Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-053/2016/1050
Názov:
Kontrola implementácie a využívania Elektronického systému monitoringu osôb
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preveriť zavedenie a využívanie elektronického monitoringu odsúdených a
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

IČO
00166073
Sídlo
Župné nám. 13, 81311 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015, 2016
Termín kontroly
29.09.2016 - 21.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MS SR zvolilo spôsob obstarania zákazky vypracovania štúdie uskutočniteľnosti ESMO formou prieskumu trhu s výzvou na predloženie ponuky. Kontrolná skupina NKÚ SR negatívne hodnotí, že MS SR nepožadovalo ako súčasť obsahu ponuky preukázanie praktických skúseností s vypracovaním podobných projektov, ale postačil mu len doklad o oprávnení podnikať v danej oblasti. Na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti bola stanovená neprimerane krátka doba (dva týždne) od uzavretia zmluvy, čo spochybňuje jej vypracovanie vybraným uchádzačom.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Nedostatky boli zistené v preberacom protokole štúdie uskutočniteľnosti ESMO, ktorý sa odvolával na zmluvu o poskytovaní poradenských služieb, namiesto dohodnutej zmluvy o dielo. Prevzatá pôvodná tlačená ako aj digitálna verzia diela nebola kontrolnej skupine NKÚ SR predložená, podľa vyjadrenia MS SR „z dôvodu, že sa na MS SR v spise nenachádza, disponujeme iba finálnou verziou.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na likvidačnom liste k faktúre za vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti ESMO nebolo vyznačené vykonanie predbežnej finančnej kontroly na overenie súladu výberového konania so zákonom o verejnom obstarávaní, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v súlade s § 6 ods. 1 a § 9 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou inventarizácie majetku projektu ESMO bolo zistené, že skutočný stav majetku projektu ESMO nezodpovedal účtovnému stavu, v dôsledku čoho nebolo zabezpečené preukázateľné vedenie účtovníctva podľa § 8 ods. 1 a 4 zákona o účtovníctve. Konkrétne časť technických zariadení bola presunutá na rozpočtové organizácie v pôsobnosti MS SR, pričom účtovne bola vykazovaná v majetku MS SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
CBA analýza a analýza rizík v štúdii uskutočniteľnosti ESMO neboli vypracované v súlade s Metodickým pokynom Centrálneho koordinačného orgánu k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2007 – 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou dokladov, ktoré tvorili súčasť žiadostí o platbu kontrolná skupina NKÚ SR nadobudla primerané uistenie o tom, že vykázané oprávnené výdavky zodpovedali účtovným záznamom a podkladovým dokumentom prijímateľa.
Rozsah zmluvne dohodnutých podmienok servisných služieb vo forme paušálnej mesačnej platby nezodpovedal reálnej potrebe, najmä v období úvodného využívania projektu, čo spôsobilo výrazné predraženie servisu
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Zavedením elektronického monitoringu osôb do praxe neboli dosiahnuté stanovené zámery a prínosy – zvýšiť intenzitu ukladania alternatívnych trestov, vyriešiť kapacitný problém väzenstva a dosiahnuť tým úsporu verejných financií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Využitie ESMO je minimálne. V roku 2016 bol počet kontrolovaných osôb technickými prostriedkami ESMO 25, čo predstavuje 1,25 % z cieľového počtu 2000 osôb ročne. Z toho počet osôb, ktorým bol udelený trest domáceho väzenia, bol osem.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Robustnosť systému, nadimenzovaná už v štúdii uskutočniteľnosti, nezodpovedala reálnej potrebe a možnostiam využívať systém ESMO pre cieľovú hranicu 2 000 osôb ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady na udržateľnosť projektu sú výrazne predražené, a to vzhľadom na nevyužívanie všetkých komponentov systému a nízku mieru ukladania alternatívnych trestov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Funkcionalita informačných systémov ESMO, z dôvodu nedostatočnej komfortnosti, dostupnosti a využiteľnosti niektorých jej komponentov si bude vyžadovať dopracovanie, čo bude mať vplyv na čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Pretrvávajúci stav v nedostatočnom využívaní systému ESMO môže viesť k neefektívnemu vynakladaniu verejných prostriedkov z dôvodu potreby zabezpečenia udržateľnosti projektu, k čomu sa MS SR zaviazalo v Zmluve o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Pri súčasnom počte monitorovaných osôb a miere využívania ESMO hrozí riziko nedodržania návratnosti investí-cie, ktorá bola vyčíslená v CBA analýze (6 rokov).
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Presun majetku bol realizovaný na základe preberacích protokolov, bez uzatvorenia zmluvného vzťahu, v čase výkonu inventarizácie k 31.12.2015 nebola uzatvorená ani dohoda o hmotnej zodpovednosti so zodpovedným zamestnancom. Majetok je vedený v účtovníctve MS SR, pričom jeho časť je reálne v užívaní iných právnických osôb. Presunom uvedeného majetku bez hmotnej zodpovednosti a právneho aktu kontrolovaný subjekt nevyužil všetky právene prostriedky na jeho ochranu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Späť