnených pdf súborov, ktoré obsahovali údaje o faktúrach za tovary, služby a práce za január až september 2018 bolo zistené, že zverejnený zoznam faktúr za jún až august ako aj 13 faktúr zo 16 za september bol vytvorený resp. upravený 25.10.2018. Z uvedenej skutočnosti je zrejmé, že údaje o faktúrach za jún až september 2018 (13 faktúr zo 16) mohli byť zverejnené na webovom sídle obce najskôr 25.10.2018 tzn., že nebola dodržaná lehota zverejnenia do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry podľa § 5b ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce za obdobie október – december 2018 neboli zverejnené na webovom sídle obce, čo nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že faktúry za tovary, služby a práce za január až október 2019 boli zverejnené 03.12.2019 a za november až december 2019 boli zverejnené na webovom sídle obce 03.03.2020, čo nebolo v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že hlavný kontrolór nepredkladal správy o vykonaných kontrolách na najbližšie zasadnutie ObZ, čo nebolo v súlade s § 18f ods1 písm. d) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou uznesení a zápisníc ObZ v súvislosti so schválením návratných zdrojov financovania bolo zistené, že hlavný kontrolór obce nepreveril podľa § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím podľa ods. 6 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v roku 2018 ObZ zasadalo podľa zápisníc 14.03.2018, 20.06.2018, 21.12.2018, čo nebolo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého ObZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Preverením vykonávania ZFK na uzatvorených zmluvách bolo zistené, že všetky predložené zmluvy vrátane dodatkov neobsahovali ZFK podľa § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť