Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2014/1050
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v DataCentre
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom a overiť dodržiav
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DataCentrum

IČO
00151564
Sídlo
Cintorínska 5, 81488 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013 a 1. polrok 2014
Termín kontroly
07.10.2014 - 14.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že k faktúram nebol doložený relevantný doklad preukazujúci správnosť fakturovanej ceny dodaných služieb, DataCentrum nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a čl. 13 bod 6 organizačnej smernice Kolobeh účtovných dokladov. Napriek tomu bola potvrdená správnosť vykonania vecnej a formálnej kontroly faktúry, čo bolo v rozpore § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, príslušnými ustanoveniami čl. 5 organizačnej smernice Finančná kontrola a čl. 13 bod 9 organizačnej smernice Kolobeh účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2004 Z.z.
Tým, že k faktúre nebol doložený relevantný doklad preukazujúci správnosť fakturovanej ceny dodaných služieb, DataCentrum nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a čl. 13 bod 6 organizačnej smernice Kolobeh účtovných dokladov. Napriek tomu bola potvrdená správnosť vykonania vecnej a formálnej kontroly faktúry, čo bolo v rozpore § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, príslušnými ustanoveniami čl. 5 organizačnej smernice Finančná kontrola a čl. 13 bod 9 organizačnej smernice Kolobeh účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Tým, že k faktúre nebol doložený relevantný doklad preukazujúci správnosť fakturovanej ceny dodaných služieb, DataCentrum nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a čl. 13 bod 6 organizačnej smernice Kolobeh účtovných dokladov. Napriek tomu bola potvrdená správnosť vykonania vecnej a formálnej kontroly faktúry, čo bolo v rozpore § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, príslušnými ustanoveniami čl. 5 organizačnej smernice Finančná kontrola a čl. 13 bod 9 organizačnej smernice Kolobeh účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že k faktúre nebol doložený relevantný doklad preukazujúci správnosť fakturovanej ceny dodaných služieb, DataCentrum nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a čl. 13 bod 6 organizačnej smernice Kolobeh účtovných dokladov. Napriek tomu bola potvrdená správnosť vykonania vecnej a formálnej kontroly faktúry, čo bolo v rozpore § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, príslušnými ustanoveniami čl. 5 organizačnej smernice Finančná kontrola a čl. 13 bod 9 organizačnej smernice Kolobeh účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že v niektorých prípadoch nebola Organizačná smernica verejné obstarávanie, vydanie 05 vypracovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Nesúlad kontrolná skupina NKÚ SR identifikovala hlavne v uvádzaných finančných limitoch, postupoch verejného obstarávania a v zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 34 ods. 11, § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia (konkrétne sa jednalo o kritérium č. 2 „Ideový návrh zapojenia a konfigurácie ponúkaných SAN prepínačov z pohľadu dosiahnutia maximálnej bezpečnosti danej infraštruktúry“) nestanovilo spôsobom, ktorý by umožnil čestnú hospodársku súťaž, t. j. kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia nestanovilo v súlade s § 34 ods. 11, § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti a princípom rovnakého zaobchádzania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 34 ods. 11, § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia (konkrétne sa jednalo o kritérium č. 2 „Ideový návrh zapojenia a konfigurácie ponúkaných SAN prepínačov z pohľadu dosiahnutia maximálnej bezpečnosti danej infraštruktúry“) nestanovilo spôsobom, ktorý by umožnil čestnú hospodársku súťaž, t. j. kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia nestanovilo v súlade s § 34 ods. 11, § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti a princípom rovnakého zaobchádzania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 34 ods. 11, § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia (konkrétne sa jednalo o kritérium č. 2 „Ideový návrh zapojenia a konfigurácie ponúkaných SAN prepínačov z pohľadu dosiahnutia maximálnej bezpečnosti danej infraštruktúry“) nestanovilo spôsobom, ktorý by umožnil čestnú hospodársku súťaž, t. j. kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia nestanovilo v súlade s § 34 ods. 11, § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti a princípom rovnakého zaobchádzania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne neuplatnilo princíp transparentnosti, vzhľadom na rozpor vzoru čestného vyhlásenia, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia s časťou III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum - § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko podmienka účasti týkajúca sa preukázania obratu len pre servisné služby súvisiace so zabezpečením prevádzky a rozvoja komunikačno-technologickej a bezpečnostnej infraštruktúry minimálne vo výške 1 500 000 eur bez DPH spolu za požadované obdobie bola stanovená DataCentrom v rozpore s § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetnú požiadavku DataCentra kontrolná skupina NKÚ SR považuje za neprimeranú, pretože takto stanovená podmienka účasti mohla odradiť od účasti v predmetnej užšej súťaži iných potenciálnych záujemcov. Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom nediskriminácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko podmienka účasti týkajúca sa preukázania obratu len pre servisné služby súvisiace so zabezpečením prevádzky a rozvoja komunikačno-technologickej a bezpečnostnej infraštruktúry minimálne vo výške 1 500 000 eur bez DPH spolu za požadované obdobie bola stanovená DataCentrom v rozpore s § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetnú požiadavku DataCentra kontrolná skupina NKÚ SR považuje za neprimeranú, pretože takto stanovená podmienka účasti mohla odradiť od účasti v predmetnej užšej súťaži iných potenciálnych záujemcov. Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom nediskriminácie,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti, nakoľko požiadavky na predmet zákazky neboli v súťažných podkladoch uvedené úplne, jednoznačne a nestranne, opis predmetu zákazky nebol vypracovaný spôsobom, ktorý by zabezpečil objektívne porovnanie jednotlivých ponúk. Konkrétne sa jednalo o požiadavku na odovzdanie niektorých výstupov verejnému obstarávateľovi aj v anglickom jazyku, všetky náklady spojené s predkladaním výstupov v AJ (resp. v slovenskom jazyku) bude znášať úspešný uchádzač a museli byť zahrnuté v cene. Zároveň s ohľadom na hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že DataCentrum len predpokladalo možnosť potreby vyhotovovania výstupov v anglickom jazyku, avšak náklady už mali byť zahrnuté v cene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti, nakoľko požiadavky na predmet zákazky neboli v súťažných podkladoch uvedené úplne, jednoznačne a nestranne, opis predmetu zákazky nebol vypracovaný spôsobom, ktorý by zabezpečil objektívne porovnanie jednotlivých ponúk. Konkrétne sa jednalo o požiadavku na odovzdanie niektorých výstupov verejnému obstarávateľovi aj v anglickom jazyku, všetky náklady spojené s predkladaním výstupov v AJ (resp. v slovenskom jazyku) bude znášať úspešný uchádzač a museli byť zahrnuté v cene. Zároveň s ohľadom na hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že DataCentrum len predpokladalo možnosť potreby vyhotovovania výstupov v anglickom jazyku, avšak náklady už mali byť zahrnuté v cene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 22 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého oznámenia o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody zasiela Úradu pre verejné obstarávanie verejný obstarávateľ a obstarávateľ hromadne za každý štvrťrok do 48 dní po skončení štvrťroka. DataCentrum neposlalo Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie o výsledku verejného obstarávania na dodávku tovarov v celkovej cene 65 500,- eur bez DPH (Kúpna zmluva zo dňa 07.05.2014) do 48 dní po skončení štvrťroka. Predmetné oznámenie bolo odoslané dňa 04.11.2014 a zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 217/2014 dňa 06.11.2014,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, nakoľko z Výkazov poskytnutých služieb spoločnosťou A nebolo zrejmé, aké činnosti boli v mesiacoch január – október 2014 touto spoločnosťou poskytnuté DataCentru. Výkazy v každom mesiaci boli identické, s uvedením len oblasti poskytovaných služieb a časového rozsahu vykonaných prác (človeko-hodín).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, nakoľko DataCentrum nepreukázalo splnenie lehoty na predkladanie žiadostí o účasť záujemcom (neskôr úspešným uchádzačom). Žiadosť o účasť bola na základe dokumentácie k verejnému obstarávaniu predložená dňa 30.07.2013, avšak, nebola uvedená hodina doručenia. V zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bola stanovená lehota na predkladanie žiadostí o účasť do 30.07.2013 - 13.00 h.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 33 ods. 1 a s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, nakoľko Potvrdenia o realizácii dodávky neobsahovali dátum tak, ako to DataCentrum vyžadovalo v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 33 ods. 1 a s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, nakoľko Potvrdenia o realizácii dodávky neobsahovali dátum tak, ako to DataCentrum vyžadovalo v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 40 ods. 4, 5 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko čestné vyhlásenia člena (predsedu) komisie (poroty) neboli vypracované v súlade s § 40 ods. 4, 5 zákona o verejnom obstarávaní, Z predloženej dokumentácie z tohto dôvodu nebolo možné kontrolnou skupinou NKÚ SR jednoznačne posúdiť, či členovia komisie spĺňali požiadavky na členov komisie v zmysle § 40 ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko Zápisnica z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ nebola DataCentrom zaslaná uchádzačovi v zákonom stanovenej lehote, t. j. najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky „Servisné služby a tovary“ konštatuje, že DataCentrum nepostupovalo v súlade s: - s § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Článkom 5 ods. 6 Smernice finančná kontrola, nakoľko finančné operácie (pred úhradou faktúr) boli overené len predbežnou finančnou kontrolou za rozpočet. Predbežná finančná kontrola pred podpisom zmluvy vykonaná nebola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly nákupu a montáže nábytku (dodávka konferenčných stoličiek, kancelárskych stoličiek, klubových kresiel, stolov, kontajnerov, skríň, vešiakov, rečníckych pultov, písacích stolov, soklov pod skrinky, konferenčných stoličiek, panelových vešiakov, stolíkov) konštatuje, že DataCentrum pri verejnom obstarávaní nepostupovalo v súlade s: - § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko z predloženej dokumentácie nie je zrejmé množstvo nábytku, ktorý mal byť predmetom montáže a z toho dôvodu nie je možné posúdiť potrebné množstvo montážnych hodín a teda celkovú relevantnosť predloženej cenovej ponuky – 360 eur,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly nákupu a montáže nábytku (dodávka konferenčných stoličiek, kancelárskych stoličiek, klubových kresiel, stolov, kontajnerov, skríň, vešiakov, rečníckych pultov, písacích stolov, soklov pod skrinky, konferenčných stoličiek, panelových vešiakov, stolíkov) konštatuje, že DataCentrum pri verejnom obstarávaní nepostupovalo v súlade s: - § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý stanovuje, že zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa zákona o verejnom obstarávaní. DataCentrum v roku 2013 a v 1. polroku 2014 obstaralo nákup a montáž kancelárskeho nábytku v celkovej sume 29 833 eur, ako štyri zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly nákupu a montáže nábytku (dodávka konferenčných stoličiek, kancelárskych stoličiek, klubových kresiel, stolov, kontajnerov, skríň, vešiakov, rečníckych pultov, písacích stolov, soklov pod skrinky, konferenčných stoličiek, panelových vešiakov, stolíkov) konštatuje, že DataCentrum pri verejnom obstarávaní nepostupovalo v súlade s: - Zákazku týkajúcu sa nákupu a montáže kancelárskeho nábytku (cenová ponuka úspešného uchádzača bola vo výške 27 424,50 eur, z toho cenová ponuka za nábytok bola vo výške 22 624,50 eur a cenová ponuka za montážne práce bola vo výške 4 800 eur – montážne práce neboli DataCentrom objednané a fakturované) obstaralo DataCentrum ako zákazku podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, a teda predpokladanú hodnotu zákazky znížilo pod finančné limity podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň DataCentrum nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko pri zadávaní zákazky neuplatnilo princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly nákupu a montáže nábytku (dodávka konferenčných stoličiek, kancelárskych stoličiek, klubových kresiel, stolov, kontajnerov, skríň, vešiakov, rečníckych pultov, písacích stolov, soklov pod skrinky, konferenčných stoličiek, panelových vešiakov, stolíkov) konštatuje, že DataCentrum pri verejnom obstarávaní nepostupovalo v súlade s: - Čl. 3 ods. 1 Smernice verejné obstarávanie nakoľko vykonalo prieskumy trhu (obstaranie zákazky) pred schválením žiadanky,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly nákupu a montáže nábytku (dodávka konferenčných stoličiek, kancelárskych stoličiek, klubových kresiel, stolov, kontajnerov, skríň, vešiakov, rečníckych pultov, písacích stolov, soklov pod skrinky, konferenčných stoličiek, panelových vešiakov, stolíkov) konštatuje, že DataCentrum pri verejnom obstarávaní nepostupovalo v súlade s: - § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a čl. 5 ods. 6 Smernica finančná kontrola, nakoľko finančné operácie (žiadanky č. 1/2014, 6/2014, 20/2014, 21/2014, 75/2014, 127/2014, 139/2014) boli overené len predbežnou finančnou kontrolou za rozpočet. Rovnako aj pred úhradou faktúr k nákupu a montáži kancelárskeho nábytku v 1. polroku 2014 bola vykonaná predbežná finančná kontrola len za rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly nákupu a montáže nábytku (dodávka konferenčných stoličiek, kancelárskych stoličiek, klubových kresiel, stolov, kontajnerov, skríň, vešiakov, rečníckych pultov, písacích stolov, soklov pod skrinky, konferenčných stoličiek, panelových vešiakov, stolíkov) konštatuje, že DataCentrum pri verejnom obstarávaní nepostupovalo v súlade s: - § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a čl. 5 ods. 6 Smernica finančná kontrola, nakoľko finančné operácie (žiadanky č. 1/2014, 6/2014, 20/2014, 21/2014, 75/2014, 127/2014, 139/2014) boli overené len predbežnou finančnou kontrolou za rozpočet. Rovnako aj pred úhradou faktúr k nákupu a montáži kancelárskeho nábytku v 1. polroku 2014 bola vykonaná predbežná finančná kontrola len za rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že preberací protokol t. j. potvrdenie o prevzatí neupotrebiteľného majetku štátu – elektroodpadu subjektom, ktorý ho prevzal, bolo DataCentru doručene až dodatočne. Tým, že Likvidačná komisia DataCentra nepožadovala toto potvrdenie pri odovzdaní elektroodpadu, nepostupovala v súlade s ustanovením bodu 2 Príkazu riaditeľa zo dňa 25.02.2004.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že v zmysle čl. 14 Organizačného poriadku DataCentra vedúci útvaru kontroly okrem iných úloh súvisiacich s výkonom kontrolnej činnosti, zabezpečuje organizáciu, metódy a postupy verejného obstarávania tovarov, prác, služieb a výkonov v DataCentre v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zákonom o rozpočtových pravidlách, tak i manažér kvality, okrem iných úloh, zabezpečuje na úseku verejného obstarávania proces verejného obstarávania v DataCentre. Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že takto nastavené procesy Útvaru kontroly a manažéra kvality v Organizačnom poriadku DataCentra vykazujú známky konfliktu záujmov, nakoľko z hľadiska transparentnosti nie je možné, aby zamestnanec zabezpečoval úlohy týkajúce sa organizácie, metód a postupov v oblasti verejného obstarávania tovarov, prác, služieb a výkonov a súčasne mal povinnosť kontrolovať súlad plnenia týchto úloh so všeobecne záväznými právnymi predpismi a organizačnými smernicami. Kontrolná skupina NKÚ SR poukazuje na konflikt záujmov Útvaru kontroly a manažéra kvality, nakoľko vykonávaním činností v zmysle Organizačného poriadku DataCentra a organizačných smerníc (Smernica VO, Smernica VKS) je ohrozená, resp. narušená nestranná a objektívna realizácia kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že v zmysle čl. 14 Organizačného poriadku DataCentra vedúci útvaru kontroly okrem iných úloh súvisiacich s výkonom kontrolnej činnosti, zabezpečuje organizáciu, metódy a postupy verejného obstarávania tovarov, prác, služieb a výkonov v DataCentre v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zákonom o rozpočtových pravidlách, tak i manažér kvality, okrem iných úloh, zabezpečuje na úseku verejného obstarávania proces verejného obstarávania v DataCentre. Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že takto nastavené procesy Útvaru kontroly a manažéra kvality v Organizačnom poriadku DataCentra vykazujú známky konfliktu záujmov, nakoľko z hľadiska transparentnosti nie je možné, aby zamestnanec zabezpečoval úlohy týkajúce sa organizácie, metód a postupov v oblasti verejného obstarávania tovarov, prác, služieb a výkonov a súčasne mal povinnosť kontrolovať súlad plnenia týchto úloh so všeobecne záväznými právnymi predpismi a organizačnými smernicami. Kontrolná skupina NKÚ SR poukazuje na konflikt záujmov Útvaru kontroly a manažéra kvality, nakoľko vykonávaním činností v zmysle Organizačného poriadku DataCentra a organizačných smerníc (Smernica VO, Smernica VKS) je ohrozená, resp. narušená nestranná a objektívna realizácia kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť