Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2017/1060
Názov:
Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti Verejné prístavy, a.s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť postup pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom Verejných prístavov, a.s., stra
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Verejné prístavy, a. s.

IČO
36856541
Sídlo
Prístavná 10, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014-2016 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
05.09.2017 - 12.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v súlade s ustanovením § 189 ods. 3 Obchodného zákonníka, podľa ktorého zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uchováva po celý čas jej trvania. Priložená Dokumentácia za obdobie rokov 2014-2016 bola nekompletná a niektoré dokumenty neboli originály. Uvedeným postupom kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením § 16 ods. 2 písm. a) zákona o archívoch registratúrach, podľa ktorého pôvodca registratúry je povinný evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti a došlé záznamy.Stanovy v článku X stanovili, že zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda raz za kalendárny štvrťrok. Zasadnutia dozornej rady za kontrolované obdobie 2014 – 2016 neboli vykonávané v početnosti stanovenej stanovami spoločnosti, čím boli oslabené kontrolné mechanizmy spoločnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Akceptácia inventarizačných súpisov bez podpisových záznamov členov ČIK .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením § 16 ods. 2 písm. a) zákona o archívoch registratúrach, podľa ktorého pôvodca registratúry je povinný evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti a došlé záznamy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Späť