Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2018/1060
Názov:
Informačný systém dátového centra obcí.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť financovanie a udržateľnosť informačného systému dátového centra obcí.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

IČO
45736359
Sídlo
Kýčerského 5, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011 - 2018
Termín kontroly
17.07.2018 - 11.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt za roky 2011 až 2016 nepredložil kontrolnej skupine NKÚ SR dokumenty preukazujúce splnenie povinností stanovených v článku 10 – Hospodárenie združenia bodu 14. a nevedel preukázať plnenie povinností vyplývajúcich zo stanov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uvedeným konaním, kontrolovaný subjekt, keď zaradil majetok do užívania uvedeným spôsobom, konal v rozpore s § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nedodržal § 20 Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 zo dňa 14.11.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení dodatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uvedená evidencia a vykonaná inventarizácia nebola v súlade s § 30 bod. 3 písmena d) zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve a Opatrením MF SR zo 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, lebo neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt mal osobu identickú ako predsedu inventarizačnej komisie s osobou zodpovednou za zistenie skutočného stavu majetku s osobou hmotne zodpovednou, čo bolo v konflikte záujmov nakoľko takýmto konaním mohol byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone inventarizácie. Inventúrne súpisy ako účtovné záznamy v rokoch 2014 až 2017, ktoré zabezpečujú preukázateľnosť účtovníctva, neobsahovali stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny, skutočné miesto uloženia majetku tak ako stanovuje § 25 a § 30 zákona č. 431/2002 o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt namiesto vykonanej inventarizácie jednotlivými obcami a mestami, predložil kontrolnej skupine súpis majetku bez náležitostí ktoré stanovuje § 30 zákona č. 431/2002 o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na kartách dlhodobého majetku s inventárnymi číslami 14/0281104, 14/0221400 a 14/0221700 kontrolovaný subjekt neuviedol odpisovú skupinu, dobu odpisovania, dátum vystavenia karty dlhodobého majetku, číslo dokladu o zaradení majetku a podpis zodpovednej osoby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Takto vykonaná inventarizácia majetku a spôsob zaradenia majetku do užívania, neumožňoval overiť, či všetok majetok bol aj zaradený do majetku a inventarizovaný. Kontrolovaný subjekt vyhotovením uvedených dokladov pri zaraďovaní a inventarizácii dlhodobého majetku za obdobie rokov 2013 až 2017, ktoré nespĺňali všetky predpísané náležitosti inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov nepostupovali v zmysle ustanovenia § 30 zákona č. 431/2002 o účtovníctve, kedy napríklad inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou všetkých účtovných dokladov ktoré združenie DEUS zaúčtovala v mesiaci december 2017 a marec 2018, kontrola NKÚ SR zistila, že finančná kontrola bola vykonaná len pri finančných operáciách súvisiacich s faktúrami. Ostatné finančné operácie neboli overené finančnou kontrolou čo bolo v rozpore s § 8 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť