Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2020/1033
Názov:
Strednodobé rozpočtové rámce (MTBF) - medzinárodná kontrola
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preveriť, či sú strednodobé rozpočtové ciele v rámci rozpočtového procesu
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015 - 2020 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.07.2020 - 14.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že aktuálna implementácia a spôsob využívania programového rozpočtovania nedosahuje potenciál svojich možností a momentálne je využívané najmä na zber informácií a operatívne, medziročné riadenie rozpočtu. Strednodobé riadenie a priame prepojenie na dosahovanie cieľov chýba. Programové rozpočtovanie je kvalitne implementované prostredníctvom dvoch modulov v Rozpočtovom informačnom systéme (PRG a MaH), no kapitoly ho plne nevyužívajú. MF SR si je vedomé rezerv vo využívaní programového rozpočtovania a vykonáva kroky zamerané na posilnenie rozpočtovania orientovaného na výsledky.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že v oblasti transparentnosti existujú rezervy v prívetivosti k bežným občanom – spracovanie „Rozpočtu pre ľudí“ by mohlo pomôcť otvorenosti, angažovanosti a vo všeobecnosti záujmu občanov o „zákon roka“.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že sa počas kontrolovaného obdobia nedarilo napĺňať stanovené fiškálne ciele. Strednodobý rozpočtový cieľ (MTO) v podobe štrukturálneho salda na úrovni 0,5 % sa dosiahnuť nepodarilo, rovnako sa nepodarilo udržať trajektóriu k nemu smerujúcu a dosiahnutie cieľa sa odsúvalo. Priemerná odchýlka rozpočtovaného a skutočného štrukturálneho salda dosiahla 0,7 p. b. a pre konsolidačné úsilie 0,64 p. b. Vývoj ukazovateľa hrubého dlhu v pomere k HDP udržiaval rozpočtovanú klesajúcu trajektóriu aj napriek priemernej odchýlke skutočných a rozpočtovaných hodnôt na úrovni 1,0 p. b. (HDP). Skutočné celkové výdavky VS sa počas celého obdobia nachádzali nad rozpočtovanými, pričom priemerná ročná odchýlka bola na úrovni 2,49 mld. eur alebo 6,8 % skutočných výdavkov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Späť