Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-029/2023/1090 Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania
2023 KA-028/2023/1140 Využitie výskumných inštitúcií pri riešení hrozieb pandémie
2023 KA-027/2023/1033 Vyrubovanie a výber dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností
2023 KA-026/2023/1032 Systém zabezpečenia ambulancií dopravnej zdravotnej služby
2023 KA-025/2023/1032 Zabezpečenie krízového riadenia štátu počas krízových stavov
2023 KA-024/2023/1120 Predbežná štúdia - Stratégie v oblasti mládeže
2023 KA-023/2023/1120 Poplatok za rozvoj v samospráve
2023 KA-022/2023/1032 Plán rozvoja infraštruktúry MO SR
2023 KA-021/2023/1130 Predbežná štúdia - Pripravenosť SR na využívanie geotermálnej energie.
2023 KA-020/2023/1110 Zelená infraštruktúra v mestách a obciach
2023 KA-019/2023/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy
2023 KA-018/2023/1182 Infraštruktúra pre pripájanie škôl do internetu
2023 KA-017/2023/1100 Predbežná štúdia - Účinnosť kontrolného systému súvisiaceho s prevádzkou dronov.
2023 KA-016/2023/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu
2023 KA-015/2023/1130 Skladovanie núdzových zásob ropy.
2023 KA-014/2023/1130 Predbežná štúdia - Hluk v životnom prostredí
2023 KA-013/2023/1062 Predbežná štúdia – Kontrola bezpečnosti a kvality potravín v SR
2023 KA-012/2023/1062 Predbežná štúdia - Integrovaný dopravný systém verejnej osobnej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji.
2023 KA-011/2023/1181 Ochrana pred povodňami v SR - kontrola opatrení
2023 KA-010/2023/1181 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p.
2023 KA-009/2023/1120 Predbežná štúdia - Nájomné bývanie
2023 KA-008/2023/1090 Objektívna zodpovednosť - Predbežná štúdia
2023 KA-007/2023/1090 Obnova a rekonštrukcia vysokoškolských internátov
2023 KA-006/2023/1062 Predbežná štúdia - Činnosti agentúry Slovakia Travel v oblasti podpory cestovného ruchu.
2023 KA-005/2023/1070 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom v organizáciách založených na podporu mládeže
2023 KA-004/2023/1070 Sociálne podniky - predbežná štúdia
2023 KA-002/2023/1140 Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
2023 KA-001/2023/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2022
2022 KA-044/2022/1032 Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny
2022 KA-043/2022/1031 Hospodárenie Slovenského národného divadla
2022 KA-042/2022/1062 Stav a úroveň plnenia vybraných opatrení prijatých Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na základe kontrol NKÚ SR vykonaných v rokoch 2016 až 2020
2022 KA-041/2022/1062 Systém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC
2022 KA-040/2022/1033 Systém programového rozpočtovania v štátnej správe.
2022 KA-039/2022/1110 Hospodárenie vybraných poskytovateľov záchranných zdravotných služieb
2022 KA-038/2022/1100 Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Uhliská
2022 KA-037/2022/1090 Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami KSK a SC KSK
2022 KA-036/2022/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023
2022 KA-034/2022/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2021
2022 KA-032/2022/1120 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).
2022 KA-031/2022/1120 Podpora cyklistickej dopravy