Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-029/2019/1120
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Lúka a v obchodnej spoločnosti Šáchor
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s finančnými prostriedka
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Lúka

IČO
00311758
Sídlo
Lúka 205, 91634 Lúka
Kontrolované obdobie
2017-2018
Termín kontroly
27.02.2019 - 26.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nesprávne triedila výdavky v rámci rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nesprávne vykázala údaje rozpočtu obce vo finančnom výkaze FIN 1-12
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Na viacerých dodávateľských faktúrach bol nesprávne uvedený účastník účtovného prípadu - odberateľ (obecný úrad Lúka, namiesto Obec Lúka)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepredložila operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v kontrolotanom období
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Na krycom liste a platobnom poukaze k dodávateľskej faktúre nebola zaznamenaná čiastočná platba v zmysle splátkového kalendára.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec zaplatila duplicitne vyfakturované práce na projekte "Obnova verejného chodníka!.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Ohlásenie drobnej stavby obec zaslala sama sebe a nie obci určenej krajským stavebným úradom v zmysle stavebného zákona
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec nezverejnila v profile verejného obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami do 30.01.2019
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Obec pri zadávaní zákazky nevyhotovila správu o zákazke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Obec uzatvorila zmluvu s víťazom VO po lehote viazanosti ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Obec neposlala úradu pre VO informáciu o uzavretí zmluvy o dielo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Do technického zhodnotenia ZŠ (zateplenie budovy) boli zahrnuté práce, ktoré s uvedeným nesúviseli (odstránenie koreňov stromov, úprava areálu školy)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zmluva neobsahovala všetky náležitosti, najmä presné označenie zmluvných strán -obchodné meno PO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zúčtovanie dotácie nebolo predložené v stanovenom termíne. ˇV ďalšom roku obec poskytla dotáciu opätovne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie, Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom obce účinné od 01.01.2012 boli v kontrolovanom období neaktuálne (VZN č. 5/2011), neboli aktualizované v zmysle noviel zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec začala užívať majetok ( rekonštrukcia obecného vodovodu ) po viac ako roku od prevzatia stavba, pričom pri odovzdaní stavby neboli zistené žiadne nedostatky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec uhradila dodávateľskú faktúru napriek tomu, že od dodávateľa neobdržala zmluvne dohodnutú podpornú dokumentáciu k dielu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou účtovnej závierkz, poznámok a inventarizácie majetku k 31.12.2017 boli zistené rozdielyvo vykazovaní pohľadávok z daňových príjmov obce účet 319
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nevyužila všetky právne možnosti na uplatnenie pohľadávok
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Inventúrne súpisy k 31.12.2017 neboli kompletné, dostatočne a prehľadne vypracované. Na žiadnom z predložených inventarizačných súpisov neboluvedený fyzický stav majetku.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a ich rozdielu k 31.12.2018
Typ nedostatku: Neúčinné konanie, Neúčinné konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Zmluva neobsahovala všetky zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 40/1964 Zb.
Obec uzatvorila nájomnú zmluvu s osobou blízkou starostovi obce a ktorá bola zároveň poslancom OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrola zistila nesúlad medzi uznesením OcZ a dodatkom zmluvy
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec prenajímala svoj majetok bezodplatne
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nevyužila ustanovenia platnej zmluvy a neuplatnila si sankčné úroky za oneskorené platby a neodstúpila od zmluvy
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec prenajala pozemky, ktoré namala vo vlastníctve
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Prenájom nehnuteľného majetku obce a uzatvorenie zmluvného vzťahu nebolo predmetom rokovania OcZ a zámer prenajať majetok nebol zverejnený na úradnej tabuli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Výdavok z pokladne nebol zaúčtovaný v deň jeho uskutočnenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kúpa nehnuteľného majetku a uzatvorenie zmluvného vzťahu neboli predmetom rokovania OcZ
Typ nedostatku: Neúčinné konanie, Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec viedla v účtovnej evidencii majetok (pozemok) ku ktorému už nemala vlastnícke práva (predaj)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou uznesenia OcZ č. 38/2016 a výpisu z uznesenia OcZ č. 38/2016 zaslaného dňa 13.02.2017 na Okresný úrad, katastrálny odbor v Novom Meste nad Váhom bol zistený nesúlad, keď OcZ schválilo odkúpenie časti pozemku p.č. CKN 149/2 podľa nového geometrického plánu tak, aby z celkovej šírky pozemku zostalo obci Lúka 70 cm po celej dĺžke parcely CKN č. 149/2 za cenu 5,00 eur/m2. Náklady spojené s prevodom hradí kupujúci Pavol Šprlák - Zmora, Lúka č. 245. Za uvedené uznesenie hlasovalo šesť poslancov OcZ, proti nebol nikto, tiež nikto sa hlasovania nezdržal. Jeden poslanec bol neprítomný. V príslušnom výpise z uznesenia zaslanom na katastrálny odbor bolo uvedené, že Obec Lúka potvrdzuje, že OcZ schvaľuje spôsob predaja a prevod vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí. Zároveň sa v danom oznámení uvádza, že schválenie tejto zmluvy bolo prijaté OcZ v pomere päť hlasov za, nula hlasov proti, pričom toto zasadnutie bolo uznášaniaschopné, keďže sa ho zúčastnilo päť z celkového počtu sedem poslancov. Za správnosť výpisu zo zápisnice OcZ bol podpísaný starosta obce. Keďže podľa riadnej zápisnice nie je zrejmé, že šlo o prevod vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, i potvrdenie o zverejnení zámeru prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa zaslané príslušnému katastrálnemu odboru je nedôveryhodné a nedalo sa kontrolou overiť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Na jednotlivých LV týkajúcich sa prenajatého majetku nebola vyznačená informácia o nájme
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
HK zo žiadnej z vykonaných kontrol nevypracoval správy, prípadne záznamy v zmysle ustanovení zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Plány kontrolnej činnosti HK na I. a II. polrok 2018 ani v jednom prípade neboli predmetom rokovania v OcZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
základná finančná kontrola, ktorá mala zabezpečiť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení verejnými financiami a ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve obce, bola v obci vykonávaná formálne, nakoľko na krycích listoch k faktúram a platobných poukazoch ani v jednom prípade nebolo označené, či je daná finančná operácia v súlade s jednotlivými skutočnosťami uvedenými v zákone.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nedodržanie zmluvne dohodnutej splatnosti faktúry
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec prijala žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá neobsahovala všetky povinné náležitosti určené VZN č. 4/2011, najmä podrobnejšiu špecifikáciu realizovaných činností, účelovosť finančnej dotácie, miesto a čas konania financovaných činností. Kontrolnej skupine neboli poskytnuté príslušné doklady vo väzbe na VZN č. 4/2011 – schválenie dotácie OcZ a vyúčtovanie. Ďalej žiadosť obec prijala po stanovenom termíne, žiadosti neboli evidované v podateľni obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neoverovala základnou finančnou kontrolou zmluvy pred ich uzatvorením.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nemala obsadenú funkciu hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť