Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2018/1060
Názov:
Kontrola vecného a finančného plnenia zmlúv
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie plnenia zmlúv uzavretých s vybranými dodávateľmi služieb
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

IČO
30844185
Sídlo
Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014 až 2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
03.09.2018 - 15.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

UJD nemal definovanú bezpečnostnú politiku, jej ciele, povinnosti pre riadenie informačnej bezpečnosti a ďalšie dokumenty vypracované na zaistenie informačnej bezpečnosti, nepostupoval v súlade s § 29 výnosu o štandardoch pre ISVS. UJD nemal vypracované a platné žiadne interné predpisy, ktoré by upravovali základné pravidlá pre zaistenie informačnej bezpečnosti, najmä stanovenie bezpečnostných požiadaviek na dodávateľov tovarov a služieb v oblasti IKT, čím nepostupoval v súlade s § 43 výnosu o štandardoch pre ISVS, ktorým je definovaný štandard pre účasť tretej strany.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
26 faktúr za poskytnutú aplikačnú a systémovú podporu podľa tejto zmluvy bolo uhradených počas poskytovania tejto podpory, čo nebolo v súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého vykonávanie vnútorného auditu je povinný zabezpečiť správca kapitoly štátneho rozpočtu minimálne dvoma zamestnancami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť