Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2011/0004
Názov:
Kontrola postupu colných orgánov pri vymáhaní colných a daňových nedoplatkov a efektívnosti procesu ich vymáhania.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie lehoty na vydanie rozhodnutia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 71/1967 Zb.
neevidovanie pohľadávok za každý druh dane (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neúplnosť evidencie nedoplatkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevyzvanie dlžníka na úhradu v náhradnej lehote (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 618/1992 Zb.
nekonanie riadne a včas vo veci (počet porušení 13)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nevydanie rozhodnutia podľa zákona platného v čase vzniku nedoplatku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 71/1967 Zb.
nepostúpenie daňových pohľadávok starších ako 5 rokov právnickej osobe so 100% majetkovou účasťou štátu najneskôr do 31.12.2010 (počet porušení 34)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nepostúpenie daňových pohľadávok starších ako 5 rokov právnickej osobe so 100% majetkovou účasťou štátu najneskôr do 31.12.2010 (počet porušení 34)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nekonanie riadne a včas vo veci (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
neodpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
nekonanie vo veci vymáhania pohľadávok (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nezaslanie výzvy na zaplatenie daňových nedoplatkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nezriadenie záložného práva na majetok (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nevykonanie daňovej exekúcie predajom cenných papierov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nekonanie vo veci vymáhania pohľadávok (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nedodržanie lehoty na vydanie rozhodnutia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 71/1967 Zb.
nesprávnosť v evidencii pohľadávok (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neuvedenie skutočností na základe ktorých CÚ rozhodoval
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nezaslanie výzvy na zaplatenie daňových nedoplatkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nezriadenie záložného práva na majetok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
neodpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
nezaslanie písomnej upomienky na zaplatenie colného dlhu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.
Pohľadávky neboli na osobných účtoch dlžníkov evidované oddelene za každý druh dane; v jednom prípade dlžník nemal zriadený osobný účet ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nedoplatok jedného dlžníka nebol v účtovnej evidencii evidovaný samostatne, ale pod VS iného dlžníka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zákona č. 618/1992 Z.z. Colný zákon. Colný úrad nevyzval dlžníkov na zaplatenia colného dlhu bezprostredne po vzniku nedoplatku, ale 16 a 17 mesiacov po ich vzniku ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
colný úrad nepreveroval majetkové pomery dlžníkov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR a existenciu možných preplatkov na daňových úradoch, ale aj iných colných úradoch ( počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
colný úrad neuplatnil svoju pohľadávku na príslušných orgánoch ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
colný úrad vydal colný exekučný príkaz; rozhodnutie o odvolaní a rozhodnutie o čiastočnom zastavení exekučného konania bez aplikácie colného zákona platného v čase vzniku nedoplatkov, t.j. 618/1992 Z.z.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 71/1967 Zb.
colné riaditeľstvo SR neuzatvorilo písomnú zmluvu o postúpení daňových pohľadávok s právnickou osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
colný úrad nepostúpil daňové pohľadávky staršie ako päť rokov právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu najneskôr do 31. decembra 2010
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
colný úrad vo veci vymáhania nedoplatku nekonal včas, resp. vôbec ( počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
CÚ nevykonal vo veci vymáhania pohľadávok dostatočný alebo žiaden úkon. (počet porušení:3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
CÚ nevyužil možnosť poslať dlžníkovi výzvu na zaplatenie daňových nedoplatkov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
CÚ nedostatočne preveril majetkové pomery dlžníka.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
CÚ nevyužil možnosť zriadenia záložného práva na majetok dlžníka. (počet porušení:2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
CÚ neodpísal colný dlh v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 199/2004 Z.z.

Mesto Šaľa

IČO
00306185
Sídlo
Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zriaďovacej listine príspevkovej organizácie nebolo uvedené presné sídlo organizácie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Dohody o vykonaní práce boli uzatvorené v deň začatia výkonu práce. (počet porušení:43)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Výdavkové pokladničné doklady neosahovali číslo dokladu. (počet porušení:6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na cestovnom príkaze nebol uvedený spôsob dopravy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Pracovná cesta nebola vyúčtovaná do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.

Obec Klasov

IČO
00308102
Sídlo
Klasov 108, 95153 Klasov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

niektoré podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti (počet porušení:3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
niektoré podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti (počet porušení:3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
niektoré podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti (počet porušení:3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Obec Okoličná na Ostrove

IČO
00306622
Sídlo
Hlavná 68, 94613 Okoličná na Ostrove
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

niektoré podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
niektoré podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Späť