Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2020/1031
Názov:
Ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je zistiť, či je obyvateľstvo dostatočne chránené pred infekčnými chorobami.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00607223
Sídlo
Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2015-2020
Termín kontroly
16.08.2020 - 28.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Merateľné ukazovatele akčných plán Národného plánu infekčných ochorení obsahovali slovne stanovenú mernú jednotku (napr. počet vykonaných prednášok, workshopov, počet vyšetrených osôb z rizikových komunít, počet zaočkovaných v rizikovej populácii), ako aj presne stanovené finančné náklady. Neobsahovali však číselnú východiskovú hodnotu, ani plánovanú hodnotu, ktorá mala byť dosiahnutá. Nie je zrejmé, ako mohli byť presne vyčíslené finančné náklady, keď neboli stanovené počty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zákon č. 355/2007 Z. z. vo verzii platnej do 15.10.2020 neupravoval formu, ani spôsob vydávania opatrení a tiež sa jednoznačne nezaoberal situáciou po vyhlásení mimoriadnej situácie a núdzového stavu vo vzťahu k prípadným obmedzeniam pri vydávaní opatrení UVZ SR. Tento stav bol upravený novelou zákona č. 355/2007 Z. z. účinnou od 15.10.2020. V zmysle § 59b opatrenia sú nariaďované všeobecne záväzným právnym predpisom - v prípade UVZ SR a regionálnych UVZ formou vyhlášky, ktorá nadobúda platnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku vlády SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 355/2007 Z.z.
Vo verzii zákona platnej od 06.04.2020 bol doplnený § 4 ods. 1 písm. g), v zmysle ktorého ministerstvo zdravotníctva „počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie pri ohrození verejného zdravia nariaďuje ďalšie opatrenia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas“. Akým spôsobom malo byť toto ustanovenie naplnené a ako a či bolo na základe neho obmedzené vydávanie opatrení UVZ SR, nebolo zo znenia zákona zrejmé. Situácia bola následne riešená novelou po 15.10.2020. Do § 4 ods. 1 písm. g) doplnený text: „tým nie je dotknutá právomoc úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia podľa § 12 alebo podľa § 48 aj počas krízovej situácie. Koordinácia vydávania opatrení MZ SR a UVZ SR nebola upravená ani novelou zákona (napr. k jednému problému vydajú opatrenie obe inštitúcie; možné vydanie odlišných opatrení k rovnakému problému a pod.).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 355/2007 Z.z.
Národná protiepidemická komisia opatrenia navrhuje, UVZ SR ich nariaďuje. Zákon neupravuje, či komisia musí navrhnúť opatrenia a neupravuje situáciu, ktorá nastane, ak komisia opatrenia nenavrhne v nadväznosti na skutočnosť, že UVZ SR opatrenia nariadi. Ich nariadenie bez návrhu komisie zákon nezakazuje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 355/2007 Z.z.
Zákon 355/2007 Z. z. tiež neupravuje moment (resp. jednoznačné podmienky alebo popis situácie), kedy je pri ohrození verejného zdravia súvisiaceho so vznikom alebo hrozbou vzniku epidémie nevyhnutne potrebné činnosť komisie aktivovať, kedy je jej činnosť postačujúca a kedy už preberá konanie iný orgán (napr. Ústredný krízový štáb a pod.).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 355/2007 Z.z.
V zmysle rokovacieho poriadku riadne rokovanie národnej protiepidemickej komisie zvoláva predseda komisie najmenej jedenkrát ročne; mimoriadne rokovanie zvoláva na riešenie naliehavých a neodkladných problémov. Štatút, resp. rokovací poriadok neupravuje situáciu, ak v priebehu roka nenastane plošný problém v celej SR a teda komisia nemá potrebu zasadať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 355/2007 Z.z.
Údaje o očkovaní sú naďalej vo väčšine pediatrických obvodov evidované v zdravotnej dokumentácii dieťaťa a v osobitných záznamoch o očkovaní. Očkovanie je do zdravotnej dokumentácie zaznamenávané ihneď po vykonaní, priebežne je dopĺňané do očkovacích záznamov. Počítače využívajú pediatri len na registráciu očkovacieho výkonu pre zdravotné poisťovne, programy pre kontrolu očkovania nepoužívajú. V SR doposiaľ neexistuje register očkovaných osôb, podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu sa pripravuje v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Jeho vytvorenie je aj jednou z úloh akčného plánu Národného programu pre kontrolu infekčných ochorení. V zmysle tohto plánu má UVZ SR v spolupráci s NCZI od roku 2022 za úlohu vytvoriť register očkovaných osôb. Ako merateľné ukazovatele bolo stanovené definovanie kritérií na prípravu registra a na prepojenie registra na iné databázy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. neupravuje časové intervaly, v ktorých by mal byť imunologický prehľad vykonávaný. Súčasťou Národného plánu kontroly infekčných ochorení (akčný plán 5 Národný imunizačný program SR) je Stratégia 5.6 - Realizovanie pravidelných sérologických prehľadov zameraných na ochorenia preventabilné očkovaním a monitorovanie imunitného stavu populácie aj vzhľadom na ďalšie závažné infekčné ochorenia. Cieľom národného plánu je realizovať tieto prehľady každých 5 rokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 585/2008 Z.z.
Financovanie imunologického programu neupravuje vyhláška, ani akčný plán. UVZ SR nemá vo svojom rozpočte pridelené finančné prostriedky osobitne na tento účel, pri tvorbe rozpočtu je takáto potreba opomenutá.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 585/2008 Z.z.
Národný imunizačný program nemá v oblasti podpory zaočkovanosti stanovené merateľné ukazovatele, na základe ktorých by sa dalo vyhodnotiť, ktoré aktivity a ako veľmi dokázali pomôcť pri zvyšovaní zaočkovanosti detí a dospelých, prípadne aj pri doočkovaní nezaočkovaných detí. V súčasnej situácii nie je možné posúdiť, či zvýšenie zaočkovanosti v danom momente bolo ovplyvnené aktivitami imunizačného programu alebo napr. výskytom epidémie (ako to bolo v rokoch 2018 a 2019, keď dianie okolo epidémia osýpok pomohlo zvýšiť dôveru rodičov v očkovanie proti nim a následkom toho bol zaznamenaný zvýšený záujem o očkovanie). Nemerajú sa ani výsledky aktivít Európskeho imunizačného týždňa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na kampaň Európskeho imunizačného týždňa, ako ani na Národný imunizačný program nie sú poskytované osobitné finančné prostriedky, UVZ SR a regionálne UVZ realizujú aktivity z vlastných finančných prostriedkov. Rozsah a kvalita aktivít sú teda úmerné prideleným rozpočtovým prostriedkom organizácií v danom rozpočtovom roku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Akčný plán (polio) si okrem iného stanovil: ? Udržať vysokú zaočkovanosť detí proti poliomyelitíde a tým predchádzať šíreniu poliovírusov v prípade ich zánosu. Predchádzať cirkulácii poliovírusov derivovaných z vakcíny. - kompletná zaočkovanosť proti poliomyelitíde musí byť celoslovensky viac ako 98%. Na všetkých ostatných úrovniach vrátane obvodov nesmie byť nižšia ako 95% - pri zistení nižšej ako 95% zaočkovanosti musia byť všetky neočkované alebo nedostatočne očkované deti okamžite zaočkované. Z predložených podkladov bolo zistené, že za kontrolované obdobie ani raz nedosahovala celoslovenská zaočkovanosť viac ako 98 % (nikdy neklesla pod 95 %). Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 23.11.2020 sa pri udržiavaní, resp. zvyšovaní úrovne zaočkovanosti postupuje rovnako ako pri ostatných prenosných ochoreniach, proti ktorým sa detská populácia očkuje - najmä edukačné aktivity. T. j. pri plnení akčného plánu neboli realizované aktivity nad rámec bežnej činnosti UVZ SR. ? Realizovať imunizačné prehľady. Posledný imunizačný prehľad bol vykonaný v roku 1997 (ukázal dobrú úroveň imunity populácie Slovenska voči všetkým trom typom poliovírusov). Napriek deklarovaniu tejto úlohy v akčnom pláne, naplnenie tejto úlohy nebolo za posledných 23 rokov uskutočnené. V zmysle písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo 17.12.2020 imunologické prehľady nie je možné vykonať. Vzhľadom na stav programu Globálnej eradikácie poliomyelitídy nie je v SR potrebný antigén proti PV2 (k dispozícii je len na kontrolovaných pracoviská PEF, ktoré schválila SZO. SR takéto zariadenie nemá.). Realizovať imunologický prehľad len na dva antigény by nebolo korektné a diagnosticky významné. Akčný plán bol naposledy aktualizovaný v r. 2016.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Jeden materiál (akčný plán rubeola, osýpky) obsahuje dva rôzne údaje, deklaruje, že je žiadúce udržať zaočkovanosť vyššiu ako 95 %, zároveň hovorí o stratégii dosahovať minimálne 99 %-nú zaočkovanosť na celoslovenskej úrovni. V skutočnosti je očkovanie proti MMR najproblematickejšie, na celoslovenskej úrovni sme v rokoch 2015 – 2017 nedosahovali ani úroveň kolektívnej imunity (95%), v roku 2018 sme dosiahli zaočkovanosť 95,2 % a v roku 2019 zaočkovanosť 95,7 %. V rámci stratégie bolo jedným z bodov overiť stav imunity populácie proti osýpkam a rubeole overiť podľa potreby v rámci imunologických prehľadov. Z uvedeného nie je zrejmé, aký interval predstavuje slovné spojenie „podľa potreby“. Otázka frekvencie vykonávania imunologických prehľadov je popísaná v časti 2.1. Stav imunity proti osýpkam a rubeole bol posúdený v rámci imunologického prehľadu v roku 2018. Akčný plán bol predstavený na obdobie rokov 2008 – 2010. V kontrolovanom období nebol aktualizovaný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Regionálne UVZ sú v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Spolu ich je 36. Regionálny UVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik. V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. UVZ SR je nadriadeným služobným úradom regionálnym UVZ. Ustanovenie sa v tejto súvislosti odvoláva na § 7 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto ustanovení bolo v pôvodnom zákone o štátnej službe uvedené, že nadriadený služobný úrad je služobný úrad, ktorý riadi, kontroluje a koordinuje činnosť podriadeného služobného úradu. Zákon o štátnej službe prechádzal mnohými zmenami, v kontrolovanom období rokov 2015 – 2020 platila verzia č. 400/2009 Z. z. a verzia č. 55/2017 Z. z. platná od 10.03.2017. Ani jedna z týchto verzií však už vykonávanie riadiacej, kontrolnej a koordinačnej úlohy nadriadeného služobného úradu neobsahovala. Keďže odmietanie očkovania je v kompetencii regionálnych UVZ, ich postup nie je z pozície UVZ SR regulovaný, resp. zjednocovaný. Jednotlivé regionálne úrady majú pri tejto téme rôzne výsledky úspešnosti, pri riešení odmietania nie sú vyhodnocované príklady dobrej praxe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri decentralizovanom spôsobe očkovacie látky nepodliehajú verejnému obstarávaniu a celý proces ich získavania sa tak vyhne pripomienkovému konaniu uchádzačov o dovoz vakcín. Na druhej strane existujúci spôsob prináša problémy. Látky nie sú objednávané centrálne, dochádza k opakovaným lokálnym aj celoplošným výpadkom v dodávkach. Systém dostatku/nedostatku očkovacích látok UVZ SR nekoordinuje, ani nekontroluje, uvedená problematika v súlade s platnou legislatívou nespadá do kompetencie ÚVZ SR. Výpadky očkovacích látok hlásia výrobcovia alebo distribútori Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a Sekcii farmácie a liekovej politiky MZ SR. V súčasnosti neexistuje možnosť ich po nahlásení kvôli výpadkom sankcionovať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 16: Nedostatok očkovacích látok ohrozuje plnenie Imunizačného programu SR, ktorý je garantovaný štátom (prostredníctvom MZ SR) a je riadený, organizovaný a kontrolovaný UVZ SR. UVZ SR ale reálne nemá žiadne možnosti pri plánovaní, zabezpečovaní, obstarávaní a distribúcii očkovacích látok pre potreby imunizačného programu. Opakované výpadky v zásobovaní vakcínami narušujú plynulý chod povinného očkovania a zabraňujú v dodržiavaní termínov určených očkovacím kalendárom, čo zvyšuje riziko importovaných nákaz. Zákonným zástupcom dieťaťa je ukladaná legislatívna povinnosť nechať deti zaočkovať, pri jej nesplnení môže byť voči nim vyvodzovaná zodpovednosť v správnom konaní. Na druhej strane štát nezaručuje dostupnosť očkovacích látok na povinné očkovanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť