Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2016/1050
Názov:
Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Štátnej pokladnici.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom je kontrola hospodárenia so štátnymi rozpočtovými prostriedkami v Štátnej pokladnici a naklad
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Štátna pokladnica

IČO
36065340
Sídlo
Radlinského 32, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2015
Termín kontroly
05.06.2016 - 22.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke neobsahovali popis niektorých významných položiek, napr. bezodplatný prevod nehmotného majetku z MF SR v obstarávacej cene takmer 19 mil. eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zmluvy s poskytovateľmi servisu boli uzavreté s nejednoznačne špecifikovanými zmluvnými podmienkami (jednoznačné stanovenie cenového limitu plnenia), čím nebola dodržaná povinnosť v zmysle Občianskeho zákonníka, a to dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Vystavené faktúry za servis a opravu neobsahovali všetky požadované prílohy a doklady preukazujúce správnosť fakturovaných cien dodaných služieb, čím nebola zabezpečená preukázateľnosť účtovných záznamov v zmysle § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri obstarávaní nástenných kalendárov ŠP nevychádzala z ceny, za ktorú sa obvykle predáva porovnateľný tovar, čím nepostupovala v súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri zaraďovaní majetku do odpisových skupín a odpisovaní majetku ŠP nezohľadňovala skutočnú dobu použiteľnosti majetku, čím nezabezpečila verné a pravdivé zobrazenie majetku v zmysle zákona o účtovníctve. Do odpisovania nepremietla zmenu doby odpisovania budovy v zmysle zákona o dani z príjmov, na ktorý sa v internej smernici odvolávala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŠP rozdelila zákazku rovnakého, resp. obdobného predmetu plnenia (oprava a servis klimatizačných jednotiek) v celkovej sume 35 030 eur vrátane DPH do 3 osobitných zákaziek a každú z nich samostatne obstarávala, pričom išlo o predmety plnenia zákaziek, ktoré z hľadiska jednotného funkčného, časového a miestneho charakteru, ako aj z hľadiska technických špecifikácií spolu súvisia. Týmto postupom znížila predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa § 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a použila nesprávny postup verejného obstarávania, s cieľom vyhnúť sa súťažným postupom obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ŠP pri obstarávaní zákazky na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v predpokladanej hodnote do 20 tis. eur bez DPH priamym zadaním, ako aj pri obstarávaní nástenných kalendárov v roku 2015 v hodnote 4 752 eur s DPH a na roky 2017 až 2021 v predpokladanej hodnote 19 999,99 eur bez DPH priamym zadaním nedodržala princípy verejného obstarávania, najmä princíp transparentnosti, nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, ako aj princíp hospodárnosti, nakoľko v procese obstarávania boli uplatnené obmedzenia účasti uchádzačov alebo záujemcov. Pri obstarávaní nástenných kalendárov ŠP nezabezpečila, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, čím porušila princíp hospodárnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná činnosť jednotlivých článkov vnútorného kontrolného systému ŠP vykazovala známky formálnosti, čo bolo preukázané kontrolnými zisteniami, resp. nedostatkami uvedenými v protokole (nepreukázateľné účtovné záznamy), pričom ku každému účtovnému dokladu bol priložený doklad o vykonaní predbežnej finančnej kontroly. Následná finančná kontrola nebola zameraná na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní a využívaní verejných prostriedkov. Záznamy neobsahovali dokumentáciu, ktorá bola predmetom kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Účtovné závierky ŠP k 31.12.2014 a 31.12.2015 boli zostavené v zákonom stanovenom termíne, obsahovali všeobecné náležitosti, všetky požadované súčasti a boli uložené v registri účtovných závierok.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri vynakladaní fin. prostriedkov na obstaranie služieb aplikačnej podpory pre IS ŠP bola dodržaná účelovosť, hospodárnosť a efektívnosť. Účtovné doklady preukazujúce použitie prostriedkov obsahovali náležitosti podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, čím bola zabezpečená preukázateľnosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola vykonaná v súlade so zákonom o účtovníctve a vnútornými predpismi ŠP.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri nakladaní s dlhodobým hmotným a dlhodobým nehmotným majetkom (zaraďovanie, ochrana, vyraďovanie prebytočného a neupotrebiteľného majetku) ŠP postupovala v súlade so zákonom o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Späť