Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-037/2018/1060
Názov:
Zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji medzi prístavmi Vojka a Kyselica
Účel kontrolnej akcie:
Účelom mimoriadnej kontrolnej akcie je vyhodnotiť efektívnosť a hospodárnosť vynaložených verejných
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Vodohospodárska výstavba, š.p.

IČO
00156752
Sídlo
Karloveská 2, 84204 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2014 - 2018
Termín kontroly
13.09.2018 - 14.01.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K stanoveniu predpokladanej ceny služieb kompy zo strany Vodohospodárskej výstavby, š. p. (ďalej len VV, š. p.) nedošlo s využitím ekonomickej analýzy, ale na základe indexácie vybraných technických parametrov starej a novej kompy. Kontrolou bolo preukázané, že pre výpočet bol použitý index 1,35 (35 %), čo predstavovalo zväčšenie prepravnej plochy kompy v súťažných podkladoch. Týmto postupom VV, š. p. nezabezpečil hospodárnosť pri stanovení cien za služby kompy
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Celková cena služieb kompy predbežne odsúhlasená MŽP SR a uvedená v PHZ na 25 000 000,00 eur nebola taxatívne uvedená v zmluvných podmienkach. V zmluve s prepravcom bola uvedená vysúťažená jednotková cena zákazky 206,00 eur za jeden cyklus prepravy a 122,00 eur za hodinu pohotovosti na dobu 15 rokov. Uvedenie len jednotkových cien služieb kompy v zmluve a v danej výške má za následok, že ak by VV, š. p. požadoval maximálny možný počet cyklov denne VV, š. p. by mal prepravcovi uhradiť počas 15 rokov celkom 46 198 050,00 eur. Uvedené by nebolo v súlade s predbežným súhlasom MŽP SR a s predpokladanou hodnotou nadlimitnej zákazky VO
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
K zmenám cyklov dochádzalo len na základe zmien v cestovnom poriadku, ktorý sa v kontrolovanom období menil v rokoch 2015, 2016 a 2018. Od apríla 2016 VV, š. p. upravil cestovný poriadok celkovo dvakrát, pričom v každom cestovnom poriadku posledný cyklus prepravy kompy končí pred 22:00 hod.. Z uvedeného vyplýva, že doba prevádzky kompy bola cestovným poriadkom skrátená z pôvodných 19 hodín na 17 hodín, čo nie je v súlade so zmluvou s prepravcom a dokumentáciou k VO,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou zmluvných podmienok bolo zistené, že ceny služieb kompy sa na základe nárastu cien pohonných hmôt na Rotterdamskej burze môžu zvyšovať, ale v prípade poklesu cien pohonných hmôt sa cena služieb nezmení. Kontrolná skupina NKÚ SR upozorňuje, že takto nastavené zmluvné podmienky sú jednostranne postavené v prospech prepravcu, ale pre VV, š. p sú nevýhodné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
VV, š. p. uzatvoril v roku 2018 s SVP, š. p., ako víťazom ďalšieho VO zmluvu o poskytovaní služieb aj napriek tomu, že v tom čase nemal na zabezpečenie služieb kompy k dispozícii požadované plavidlo. Za služby externého poradcu pre VO zaplatil sumu 12 900,00 eur. SVP, š. p. následne oznámil VV, š. p., že nedokáže poskytovať služby kompy v zmysle uzatvorenej zmluvy z dôvodu nezabezpečenia požadovaného plavidla v dohodnutom termíne. Zmluva s SVP, š. p. bola ukončená dohodou. Vzhľadom na to, že k plneniu zmluvy s SVP, š. p. v roku 2018 nedošlo, kontrolná skupina NKÚ SR hodnotí vynaložené finančné prostriedky na proces VO ako nehospodárne
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Dozorná rada v súvislosti so svojou kontrolnou pôsobnosťou a na základe svojej vlastnej kontrolnej činnosti v kontrolovanom období nekontrolovala účtovné doklady, zmluvy a iné doklady š. p. súvisiace s poskytovaním služieb kompy
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 111/1990 Zb.
VV, š. p. nevykonal žiadnu vnútornú kontrolu zameranú na služby kompy a vonkajšie kontroly zo strany MŽP SR a ÚVO, zamerané len na VO nezistili nedostatky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť