Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-052/2016/1050
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom š
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Kancelária verejného ochrancu práv

IČO
36064041
Sídlo
Nevädzová 5, 82004 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012, 2013, 2014, 2015
Termín kontroly
20.09.2016 - 18.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vo viacerých prípadoch faktúry za nájomné neobsahovali doklady preukazujúce správnosť fakturovaných cien dodaných služieb, čím nebola dodržaná preukázateľnosť účtovných záznamov podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve, pretože podľa § 6 ods. 1 citovaného zákona je účtovná jednotka povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi, ktoré podľa § 8 ods. 5 citovaného zákona umožňujú jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri fakturácii Kancelária nepostupovala v súlade s § 6 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a príslušnými ustanoveniami Smernice na zabezpečenie systému finančnej kontroly a Smernice o obehu účtovných dokladov, pretože odsúhlasila správnosť dokladov napriek tomu, že chýbali doklady preukazujúce správnosť fakturovaných súm.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
•Nesprávnym zaradením majetku bol majetok brutto navýšený v celkovej hodnote 173 295 eur Kancelária nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, pretože neúčtovala tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky a § 8 citovaného zákona, ktorý ukladá účtovnej jednotke povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne. Postup Kancelárie bol tiež v rozpore so Smernicou o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym odpisovaním majetku boli navýšené náklady na účte 551 - Odpisy DNM a DHM v celkovej sume 24 607 eur. Nesprávnym odpisovaním Kancelária nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, pretože neúčtovala tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky a § 8 citovaného zákona, ktorý ukladá účtovnej jednotke povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne. Postup Kancelárie bol tiež v rozpore so Smernicou o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za roky 2012 až 2015 nebola vykonaná v súlade s § 29 a § 30 zákonom o účtovníctve, pretože nebol preukázateľným spôsobom overený stav všetkého majetku a vystavované inventúrne súpisy. Pri inventarizácii neboli zistené inventarizačné rozdiely.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym zaradením majetku bol majetok brutto navýšený v celkovej hodnote 173 295 eur, čo malo významný dopad na správnosť údajov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke – v Súvahe (Úč ROPO SFOV 1-01).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
• Nesprávnym zaradením majetku bol majetok brutto navýšený v celkovej hodnote 173 295 eur, čo malo významný dopad na správnosť údajov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke – v Súvahe (Úč ROPO SFOV 1-01). • Nesprávnym odpisovaním majetku boli navýšené náklady – odpisy v celkovej sume 24 607 eur a zároveň o uvedenú sumu znížené náklady – spotreba materiálu, čo malo dopad na správnosť údajov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke – vo Výkaze ziskov a strát (Úč ROPO SFOV 2-01). Nesprávne účtovanie malo neutrálny vplyv na výsledok hospodárenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 neobsahovali podrobnejší popis niektorých významných položiek, napríklad drobného dlhodobého hmotného majetku napriek skutočnosti, že v preverovanom období bol v Súvahe vykázaný jeho výrazný prírastok. Uvedeným postupom Kancelária pri zostavovaní poznámok nepostupovala v zmysle § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Následná finančná kontrola nebola v dostatočnej miere zameraná na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynakladania verejných prostriedkov a ochrany majetku štátu, čo nebolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Zastaralý vozový park osobných motorových vozidiel.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť