Tlačové správy 2024

Upratovanie spisov na SPF sa neosvedčilo, nevybavených žiadostí výrazne neubudlo

Publikované: 23.02.2024


Bratislava 23. februára 2024 – Vážne manažérske zlyhania pri projekte Spisová zápcha, formálne plnenie opatrení na zlepšenie fungovania, aj pri boji s korupciou a zlyhávajúci vnútorný kontrolný systém. K takýmto záverom došli kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorí sa po dvoch rokoch vrátili na Slovenský pozemkový fond (SPF), aby preverili, či sa jeho nakladanie s majetkom zefektívnilo a bolo transparentnejšie. Zistené nedostatky a riziká však naďalej pretrvávali aj v rokoch 2022 a 2023. Dôvodom je najmä absencia národnej rezortnej stratégie, ktorá by jasne definovala víziu štátu pri spravovaní majetku v správe SPF a pri nakladaní s pozemkami neznámych a nezistených vlastníkov. „Projekt Spisová zápcha mal zlepšiť situáciu a zrýchliť vybavovanie žiadostí klientov Fondu. Problémy ale vznikali už v prípravnej fáze a pretrvávali až do jeho zastavenia. Vnútorná kontrola zo strany zodpovedných zamestnancov doslova zlyhala a zámer sa minul svojmu účinku,“ uviedol predseda národných kontrolórov Ľ. Andrassy s tým, že je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie vnútorných riadiacich procesov, zefektívniť personálnu politiku a jednoznačne zadefinovať budúce projekty z pohľadu ich financovania a odmeňovania.

Infografika; Kontrola: Využitie záverov kontroly NKÚ SR pre optimalizáciu činnosti Slovenského pozemkového fondu;  Kontrolované obdobie: 2022 a 2023 a súvisiace obdobia;  Vývoj spisovej zápchy s pribúdaním nových spisov na SPF: Evidované spisy - nárast 31.marca 2022 – počet 27 900, 31. augusta 2023 – počet 45 434 Uzatvorené spisy - nárast 31.marca 2022 – počet 818, 31. augusta 2023 – počet 26 257  Pôvodný zámer projektu Spisová zápcha bol vybaviť staré spisy a až potom prejsť na nové.
 

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR pri audite riadenia Slovenského pozemkového fondu zistil 32 porušení záväzných predpisov v oblasti strategického riadenia, kvality vybavovaných služieb pri projekte Spisová zápcha a tiež pri zamedzení klientelizmu či korupcie. Transparentnosť ani efektivita procesov sa od poslednej kontroly úradu v roku 2021 pri riadení rizík fondu nezvýšila. Opatrenia smerujúce k zlepšeniu fungovania organizácie sa nemonitorovali a ani nevyhodnocovali. Práve tento nedostatok sa významne podpísal aj na neúspešnosti projektu Spisová zápcha, ktorý mal zrýchliť vybavovanie žiadostí klientov SPF a znížiť riziká spojené s fraudom. Zvýšená fluktuácia zamestnancov mala taktiež negatívny dosah na odborný rast a stabilizáciu pracovných pozícií, čo významne prispievalo k hromadeniu nevybavených žiadostí. To sa nakoniec prejavilo v náraste sťažností, hlavne na odbor prevodov. „Časté zmeny na vedúcich pozíciách pozemkového fondu zapríčinili prerušenie kontinuity v strategickom plánovaní i odbornom riadení organizácie. Významným nedostatkom pri vedení fondu bola absencia analytického prístupu a vyvodzovania osobnej zodpovednosti,“ priblížil Ľ. Andrassy.

Projekt Spisová zápcha vybavovaniu spisov výrazne nepomohol

V roku 2021 došlo k zrušeniu všetkých 22 regionálnych odborov a 8 samostatných pracovísk a k presunu spisovej agendy na centrá, ktoré sa špecializujú na konkrétny typ agendy. Tento krok mal prispieť k zefektívneniu a zrýchleniu činnosti fondu špecializáciou pracovníkov podľa typu agendy, centralizáciou úkonov a prerozdelením kompetencií či odstráneniu prebytočnej byrokracie. Na druhej strane centralizácia zvýšila stav nevybavenej agendy z predchádzajúcich rokov. Z tohto dôvodu generálny riaditeľ fondu rozhodol o spustení projektu Spisová zápcha v marci 2022. Cieľom bolo do polovice roka 2023 vybaviť 27 900 spisov žiadateľov, ktoré boli evidované a nevybavené do doby spustenia projektu. Kontrolóri národnej autority pre externú kontrolu však zistili, že SPF nevydal interné predpisy či usmernenia, ktoré by projekt bližšie definovali. Takisto systém odmeňovania nebol od spustenia projektu upravený v žiadnom internom riadiacom akte. Štatút projektu nadobudol účinnosť až šesť mesiacov po jeho spustení a spisovú zápchu definoval ako evidované a nevybavené žiadosti na organizačných útvaroch fondu. Do projektu boli nakoniec zahrnuté aj novovzniknuté spisy evidované aj po 1. apríli 2022. Vznikol tak nesúlad medzi rozhodnutím generálneho riaditeľa a štatútom projektu. 

Kontrola tiež ukázala, že jednotlivé odborné útvary fondu vykazovali rozdielne údaje o stave uzavretých spisov a tiež  o skutočnom čerpaní finančných prostriedkov na projekt, čo spôsobilo, že kontrolóri nedokázali vyhodnotiť skutočný stav čerpania finančných prostriedkov ani celkový stav uzatvorených spisov. „Až vytvorením špeciálnej aplikácie vznikol účinný nástroj na zber dát o vybavovaní spisov, odmeňovaní, ale i kontrole chybovosti. Po tomto kroku bolo možné hodnotiť projekt z analytického hľadiska i v kontexte vopred definovaných merateľných ukazovateľov. Podľa údajov z aplikácie bolo ku koncu augusta 2023 ukončených viac ako 26-tisíc spisov, čo bolo približne 60 percent z nevybavenej agendy. Do tohto čísla však spadali aj nové spisy, ktoré podľa kritérií definovaných v projekte nemali byť započítané. Projekt Spisová zápcha tak neprispel k výraznému zníženiu počtu evidovaných žiadostí,“ približuje závery kontrolórov ich predseda. 

Pri spisovej zápche si zarobili aj za upratovanie

O nedostatočne riadenom priebehu projektu svedčí fakt, že významná časť finančných odmien bola vyplatená v rozpore s rozhodnutím generálneho riaditeľa aj štatútu projektu za prácu v riadnom pracovnom čase. Pozemkový fond tiež prijal do pracovného pomeru zamestnancov na dobu trvania projektu, pričom im neurčil žiadnu pracovnú náplň, ktorá by jednoznačne súvisela s riešením spisovej zápchy. Financie tak boli čerpané neoprávnene z prostriedkov určených na projekt. „Čerpanie finančných prostriedkov tak môžeme hodnotiť ako nehospodárne a neefektívne, pretože vybavovanie spisov prebiehalo hlavne počas pevnej pracovnej doby zamestnancami, u ktorých bola táto činnosť bežnou pracovnou náplňou. Za vybavovanie spisov im boli okrem riadnej mzdy vyplácané aj odmeny,“ doplnil Ľ. Andrassy. 

Na základe kontrolovanej vzorky 25 zamestnancov na dohodu, ktorí pracovali na projekte Spisová zápcha, sa ukázalo, že fond stanovil odmenu od 6 eur/hod. napr. za upratovanie, po 70 eur/hod. napr. za prácu spojenú s verejným obstarávaním. Tieto činnosti pritom neboli súčasťou projektu. Priemerná odmena dohodárov bola 29,68 eur/hod, pričom hodinová mzda zamestnanca fondu za štvrtý kvartál 2022 predstavovala iba vyše 9 eur. Dohodári tak boli v priemere mesačne zvýhodnení o dvojnásobok funkčných platov kmeňových zamestnancov. Za prvý štvrťrok 2023 sa hodinová mzda zamestnancov týchto pracovníkov zvýšila, vzrástlo však aj priemerné zvýhodnenie dohodárov.

Keďže kompetencie v projekte neboli dostatočne definované, a zároveň podliehali častým zmenám, nebolo možné stav projektu odkontrolovať a následne na základe vecných zistení odporúčať vyvodenie osobnej zodpovednosti. Zlyhal tak základný prvok vnútorného kontrolného systému a to na úrovni priebežného dohľadu nad spisovou zápchou zo strany zodpovedných zamestnancov. Národní kontrolóri tiež zistili, že činnosť fondu bola formálna aj v oblasti boja proti korupcii. Protikorupčná rada fondu počas roka 2022 a prvého polroka 2023 nezasadla ani raz. Napriek vnútorným predpisom nevytvoril ročnú informáciu k Akčnému plánu boja proti korupcii za rok 2022. Ako ukázal audit NKÚ, na národnej i rezortnej úrovni chýba stratégia nakladania s majetkom, pozemkami spravovanými SPF, preto nie je ani zrejmé, aké sú priority štátu v danej oblasti. 

Správa o výsledku kontroly (pdf, 826 kB): https://www.nku.gov.sk/documents/d/nku/sprava_nku_riadenie_spf

Zdielať: