Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-012/2017/1110
Názov:
Kontrola Medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť fungovanie Medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“ na území Národného park
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

IČO
17058520
Sídlo
Tajovského 28B, 97409 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012 - 2016
Termín kontroly
14.02.2017 - 27.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt stanovil predpokladanú hodnotu zákazky ako cenu s daňou z pridanej hodnoty, čím nepostupoval v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa stanoveného formulára na prieskum trhu podľa interného predpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezverejnil v profile verejného obstarávateľa správu o zákazke, čim nekonal v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v troch prípadoch nezverejnil v profile verejného obstarávateľa sumu skutočne uhradeného plnenia 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy čím nekonal v súlade s § 49a ods. 1 písm. d) bodom 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch nezverejnil v profile verejného obstarávateľa dokument, ktorý potvrdzuje, že došlo k poskytnutiu služby, čím nekonal v súlade s § 49a ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v troch prípadoch nezverejnil v profile verejného obstarávateľa v zákonnej lehote zmluvu a dodatky k zmluvám uzatvorenými medzi kontrolovaným subjektom a úspešným uchádzačom čím nekonal v súlade s § 49a ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neodoslal oznámenie – Informácia o uzatvorení zmluvy, v zákonnej lehote, čim nepostupoval v súlade s § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt oneskorene zverejnil zmluvu na Centrálnom registri zmlúv, čím nepostupoval v súlade s § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil zákazku v profile verejného obstarávateľa, čim nepostupoval v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil v profile verejného obstarávateľa sumu skutočne uhradeného plnenia z rámcovej dohody k 31. marcu kalendárneho roka, čim nekonal v súlade s § 49a ods. 1 písm. d) bodom 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil v profile verejného obstarávateľa zoznam subdodávateľov k 31. januáru kalendárneho roka, čim nekonal v súlade s § 49a ods. 1 písm. e) bodom 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzatvorením zmluvy s nesúladnými a mätúcimi ustanoveniami nepostupoval v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolovaný subjekt oneskoreným zaslaním informácie o splnení zmluvy nepostupoval v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť