Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2017 KA-018/2017/1140 Verejná osobná doprava v krajských mestách
2017 KA-016/2017/1060 Kontrola plnenia záväzkov Slovenskej republiky a finančných prostriedkov vynaložených pri zabezpečovaní kvality ovzdušia
2017 KA-015/2017/1060 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti Verejné prístavy, a.s.
2017 KA-013/2017/1060 Kontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2017 KA-012/2017/1110 Kontrola Medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“.
2017 KA-009/2017/1060 Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 – 2016
2017 KA-008/2017/1090 Kontrola financovania škôl a školských zariadení
2017 KA-007/2017/1070 Efektívnosť a účinnosť zberu komunálneho odpadu v obciach SR
2017 KA-006/2017/1060 Kontrola energetickej účinnosti vo verejnom sektore
2017 KA-005/2017/1140 eGovernment a informačné systémy obcí a miest
2017 KA-004/2017/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II.
2017 KA-003/2017/1060 Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
2017 KA-002/2017/1060 Záverečná kontrola Švajčiarskeho finančného mechanizmu
2017 KA-001/2017/1060 Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti .
2016 KA-054/2016/1030 Hospodárenie s finančnými prostriedkami na Najvyššom súde SR.
2016 KA-053/2016/1050 Kontrola implementácie a využívania Elektronického systému monitoringu osôb
2016 KA-052/2016/1050 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv.
2016 KA-051/2016/1060 Kontrola postupu NDS, a.s. pri príprave, riadení a financovaní strategických infraštruktúrnych projektov.
2016 KA-050/2016/1027 Hodnotenie kvality kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov KA - 072/2015/1060
2016 KA-049/2016/1130 Kontrola efektívnosti a účinnosti investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie - vypracovanie predbežnej štúdie.
2016 KA-048/2016/1110 Kontrola ochrany medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“
2016 KA-047/2016/1060 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
2016 KA-046/2016/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020.
2016 KA-045/2016/1060 Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ
2016 KA-044/2016/1060 Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
2016 KA-043/2016/1060 Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
2016 KA-042/2016/1060 Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2016 KA-041/2016/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív Ústredného portálu verejnej správy a kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2014
2016 KA-040/2016/1070 Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí SR
2016 KA-039/2016/1110 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo samosprávy.
2016 KA-038/2016/1080 Kontrola hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v detských domovoch.
2016 KA-036/2016/1015 Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest
2016 KA-033/2016/1080 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy
2016 KA-032/2016/1050 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017.
2016 KA-031/2016/1030 Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
2016 KA-030/2016/1050 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Štátnej pokladnici.
2016 KA-028/2016/1030 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu vo vybraných kapitolách na rok 2017.
2016 KA-027/2016/1030 Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
2016 KA-026/2016/1030 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri budovaní vybavených ozbrojených síl SR.
2016 KA-025/2016/1030 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v oblasti médií a audiovízie.