Tlačové správy 2024

Na Úrade pre územné plánovanie si dopriali niekoľkotisícové odmeny a obstarali luxusné autá

Publikované: 22.03.2024


Bratislava 22. marca 2024 – Kontrola novovzniknutého Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR upozorňuje na viaceré nedostatky. Či už pri viactisícových odmenách pre niektorých zamestnancov, nevýhodnom nájme priestorov či nákupe luxusných vozidiel v športovej výbave. Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zistili, že kroky predstaviteľov nového úradu boli často netransparentné, formálne a vnútorný kontrolný systém nebol funkčný. „Konanie úradu bolo neprehľadné a v niektorých prípadoch vzbudzovalo pochybnosti o pravých dôvodoch niektorých ním vykonaných rozhodnutí,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová. Úrad pre územné plánovanie porušil viacero zákonov, napríklad o verejnom obstarávaní, finančnej kontrole a audite či rozpočtových pravidlách. Pri nákupe služobných áut nedodržal nariadenie vlády o výdavkových limitoch a nepostupoval ani v súlade s národnou protikorupčnou politikou.

Infografika: Kontrola: Kontrola vybraných výdavkov Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Kontrolované obdobie: 1. 6. 2022 - 31. 7. 2023 a súvisiace obdobia  Na stavebnom úrade si dopriali vysoké odmeny aj luxusné autá Za nájom priestorov zaplatia takmer 10 mil. €  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu vznikol 1. júna 2022. Má všetky právomoci v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania.  Nedostatky:  Nájom nebytových priestorov: za 9 779 668,88 € v Lakeside Park 2 do 31. 12. 2032.   Nákup služobných vozidiel: Pre generálnych riaditeľov kúpil ÚÚPV viac áut, ako mal takýchto funkcií. Išlo o 13 vozidiel za 510-tisíc eur.  Významné porušenia zákonov: o verejnom obstarávaní, o finančnej kontrole a audite, o rozpočtových pravidlách, o archívoch a registratúrach.  Okrem týchto 13 áut kúpili tri BMW v športovej výbave za 233 600 eur.  Nedodržanie limitov výdavkov na obstaranie automobilov štátnymi organizáciami.  Odmeňovanie zamestnancov bolo nadštandardné a svojvoľné. 22 617 € pre riaditeľku kancelárie predsedu úradu za jún 2023; 11 208 € pre generálneho tajomníka za apríl a september v roku 2023; 15 039 € pre zamestnankyňu po ôsmich mesiacoch za júl 2023.  Vyhotovenie a dodanie kníh a videa: ÚÚPV na vyhotovenie a dodanie diela Digitálna dvojička priamo oslovil singapurskú firmu (zmluvná cena 150 0000 €).

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu vznikol 1. júna 2022, pričom všetky právomoci v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania má od začiatku roka 2023. NKÚ svojou kontrolou reagoval na vznik novovytvoreného úradu, zaujímal sa o to, ako má nastavené vnútorné procesy riadenia, dodržiavania zákonnosti i pravidiel hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom štátu. V tomto zámere plánuje národná autorita pre externú kontrolu pokračovať aj v ďalšom období kontrolami Ministerstva športu a cestovného ruchu či Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Národní kontrolóri upozorňujú poslancov parlamentu, že úkony ÚÚPV sťažili kontrolovateľnosť jednotlivých oblastí, v niektorých prípadoch ich robili až nekontrolovateľnými a to aj tým, že zodpovední zamestnanci úradu nevedeli kontrolórom predložiť niektoré rozhodnutia či súvisiace dokumenty.

Zo zistení národných kontrolórov vyplýva, že pri odmeňovaní zamestnancov absentovali jednoznačne stanovené kritériá. Nadštandardné a svojvoľné odmeňovanie odhalili napríklad v kancelárii predsedu ÚÚPV, kde jej vedúci štátny zamestnanec  dostal v júni 2023 mimoriadnu odmenu vyššiu ako 22-tisic eur bez vecného zdôvodnenia. Generálny tajomník úradu získal za dva mesiace roku 2023 odmenu viac ako 11-tisic eur. Zamestnankyni, ktorá pacovala na úrade od novembra 2022, sa v júli 2023 ušla odmena 15-tisic eur, tiež bez riadneho odôvodnenia. Ukázalo sa, že zamestnanec zaradený do platovej triedy 3 (radca), dostával plat, ktorý nezodpovedal platovej tarife podľa zákona o štátnej službe.

Namiesto funkčného platu mu bol totiž určený osobný plat 4-tisic eur. Podobne to bolo aj v prípade ďalšej zamestnankyne úradu. Osobné platy určoval generálny tajomník bez písomného odôvodnenia a vecného zhodnotenia náročnosti, odbornosti požadovanej práce. Úrad v roku 2022 uzatvoril 33 dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, v roku 2023 uzatvoril spolu 83 dohôd. Ich uzatvorenie nedokázal racionálne zdôvodniť. Pluralita dohôd v takomto rozsahu signalizuje rezervy v nastavenej organizačnej štruktúre a manažérskom riadení. Štátna inštitúcia nahrádzala štátnozamestnanecký pomer uvedenými dohodami. Ďalšie zistenie poukazuje na nesúlad s Protikorupčnou politikou SR, keď v niektorých mesiacoch pracovala na dohodu osoba v príbuzenskom vzťahu s vedúcim štátnym zamestnancom úradu. 

Problémom pri novovytvorených inštitúciách sa javí skutočnosť, že im chýbajú kľúčové interné riadiace akty, ako napríklad smernica o verejnom obstarávaní či o uzatváraní zmlúv, na základe ktorých sa majú riadiť. Takto došlo k nákupu 13 služobných vozidiel v celkovej cene bezmála 510-tisíc eur, pričom pri ich obstaraní úrad nedodržal zákon o verejnom obstarávaní, zákon o finančnej kontrole a audite, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o archívoch a registratúrach. Nedodržal ani vládne limity výdavkov na obstaranie automobilov. V prípade nákupu troch služobných motorových vozidiel BMW v sume 233 600 eur kontrola identifikovala významné plytvanie verejnými zdrojmi, keďže vedenie štátnej organizácie nedokázalo zdôvodniť potrebu kúpy luxusných áut s nadštandardnou doplnkovou výbavou.

Národní kontrolóri zistili, že ÚÚPV uzatvoril nevypovedateľnú zmluvu o nájme nebytových priestorov v bratislavskej novostavbe Lakeside park 2 do konca roka 2032 za 9,78 milióna eur. Jej podpisom sa dobrovoľne zaviazal plniť budúce záväzky vo vzťahu k indexácii nájomného, pričom to bolo pre úrad nevýhodné a malo sa to prejaviť v skokovom náraste ceny nájmu už od začiatku roka 2024. S rovnakým problémom sa môžeme stretnúť aj v budúcnosti. „Dlhodobo vládu upozorňujeme na potrebu zriadiť účelovú štátnu organizáciu, ktorá by zabezpečila efektívnu a hospodárnu správu administratívnych verejných budov. Tá by mala okrem iného na starosti správu nehnuteľností, vďaka čomu by si verejné inštitúcie nemuseli priestory hľadať samy. Neuzatvárali by tak zmluvy často za nevýhodných podmienok, prípadne v drahých súkromných priestoroch,“ dodala podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.

Ďalšie kontrolórske zistenie súvisí s uzatvorením zmluvy o spolupráci s Technickou univerzitou Košice (TUKE) v oblasti výskumu a vývoja digitálnej transformácie. Úrad pre územné plánovanie obišiel v tomto prípade zákon o verejnom obstarávaní. Taktiež nezabezpečil transparentnosť a ani preskúmateľnosť všetkých úkonov, ale ani efektívnosť použitia štátnych finančných prostriedkov. Úrad poskytol TUKE viac ako 8 miliónov eur bez vystavenia faktúry, napriek tomu, že to bolo v podmienkach zmluvy, takisto bez zadefinovania jasných a merateľných zmluvných záväzkov. Na základe identifikovania významných rizík pripravujú národní kontrolóri prierezovú kontrolu, ktorá bude zameraná na prípravu, realizáciu aj zúčtovanie projektu zo strán univerzity a úradu územného plánovania.

Správa o výsledku kontroly (pdf, 845 kB): Kontrola vybraných výdavkov Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Zdielať: