Vyhlásenie o prístupnosti

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.nku.gov.sk.
 
Stav súladu
Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.
 
Neprístupný obsah
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Niektorý netextový obsah (napr. infografiky), ktorý je poskytnutý používateľovi, nemá textovú alternatívu, ktorá slúži na jeho popis. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  •  Na prístup ku informáciám o kontrolnej činnosti sa využíva CAPTCHA na potvrdenie, že k obsahu pristupuje človek a nie počítač. Captcha nie je v súčasnosti použiteľná pre nevidiacich. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Videozáznamy sú vložené ako odkaz na službu youtube.com, nespĺňajú Pravidlo 1.2 Dynamické multimediálne prvky:
   • Pre samostatný vopred nahratý video záznam sa neposkytuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa. [Kritérium úspešnosti 1.2.1  Samostatný zvukový a samostatný video záznam (Nahratý vopred)]
   • Pre niektorý vopred nahratý zvukový záznam sa v synchronizovaných médiách neposkytujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)]
   • Pri synchronizovaných médiách sa pre dynamické multimediálne prvky alebo audiokomentár vopred nahratého video záznamu neposkytuje alternatíva, okrem prípadov, keď médium predstavuje multimediálnu alternatívu pre text a je tak jasne označené. [Kritérium úspešnosti 1.2.3 Audiokomentár alebo alternatívne médium (nahratý vopred)]
   • Titulky sa v synchronizovaných médiách neposkytujú pre celý zvukový obsah vysielaný v priamom prenose. [Kritérium úspešnosti 1.2.4 Titulky (priamy prenos)]
   • Pre vopred nahratý video obsah sa v synchronizovaných médiách neposkytuje audiokomentár. [Kritérium úspešnosti 1.2.5 Audiokomentár (nahratý vopred)]
  • Informácie, štruktúra a vzájomné vzťahy vyjadrované prostredníctvom prezentácie nie sú vždy odvoditeľné z kódu alebo k dispozícii v textovej forme. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Správne poradie čítania prezentovaného obsahu nie je vždy možné odvodiť z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Pokyny poskytované pre správne pochopenie obsahu a prácu s ním sú v niektorých prípadoch založené na zmyslovom vnímaní jednotlivých prvkov. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
  • Účel vstupného poľa, napríklad vo formulároch, nie je vždy odvoditeľný z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Farba sa pri hypertextových odkazoch používa ako jediný vizuálny prostriedok na poskytovanie informácií, označovanie akcie, vyvolávanie reakcie alebo na rozlišovanie vizuálneho prvku. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov nemá vždy kontrastný pomer najmenej 4,5:1. Texty písané zväčšeným písmom a obrázky takéhoto textu v niektorých prípadoch nemajú kontrastný pomer najmenej 3:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast ]
  • Text vo forme obrázkov sa v niektorých prípadoch používa na sprostredkovanie informácií namiesto textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Niektoré funkcie obsahu, najmä zadávanie dátumu do formulárov, nie je možné ovládať cez klávesnicu. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
  • Niektoré webové stránky (prihlásenie a odhlásenie, alebo formuláre) nemajú definovaný názov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • V niektorých formulároch (napr. pri vytváraní účtu) nie sú vyznačené chybne vyplnené položky, resp. informácie o chybne vyplnených položkách sú zmätočné a duplicitné. Zároveň nie je možné daný prvok zamerať. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
  • Webové stránky obsahujú duplicitu pre hodnoty elementu ID. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Pri prvkoch používateľského rozhrania, (ako sú napr. prvky formuláre, odkazy alebo prvky generované skriptami), nie je vždy možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. Stavy, vlastnosti a hodnoty a hlásenia o týchto zmenách nie sú dostupné pre nástroje používateľa, vrátane asistenčných technológií. Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
  • Stavové správy nie sú vždy v obsahu odvodené z kódu pomocou funkcie alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií bez potreby zamerania. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]
  • V rámci css štýlov sa vyskytuje px pri zadávaní veľkosti písma. [Pravidlo bodu 2.2 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
  • Niektorý obsah, publikovaný pred rokom 2015, nie je v súlade s uvedenou smernicou z nasledovných dôvodov:
   • Niektorý netextový obsah, publikovaný pred rokom 2015, nemá textovú alternatívu. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré súbory vo formáte PDF, napr. dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania alebo informácií o rozpočte NKÚ SR,  nie sú v súlade s  § 18 písm. d) vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020  o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (skenované obrázky).
  • Niektorý obsah publikovaný pred rokom 2015 nie je v súlade s vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020  o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy z nasledovných dôvodov:
   • Niektoré súbory vo formáte PDF  nie sú vždy v súlade s  § 18 písm. d) vyhlášky č. 78/2020 (skenované obrázky). 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 11. 11. 2020.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 18. 11. 2023.
 
Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@nku.gov.sk. Správcom webového sídla a jeho prevádzkovateľom je Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice (EÚ) 2016/2012, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk