Medzinárodná spolupráca

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je členom niekoľkých medzinárodných organizácií a zoskupení združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie:

 • INTOSAI - medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií
 • EUROSAI - európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií
 • Kontaktný výbor vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a Európskeho dvora audítorov
 • Vyšehradská skupina NKI krajín V4+2

Na podporu činnosti INTOSAI, EUROSAI a Kontaktného výboru sú v rámci ich štruktúr zriadené viaceré pracovné skupiny. Najvyšší kontrolný úrad SR aktívne pôsobí v nasledovných pracovných skupinách:


INTOSAI

 • Výbor INTOSAI pre profesionálne štandardy
 • Podvýbor INTOSAI pre kontrolu súladu pri Výbore pre profesionálne štandardy
 • Podvýbor INTOSAI pre peer review
 • Pracovná skupina INTOSAI pre kontrolu informačných technológií
 • Pracovná skupina INTOSAI pre kontrolu životného prostredia
 • Pracovná skupina INTOSAI pre kľúčové národné ukazovatele

EUROSAI

 • Pracovná skupina pre Cieľ 1 Strategického plánu EUROSAI 2011-2017 – Budovanie odbornej spôsobilosti
 • Pracovná skupina pre Cieľ 2 Strategického plánu EUROSAI 2011-2017 – Profesionálne štandardy
 • Pracovná skupina pre Cieľ 3 Strategického plánu EUROSAI 2011-2017 – Výmena skúseností
 • Pracovná skupina EUROSAI pre informačné technológie
 • Pracovná skupina EUROSAI pre kontrolu životného prostredia
 • Operatívna pracovná skupina EUROSAI pre kontrolu finančných prostriedkov vyčlenených na pohromy a katastrofy
 • Pracovná skupina EUROSAI pre kontrolu miestnej samosprávy

Kontaktný výbor vedúcich predstaviteľov NKI členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov

 • Kontaktný pracovník
 • Sieť pre národné správy NKÚ o finančnom riadení EÚ
 • Pracovná skupina pre DPH
 • Pracovná skupina pre kontrolu štrukturálnych fondov
 • Sieť NKI pre oblasť fiškálnej politiky
 • Pracovná skupina pre Lisabonskú stratégiu / stratégiu EÚ 2020
 • Sieť expertov pre nezávislé posúdenie národných verejných hospodárskych politík

Iné zoskupenia

 • Kontaktný pracovník pre otázky týkajúce sa vyhlásení o predbežných zisteniach EDA
 • Kontaktný pracovník pre generálne riaditeľstvo EK pre rozpočet
 • Kontaktný pracovník pre styk s Medzinárodnou radou audítorov pre NATO

INTOSAI je medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín združených v Organizácii spojených národov (OSN).

NKI majú významnú úlohu pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami štátu a pri presadzovaní dôkladného a prehľadného finančného a hospodárskeho riadenia ako aj zodpovednosti jednotlivých vlád členských štátov. INTOSAI pravidelne organizuje medzinárodné semináre, na ktorých môžu kontrolóri jednotlivých členských štátov prerokovávať témy spoločného záujmu a zároveň informuje o najnovšom vývoji kontrolnej činnosti, platných medzinárodných normách a najvhodnejších postupoch kontrolnej činnosti. INTOSAI organizuje každé tri roky zasadania Kongresu, pracovné stretnutia a semináre, na ktorých poukazuje na kľúčové problémy, ktorým jednotlivé NKI čelia a pomáha svojim členom vyvíjať nové riešenia. Heslom INTOSAI pri plnení týchto úloh je: „Vzájomné skúsenosti sú na prospech všetkých."

INTOSAI bola založená v roku 1953 a z pôvodných 34 členských štátov sa počet jej členov rozrástol na súčasných 193. Generálny sekretariát sídli v priestoroch Rakúskeho účtovného dvora vo Viedni. V roku 1977 INTOSAI prijala Limskú deklaráciu o pravidlách kontrolnej činnosti, ktorá ustanovuje základný rámec filozofického a koncepčného postupu kontrolnej činnosti na základe nezávislosti a demokratických princípov.
INTOSAI, ako medzinárodne uznávaná najvyššia kontrolná inštitúcia určená na kontrolu hospodárenia vo verejnom sektore, pravidelne vydáva medzinárodné smernice a manuály v oblasti finančného a hospodárskeho riadenia, ako aj v iných oblastiach. Vyvíja tiež nové metódy kontrolnej činnosti, poskytuje školenia a organizuje výmenu informácií medzi svojimi členmi.
Úradnými jazykmi INTOSAI sú: arabčina, angličtina, francúzština, nemčina a španielčina.

INTOSAI je uznávaná medzinárodná organizácia reprezentujúca NKI svojich členských štátov. Zároveň je dobrovoľným zoskupením, ktorého úspech závisí na neustálej profesionálnej a finančnej podpore jej členov.
INTOSAI si uvedomuje, že jej sila vychádza z kultúrnej, jazykovej a politickej rozmanitosti tohto medzinárodného spoločenstva a usiluje sa o vyváženosť zastúpenia jednotlivých regiónov a kontrolných systémov. Prezídium, výbory a operatívne pracovné skupiny INTOSAI sú organizované tak, aby pomáhali zabezpečiť regionálnu rozmanitosť a vyjadrovali rozličné modely NKI a ich postupy v kontrolnej činnosti.

INTOSAI je demokratickou inštitúciou, ktorá pracuje na základe konzultácií a hľadaní dohody. INTOSAI kladie dôraz na rešpektovanie národnej suverenity a rovnosti všetkých svojich členov, nehľadiac na geografickú rozlohu alebo ekonomickú silu. INTOSAI podporuje aktívne široké diskusie a rokovania vedúce k všeobecným dohodám. Jednotlivé výbory a sedem regionálnych pracovných skupín hrajú významnú rolu pri riešení kľúčových problémov, prehlbovaní komunikácie a výmene skúseností v zoskupení členov INTOSAI v období medzi jednotlivými zasadaniami Kongresu. Organizácia spolupracuje pri riešení problémov spoločného záujmu s mnohými ďalšími zoskupeniami podobného zamerania, ktorých normy sú v súlade so štandardmi nezávislosti INTOSAI.
Rozhodovacia právomoc INTOSAI vychádza zo suverenity jednotlivých NKI a je atribútom ich členstva. Každá z členských krajín INTOSAI má jeden hlas, pričom žiadna krajina nemá právo veta.

Prezídium za svoju činnosť zodpovedná všetkým členom a Generálny sekretariát vykonáva svoju agendu rovnako pre Prezídium, ako aj pre jednotlivých členov.

Podvýbor INTOSAI pre peer review

Survey report 2015 SK

pdf (817 kB) Otvoriť Stiahnuť


O podvýbore pre Peer Review v krátkosti

pdf (719 kB) Otvoriť Stiahnuť


Podvýbor INTOSAI úlohy

pdf (418 kB) Otvoriť Stiahnuť


Survey report 2014 SK

pdf (694 kB) Otvoriť Stiahnuť


Flyer 2016 ISSAI 5600

pdf (609 kB) Otvoriť Stiahnuť


Flyer 2016 survey 2016

pdf (673 kB) Otvoriť Stiahnuť


Survey report 2016 EN

pdf (558 kB) Otvoriť Stiahnuť


EUROSAI (Európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) je jednou zo siedmich regionálnych skupín INTOSAI. K ďalším patria OLACEFS, AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, PASAI a CAROSAI.

EUROSAI bola založená v roku 1990 a začínala s 30 členmi (NKI 29 európskych štátov a Európsky dvor audítorov). V súčasnosti má 50 členov (NKI 49 európskych štátov a Európsky dvor audítorov).

Hoci EUROSAI je medzi ostatnými regionálnymi skupinami ešte mladou organizáciou, myšlienka jej vytvorenia sa datuje už do obdobia vzniku INTOSAI v roku 1953. Prvé kroky vedúce k jej založeniu boli podniknuté v roku 1974 počas VIII. Kongresu INTOSAI v Madrid

Na XIII. kongrese INTOSAI v Berlíne bola v júni 1989 prijatá Berlínska deklarácia európskej organizácie NKI EUROSAI.

Ustanovujúca konferencia a I. Kongres EUROSAI sa konali v novembri 1989 v Madride. Prijatý bol Štatút EUROSAI a schválené bolo sídlo stáleho Generálneho sekretariátu EUROSAI v Madride.

Cieľom organizácie EUROSAI je:

 1. Podporovať profesijné a odborné porozumenie a spoluprácu medzi členskými inštitúciami EUROSAI v spolupráci s ostatnými regionálnymi skupinami INTOSAI prostredníctvom výmeny názorov a skúseností z kontroly verejných financií
 2. Zachovávať vzťahy s národnými a medzinárodnými inštitúciami špecializovanými na problémy ovplyvňujúce kontrolu verejných príjmov a výdavkov
 3. Udržiavať informovanosť všetkých členských inštitúcií EUROSAI o legislatíve každého štátu v záležitostiach verejných financií, ako aj o organizácii a fungovaní jednotlivých inštitúcií
 4. Podporovať teoretické a praktické štúdium problémov a záležitostí týkajúcich sa kontroly a súvisiacich disciplín
 5. Spolupracovať pri výmene metód a poznatkov považovaných za zaujímavé, ako aj povzbudzovať k organizovaniu seminárov a školení pre zamestnancov členských inštitúcií EUROSAI, ako aj ostatných členských inštitúcií INTOSAI
 6. Podporovať a uľahčovať výmenu informácií a dokumentácie medzi členmi EUROSAI, ako aj zverejňovať publikácie z oblastí týkajúcich sa ich kompetencií
 7. Podnecovať vytváranie špecializovaných centier, inštitútov a univerzitných pracovísk pre kontrolu verejných príjmov a výdavkov
 8. Nabádať k implementácii záverov a odporúčaní schválených Kongresom EUROSAI
 9. Zabezpečovať zjednocovanie terminológie v oblasti verejných financií
 10. Vyvíjať snahu na dosiahnutie lepšieho porozumenia pri riešení záležitostí týkajúcich sa kontroly verejných financií

Európsky dvor audítorov bol ako inštitúcia zriadený Zmluvou o Európskom Spoločenstve, aby kontroloval finančné prostriedky Európskej únie (EÚ). Je externým audítorom EÚ, ktorý prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Európskej únie.

Európsky dvor audítorov vykonáva audity, prostredníctvom ktorých hodnotí príjmy a výdavky finančných prostriedkov EÚ. Preveruje, či boli finančné operácie riadne zaznamenané a vykázané, zákonne a správne vykonané a riadené tak, aby bola dosiahnutá hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Európsky dvor audítorov oznamuje výsledky svojich auditov prostredníctvom jasných, relevantných a objektívnych správ. Taktiež predkladá svoje stanoviská k otázkam finančného hospodárenia.

Európsky dvor audítorov presadzuje zodpovednosť a transparentnosť a pomáha Európskemu parlamentu a Rade dohliadať nad plnením rozpočtu EÚ najmä počas postupu udeľovania absolutória. Je odhodlaný byť efektívnou organizáciou a stáť v popredí vývoja v oblasti kontroly verejného sektora a verejnej správy.

Kontaktný výbor je zhromaždenie vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) a Európskeho dvora audítorov (EDA). Je to samostatné, nezávislé a nepolitické zoskupenie. Toto zhromaždenie sa stretáva pravidelne každý rok. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v roku 1960 ešte bez EDA, ktorý sa pričlenil v roku 1978.

Vzájomná spolupráca medzi NKI strednej a východnej Európy začala v roku 1993, kedy EDA zorganizoval prvé stretnutie vedúcich predstaviteľov týchto NKI v Berlíne. Prvotným cieľom spolupráce bola výmena skúseností z reorganizácie NKI v začínajúcich demokratických štátoch.

Na stretnutia sú pravidelne pozývaní aj vedúci predstavitelia NKI krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ a krajín blízkych krajinám uchádzajúcim sa o toto členstvo. V súčasnosti je to NKI Chorvátska, bývalej republiky Juhoslávie Macedónska a Turecka. Ako pozorovatelia sú pozývaní aj zástupcovia vzdelávacej iniciatívy INTOSAI (IDI), Školiaceho výboru EUROSAI a SIGMA.

Poslanie

Poslaním Kontaktného výboru je posilnenie výmeny odborných poznatkov a skúseností z kontroly fondov EÚ a ostatných súvisiacich záležitostí. Na zlepšenie finančného riadenia fondov EÚ Kontaktný výbor podporuje spoločné koordinované činnosti v záležitostiach týkajúcich sa fondov EÚ.

Cieľ činnosti

Cieľom činnosti Kontaktného výboru je rozšírenie spolupráce medzi členskými NKI so zámerom zlepšenia externej kontroly a zodpovednosti v záležitostiach týkajúcich sa EÚ.

Charakter

Vyšehradská skupina Najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) 4+2 je neformálne, nezávislé a odborné fórum založené na princípoch dobrovoľnosti, rovnosti a partnerstva. Vyšehradská skupina NKI 4+2 pozostáva z vedúcich predstaviteľov NKI takzvaných Vyšehradských štátov (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) a prezidentov NKI Rakúska a Slovinska.

Poslanie

Vyšehradská skupina NKI 4+2 má nasledovné ciele:

 1. Určiť spoločné záujmy v externej štátnej kontrole
 2. Zistiť a prediskutovať problémové oblasti, ktoré formujú časť z týchto spoločných záujmov a rozvíjať úzko spojené prístupy na ich riešenia
 3. Tvoriť fórum na výmenu názorov a stanovísk k otázkam spoločného záujmu
 4. Reprezentovať spoločné záujmy v oblasti externej štátnej kontroly v Kontaktnom výbore vedúcich predstaviteľov NKI Európskej únie a Európskeho dvora audítorov
 5. Prevziať premosťovaciu úlohu medzi členskými NKI Vyšehradskej skupiny 4+2 a NKI kandidátskych krajín EÚ

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov sa Vyšehradská skupina 4+2 sústreďuje na nasledovné oblasti:

 1. Každoročné pracovné stretnutia Vyšehradskej skupiny 4+2
 2. Vypracovávanie spoločných stanovísk a operatívnych prístupov na riešenie problémov externej štátnej kontroly
 3. Bilaterálna a multilaterálna spolupráca
 4. Výmena odborných skúseností zahŕňajúcich vzájomné informácie medzi členmi Vyšehradskej skupiny 4+2 a v prípade potreby aj NKI krajín kandidujúcich na vstup do EÚ

Logo ONU OLAF 2021 Poslaním ONÚ OLAF je zabezpečiť ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike prostredníctvom koordinácie potrebných legislatívnych, administratívnych aoperatívnych opatrení na účely umožnenia hladkej spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami ako aj zabezpečenia vhodnej komunikačnej platformy. Podľa terminológie Európskej únie ONÚ OLAF funguje ako koordinačný úrad pre boj proti podvodom (AFCOS). ONÚ OLAF je miestom prvého kontaktu pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), štátne orgány, ďalšie subjekty a širokú verejnosť, pokiaľ ide o aktivity súvisiace s ochranou finančných záujmov EÚ v SR. ONÚ OLAF (AFCOS) vykonáva svoju činnosť v úzkej spolupráci s orgánmi a inštitúciami zapojenými do systému ochrany finančných záujmov Európskej únie v SR, ktorí tvoria sieť AFCOS.

OLAF – (z francúzskeho "Office européen de Lutte Antifraude"/Office de Lutte Anti-Fraude) je Európsky úrad pre boj proti podvodom, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní. Pravidelne a úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov na účel koordinácie ich činností. OLAF pomáha členským štátom pri ich aktivitách v boji proti podvodom poskytovaním potrebnej pomoci a technického know-how. Prispieva k vypracovávaniu politiky Európskej únie pre boj proti podvodom pri ochrane finančných záujmov EÚ a podniká nevyhnutné kroky na posilnenie príslušných právnych predpisov.
 

European Anti-Fraud Office


Reporty, výročné a tlačové správy

 • The OLAF Report 2022 PDF (20,7 MB)
 • Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021 PDF (4 MB)
 • Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2020 PDF (0,9 MB)
 • The OLAF REPORT 2019 PDF (4,9 MB)
 • Tlačová správa: Boj proti podvodom: 31. výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ
 • The OLAF REPORT 2018 PDF (3,8 MB)
 • The OLAF Report 2017 PDF (6,7 MB)
 • Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2022 PDF (3 MB)

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) sekcie kontroly prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci svojej činnosti prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk


Nezrovnalosťou sa rozumie:

 • konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
 • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

 • Základné  údaje o projekte (názov, číslo)
 • Informácie  o poskytovateľovi príspevku
 • Informácie  o  prijímateľovi finančného príspevku
 • Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
 • Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
 • Podporná dokumentácia
 • Kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo a pod.)

Vaše kontaktné údaje budú využité na oznámenie spôsobu vybavenia a výsledkov overenia Vášho podnetu.  Zároveň Vami uvedené kontaktné údaje môžu byť využité aj pre účely dožiadania si doplňujúcich informácií v priebehu overovania podnetu resp. výkonu kontroly. Ak si želáte ostať v anonymite, budeme toto Vaše rozhodnutie v plnej miere rešpektovať.

Ak sa pri oznámení podozrenia o poškodzovaní finančných záujmov EÚ a nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ obávate odvetným opatreniam zo strany Vášho zamestnávateľa, obráťte sa na Úrad pre ochranu oznamovateľov (www.oznamovatelia.sk).

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Peer Review

INTOSAI Journal October 2011

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


International PR of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


PR Najvyššieho kontrolného úradu SR

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


Ohlasy na Peer Review

Predsedníčka Ústavného súdu SR

pdf (269 kB) Otvoriť Stiahnuť


EDA Prezident p. Caldeira

pdf (89 kB) Otvoriť Stiahnuť


EDA Člen EDA za SR p. Balko

pdf (345 kB) Otvoriť Stiahnuť


Vedúci Úradu vlády SR

pdf (88 kB) Otvoriť Stiahnuť


Medzinárodné kontroly

2020 - Tax and subsidy support for climate and energy policy in the Czech and Slovak Republics

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


2014 -Mountain rescue service - tourism

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


2014 -Trans border cooperation 2007-2013

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


2012 - Construction of freeways

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


2011 - Disabled people employment

pdf (5 MB) Otvoriť Stiahnuť


2010 - Epizootic safety

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť


2009 - EU Structural funds and control systems

pdf (289 kB) Otvoriť Stiahnuť


2008 - Kjoto protocol and others

pdf (130 kB) Otvoriť Stiahnuť


2008 - EU Structural funds - management and control systems

pdf (8 MB) Otvoriť Stiahnuť


2008 - EU Structural funds - employment and environment

pdf (227 kB) Otvoriť Stiahnuť


2008 - Cross border issues - waste

pdf (3 MB) Otvoriť Stiahnuť


2008 - Cernobyl Fund

pdf (5 MB) Otvoriť Stiahnuť


2007 - National parks

pdf (5 MB) Otvoriť Stiahnuť


2007 - Cross border issues - water

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


2006 - Excise duty

pdf (1 MB) Otvoriť Stiahnuť


2006 - Basel Convention - Hazardous waste

pdf (677 kB) Otvoriť Stiahnuť


2005 - VAT management

pdf (4 MB) Otvoriť Stiahnuť


2002 - Helsinsky Convention - Waters protection

pdf (83 kB) Otvoriť Stiahnuť


2002 - Bridge Maria - Valerie

pdf (2 MB) Otvoriť Stiahnuť