Aktuality

Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil na seminári pri príležitosti 300. výročia založenia Spolkového účtovného dvora Nemecka

Vo svojich vystúpeniach spolkový prezident Joachim Gauck, prezident Európskeho účtovného dvora Vítor Manuel da Silva Caldeira, generálny tajomník INTOSAI Dr. Josef Moser a prezident Spolkového...

Návšteva prezidenta NKÚ ČR Miloslava Kalu a viceprezidentky NKÚ ČR Zdeňky Horníkovej na NKÚ SR

Záver rokovania bol venovaný témam spoločného záujmu, ktorým je benchmarking v oblasti systému merania výkonnosti metódou PMF (Performance Measurement Framework) a možnosť ďalšej spolupráce formou...

Podpredseda NKÚ SR vystúpil na zasadnutí Správnej rady INTOSAI

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Igor Šulaj predniesol správu o činnosti Podvýboru INTOSAI pre peer review, ktorému Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky...

Verejnosť môže pripomienkovať strategické zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR

Dovoľujeme si Vás formou dotazníka požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na strategické zameranie kontrolnej činnosti a jej hlavné navrhované smery. Cieľom Najvyššieho kontrolného úradu SR je nielen...

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

Pri príležitosti 10. výročia rozšírenia EÚ o desať nových členských štátov sa vo vstupných priestoroch EDA konala výstava plagátov NKI týchto štátov a plagátov pracovných skupín Kontaktného výboru....

NKÚ SR získal už druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF

Hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF sa konalo v NKÚ SR 23. septembra 2014 tímom externých hodnotiteľov za účasti predsedu NKÚ SR Jána Jasovského, podpredsedu NKÚ SR Vladimíra Tótha a...

Návšteva predsedu NKÚ SR s delegáciou v Poľsku

Delegáciu NKÚ SR vedenú jeho predsedom Jánom Jasovským prijala počas návštevy Poľska viceguvernérka Podkarpatského vojvodstva Alicja Wosika a primátor mesta Rzesów Tadeusz Ferenc...

Intenzívnejšia spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie

Pri podpise zmluvy v utorok 7. októbra 2014 v NKÚ SR predsedníčkou ÚVO Zitou Táborskou a predsedom NKÚ SR Jánom Jasovským sa hovorilo aj o ďalších možných oblastiach činnosti, kde môže partnerstvo...

Rokovanie Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít a jeho podvýborov

Program vecne doplnili prezentácie regionálnych zoskupení EUROSAI, AFROSAI, OLACEFS, ASOSAI, ASEANSAI, ARABOSAI a PASAI, ktoré informovali o práci svojich regionálnych NKI a potrebách pre efektívne...

Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 o plánovaní

Závermi zo stretnutia je návrh rezolúcie na Kontaktný výbor o spolupráci medzi NKI a Európskym dvorom audítorov i Dohoda o uskutočnení medzinárodného seminára zameraného na oblasť plánovania...