Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-034/2018/1030
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Úrade komisára pre deti.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je kontrola hospodárnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov v
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Úrad komisára pre deti

IČO
50159399
Sídlo
Odborárske námestie 3, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
17.07.2018 - 16.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 5 ods. 9 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní sa do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, zahrnie 48-násobok mesačnej platby. V rámci takto stanoveného vzorca pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, mala byť predpokladaná hodnota zákazky určená ako 48-násobok mesačného plnenia vo výške 750,00 eur bez DPH (t.j. 36 000,00 eur). V prípade, ak by bola predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v tejto výške za službu nie bežnú, podľa zákona o verejnom obstarávaní platného v danom období by sa jednalo o podlimitnú zákazku. V uvedenom prípade nepostačoval postup, ktorý použil kontrolovaný subjekt. Uvedením konaním konal kontrolovaný subjekt v rozpore s ustanovením § 91 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezverejnením zmlúv a príloh k zmluvám kontrolovaným subjekt porušil ustanovenia § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám,nezverejnením údajov o faktúrach v dvoch prípadoch kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 5b písm. b) uvedeného zákona, nezverejnením údajov o objednávkach kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 5b písm. a) uvedeného zákona,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
, Pri finančných operáciách, súvisiacich s faktúrami nebol v časovom období do dňa 18.10.2016 priložený doklad, ktorý by preukazoval vykonávanie základnej finančnej kontroly. Pri finančných operáciách, súvisiacich s faktúrami, ktoré sa týkali obdobia od 18.10.2016 mal Úrad priložený doklad s podpismi príslušných osôb pod názvom ,,Likvidačný list faktúry“. Uvedený doklad neobsahoval náležitosti, preukazujúce vykonanie základnej finančnej kontroly v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Predložené inventarizačné zápisy neobsahovali náležitosti uvedené v § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť