Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-029/2013/1060
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vo vybraných kapitolách
Účel kontrolnej akcie:
V súlade s § 29 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vere
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
24.02.2013 - 23.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezaúčtovanie niektorých pozemkov a stavieb na účty 031 a 021
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Oneskorené účtovanie obstarania majetku a nezaradenie plne funkčného majetku na účty 013 a 022
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Oneskorené účtovanie obstarania majetku a zaradenia na účet 021
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Oneskorené účtovanie zaradenia a vyradenia majetku na účtoch 021 a 031
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávna podpoložka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie odpísaných pohľadávok štátu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nevykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov platobnej jednotky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozdelenie zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehospodárne vynaloženie finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
25.02.2013 - 25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené že vyhodnotenie predloženého programového rozpočtovania a stanovovanie a plnenie cieľov a ukazovateľov vykazovalo prvky formálneho charakteru.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrola fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku štátu v správe MH SR za rok 2012 zistila opakované nedostatky vo vypracovávaní najmä inventarizačných súpisov podľa ust. § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V oblasti dodávateľských služieb bol zistený nedostatok v prípade dohody o pracovnej činnosti, predmetom ktorej bolo vykonávanie individuálnej výučby v cudzom jazyku. Zo strany MH SR došlo k úhrade nad rámec dohodnutého rozsahu vykonanej práce. V priebehu výkonu kontroly bol nedostatok odstránený prevodom finančných prostriedkov z výdavkového účtu MH SR na príjmový účet – za porušenie rozpočtovej disciplíny dňa 24.04.2013.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolou vyhodnotených opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov predložených MH SR bolo opakovane zistené neplnenie v jednom prípade.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
24.02.2013 - 23.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MPRV SR nemalo vypracované zásady predpisu na zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov z refundácie platov oprávnených zamestnancov v programovom období 2007-2013. K 31.12.2012 ministerstvo vyplatilo 220 zamestnancom, ktorí zabezpečujú implementáciu nariadení a legislatívu EÚ, celkovú sumu 4 786 391,25 Eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pohľadávky po zaniknutých štátnych fondov a IA boli vykázané v účtovníctve ministerstva bez preukázateľných účtovných relevantných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ministerstvo neuplatňovalo voči dlžníkom príslušenstvo k pohľadávkam vzniknutých z uzatvorených nájomných zmlúv (úroky z omeškania)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade verejného obstarávania "Stravovanie zamestnancov formou ekonomického prenájmu kuchyne MPRV SR" nepostupovalo ministerstvo v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade obstarania výpočtovej techniky pre PPA a Múzeum vo Svätom Antone, spôsob určenia kúpnej ceny na základe prieskumu trhu bol vhodný pre zákazky s nízkymi hodnotami. Uvedený postup nebol v súlade s príncípmi hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V roku 2011 ministerstvom nakúpené notebooky v celkovej hodnote 25 488,00 Eur pre Múzeum vo Svätom Antone neboli dlhodobo využívané a vsúčasnosti je prevažná časť využívaná na bežnú činnosť zamestnancov dotknutých zmluvných účastníkov. Ich obstaranie bolo uskutočnené ešte pred začatím prác na hlavnej časti projektu, ktorý však nebude realizovaný
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Sekcia legislatívy - odbor právny a evidencie zmlúv, nemala komplexné informácie o zmluvách uzavretých ministerstvom za obdobie 2010-2012, ktorých predmetom bolo poskytovanie právnych a poradenksých služieb externými právnickými osobami, resp. externými fyzickými osobami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z celkového počtu štyroch opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia ZÚ kapitoly bolo jedno opatrenie splnené, jedno bolo čiastočne splnené a dve opatrenia klasifikoval NKÚ SR ako nesplnené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
19.02.2013 - 21.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Od roku 2008 nebola vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa upratovacích a čistiacich služieb. Tým, že MŽP SR na uvedené upratovacie a čistiace služby nevykonalo verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.), nekonalo v súlade s § 5 ods. 12 citovaného zákona, podľa ktorého zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MŽP SR obstarávalo upratovacie služby podprahovou metódou .V súlade s ustanovením § 5 zákona č. 25/2006 Z. z. predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez DPH. Vyplatením finančných prostriedkov spoločnosti z Bratislavy za obdobie rokov 2011 v sume 15 749,- eur bez DPH, za rok 2012 v sume 20 046,- eur bez DPH a do 20.02.2013 v sume 1542,- eur bez DPH na základe vykonaného prieskumu trhu, nekonalo MŽP SR v súlade s § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou súvisiacich prezenčných listín a výkazov vzdelávacích aktivít skupinovej výučby bolo zistené, že uhradené boli vyučovacie hodiny, na ktorých sa zamestnanci nezúčastnili, alebo lektorom bol neskoro oznámený termín zrušenia hodiny v počte 6 hodín v celkovej sume 125,28 eur. Finančné prostriedky v sume 270,18 eur boli uhradené v súlade s podmienkami zmluvy. Výučba anglického jazyka sa z dôvodu prekážok na strane MŽP SR neuskutočnila a prostriedky štátneho rozpočtu boli vynaložené neefektívne, čím MŽP SR nekonalo v súlade s ustanovením § 19 ods. 6) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
MŽP SR v roku 2012 obstarávalo právne služby metódou zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Kontrolou bolo zistené, že MŽP SR rozšírením predmetu zákazky pri vypracovaní Zápisu z prieskumu trhu, porušilo princípy verejného obstarávania. MŽP SR nekonalo v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť