Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-029/2011/0005
Názov:
Kontrola plnenia úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti v oblasti odpadového hospodárstva
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Slovenská republika- MŽ SR, do 12.12.2010 nezosúladilo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia s článkom 40 smernice č. 2008/98/ES
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
SR - MŽP SR, si neplnilo povinnosti, vyplývajúce z čl. 5 ods. 2 písm. a) čl. 6 ods. 3, čl. 7 ods. 1 a prílohy II. a III. smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
§ 36 zákona č. 575/2001 Z. z., podľa ktorého ministerstvá skúmajú problematiku vo veciach, ktoré sú v ich pôsobnosti a analyzujú dosahované výsledky, robia opatrenia na riešenie aktuálnych otázok a spracúvajú koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré po zverejnení a po pripomienkovom konaní predkladajú vláde.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
MŽP SR nezaevidovalo písomné kontrakty, registratúrne záznamy z rokov 2006 – 2010 MŽP SR registratúrnym číslom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
MŽP SR nezaevidovalo písomné kontrakty, registratúrne záznamy z rokov 2006 – 2010 MŽP SR registratúrnym číslom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Späť