Aktuality

Kontrolórsky svet aj vďaka Slovákom bude mať jednotný nástroj na kontrolu klimatických opatrení

Publikované: 26.03.2024


Bratislava / New York, 26. marca 2024 – Svetová kontrolórska komunita vyvíja unikátny nástroj na audit opatrení využívaných na adaptáciu a zmiernenie klimatických zmien Climate Scanner. Na vývoji globálnej metodiky v rámci špeciálnej pracovnej skupiny sa od začiatku podieľajú aj experti slovenského kontrolného úradu. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy aktuálne v New Yorku na pôde OSN spolu s predstaviteľmi svetovej kontrolórskej komunity združenej v INTOSAI diskutuje o praktickom využití Climate Scanneru. Ten prostredníctvom jednotnej metodiky pomôže hodnotiť plnenie klimatických opatrení v rôznych častiach sveta a "zelené dáta" aj vďaka globálnemu informačnému systému vzájomne porovnávať.

Ľubomír Andrassy v diskusii s predstaviteľmi INTOSAI
 

Na iniciatíve Climate Scanner Slovensko intenzívne spolupracuje s účtovným dvorom Brazílie, ktorý je zároveň predsedníckou krajinou INTOSAI (medzinárodná organizácia združujúca kontrolné, účtovné inštitúcie členských štátov OSN). Odborníci zo slovenského úradu sa od začiatku podieľajú na nastavení spoločnej metodiky i pravidiel hodnotenia efektívnosti a účinnosti prijatých opatrení. „Nastala potreba pre národné kontrolné inštitúcie na tvorbu jednotného nástroja na meranie pokroku v oblasti boja s klimatickými zmenami. Naša národná autorita pre oblasť externej kontroly bola pri zrode tejto myšlienky a od začiatku je súčasťou 18-členného výkonného výboru s ďalšími krajinami sveta, pričom Európu zastupuje okrem nás už len Fínsko, Veľká Británia a Európsky dvor audítorov,“ približuje Ľ. Andrassy.

Slovenský kontrolný úrad sa pritom ako jediný z Európy v lete 2023 zúčastnil na praktickom testovaní tohto celosvetového auditného nástroja. Rovnaké výstupy participujúcich krajín pri použití rovnakej metodiky zabezpečia, že národné údaje budú nielen validné, ale taktiež medzinárodne porovnateľné. „Hlásime sa nielen k účasti na tvorbe metodiky a jej testovaní. Zároveň však chceme byť európskym lídrom a ambasádorom zavádzania tohto nástroja v rámci európskej komunity nezávislých kontrolórskych organizácií. Chceme organizovať regionálne stretnutia za účasti predstaviteľov kontrolných úradov európskych štátov, kde špičkoví experti nášho úradu budú hlavnými školiteľmi,“ hovorí šéf slovenských kontrolórov.

Climate Scanner (webstránka https://sites.tcu.gov.br/climatescanner/ingles.html) je unikátny nástroj dobrej praxe pre najvyššie kontrolné inštitúcie, vďaka ktorému nezávislí profesionáli, audítori dokážu merať napĺňanie záväzkov, ku ktorým sa zaviazali krajiny v Parížskej klimatickej dohode, Kjótskom protokole a Európskej zelenej dohode (European Green Deal). Ide o prvý globálny celosvetový nástroj, ktorý má pomáhať zúčtovaniu klimatickej politiky na národnej, regionálnej, ale taktiež celosvetovej úrovni. Má tri piliere: vládnutie – politiky – financie (Governance – Policy – Finance). Cez 120 vecných kritérií poskytne informácie o stratégiách, legislatívnom rámci, politikách a ich praktickom výkone, aj o tom, ako sú tieto opatrenia financované z verejných rozpočtov. 

Ambíciou zeleného kontrolórskeho projektu je generovať unikátne dátové a informačné zdroje o stave, či prínose klimatických opatrení na národnej i globálnej úrovni. To v konečnom dôsledku umožní nestranným audítorom, ale aj štátnym či neziskovým organizáciám zdieľať dáta z členských štátov Organizácie spojených národov, vzájomne ich porovnávať, analyzovať, ale taktiež zúčtovávať plnenie záväzkov, ku ktorým sa národné vlády prihlásili. Medzinárodného podujatia na pôde Organizácie spojených národov sa zúčastňuje viac ako 70 národných kontrolných organizácií a bezmála dvadsiatka inštitúcií celosvetovo pôsobiacich v environmentálnom, sociálnom či ekonomickom spektre. 

OSN - Climate Scanner
 


 

Zdielať: