Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2019 KA-024/2019/1061 Elektronický výber mýta
2019 KA-023/2019/1062 Udržateľnosť mestského životného prostredia v Slovenskej republike – analytická správa
2019 KA-022/2019/1062 Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2019 KA-021/2019/1062 Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
2019 KA-020/2019/1063 Systém priamych podpôr
2019 KA-019/2019/1063 Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
2019 KA-018/2019/1063 Elektronické služby štátu a ich využívanie – kataster nehnuteľností
2019 KA-017/2019/1063 Systém spätného získavania nezrovnalostí, finančných opráv v podmienkach Európskych štrukturálnych a investičných fondov – predbežná štúdia
2019 KA-016/2019/1033 Hospodárenie vodárenských spoločností
2019 KA-015/2019/1032 Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
2019 KA-014/2019/1032 Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR
2019 KA-011/2019/1090 Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
2019 KA-010/2019/1120 Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR
2019 KA-009/2019/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
2019 KA-008/2019/1110 Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
2019 KA-006/2019/1031 Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
2019 KA-005/2019/1031 Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
2019 KA-002/2019/1033 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny
2019 KA-001/2019/1033 Účtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava
2018 KA-039/2018/1030 Transformácia Slovenskej akadémie vied
2018 KA-038/2018/1130 Centrálny nákup nemocničných lôžok.
2018 KA-037/2018/1060 Zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji medzi prístavmi Vojka a Kyselica
2018 KA-036/2018/1060 Kontrola vecného a finančného plnenia zmlúv
2018 KA-035/2018/1030 Kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva
2018 KA-034/2018/1030 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Úrade komisára pre deti.
2018 KA-033/2018/1100 Hospodárenie s majetkom v obci Kamenín
2018 KA-032/2018/1110 Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov
2018 KA-031/2018/1060 Systém priamych podpôr v podmienkach Slovenského poľnohospodárstva - príprava predbežnej štúdie
2018 KA-030/2018/1060 Informačný systém dátového centra obcí.
2018 KA-029/2018/1060 Kontrola prijatých opatrení v rámci kontrolnej akcie Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 - 2020
2018 KA-028/2018/1020 Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019
2018 KA-027/2018/1020 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017
2018 KA-026/2018/1020 Analytická správa - Prínosy investičných stimulov Slovenskej republiky
2018 KA-025/2018/1020 Analytická správa - Systém financovania výskumu a vývoja z verejných zdrojov v Slovenskej republike
2018 KA-024/2018/1110 Sociálne služby pre seniorov
2018 KA-023/2018/1030 Hospodárenie spoločnosti BIONT, a.s.
2018 KA-022/2018/1030 Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva
2018 KA-021/2018/1030 Vedecké parky a výskumné centrá
2018 KA-020/2018/1070 Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
2018 KA-019/2018/1030 Plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov vybraných podprogramov v rámci programu Rozvoj obrany kapitoly Ministerstva obrany SR.