Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu

Najvyšší  kontrolný úrad Slovenskej republiky začal 30. mája 2014 realizáciu národného multicieľového projektu pod názvom „Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu".  

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie efektívnosti a kvality výkonu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky prostredníctvom zvýšenia kvality ľudských zdrojov, posilnenia ich vedomostí, zručností a výchovy expertov.

Celkové výdavky projektu: 249 848,33 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 249 848,33 EUR

Cieľovou skupinou projektu boli zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorých miesto výkonu práce je sídlo Najvyššieho  kontrolného úradu Slovenskej republiky a sídlo (vtedy) ôsmich expozitúr nachádzajúcich sa v každom kraji - v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove.

Projekt bol vecne rozdelený na dve podporné aktivity („Riadenie projektu" a „Publicita a informovanosť") a štyri samostatné hlavné aktivity nasledovne:

Aktivita

Obdobie realizácie

Plánovaný počet vyškolených zamestnancov

1.    Projektové riadenie – Medzinárodné školenie s certifikátom IPMA D/C

09/2014 – 08/2015

40

2.    Medzinárodné školenie ACCA

09/2014 – 12/2015

7

3.    Špecializované školenia

08/2014 – 12/2015

36

4.    Medzinárodné školenie s certifikáciou ITIL Foundation

09/2014 – 08/2015

4

 

Aktivity 1, 2 a 4 zabezpečovali dodávatelia na základe vykonaného verejného obstarávania s cieľom vyškoliť a pripraviť zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na medzinárodnú certifikačnú skúšku.

Aktivitu 3 – špecializované školenia po odbornej stránke zabezpečovali odborní garanti a vybraní lektori. Odborní garanti projektu vypracovali okruh učebných osnov podľa potrieb zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a pod ich dohľadom lektori pripravili školiace materiály.

Školenia, ktoré boli predmetom aktivity:

1.      Štatistické metódy pre výkonnostnú kontrolu 

2.      Praktické metódy určovania kritérií a benchmarking pre výkonnostnú kontrolu

3.      Metódy a techniky dopytovania s ťažiskom na dotazníkový prieskum

4.      Audítorské postupy

Organizačne bola aktivita zabezpečená projektovým tímom, odborne prostredníctvom garantov a vybraných lektorov. Odborní garanti projektu vypracovali okruh učebných osnov podľa potrieb zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a pod ich dohľadom lektori pripravili školiace materiály. Lektormi boli medzinárodne uznávaní experti na danú problematiku z vedeckého a akademického prostredia, ktorí danú problematiku skúmajú a dlhodobo v nej pôsobia. Garanti pripravili dotazník spokojnosti zamestnancov s realizovanými školeniami a priebežne ich vyhodnocovali v záujme dosiahnutia maximálnej efektivity kurzov. Na konci úspešného absolvovania vzdelávania v jednotlivých kurzoch získajli absolventi osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Ukončenie projektu bolo naplánované na december 2015.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia"

„Priestor pre vašu príležitosť."

www.esf.gov.sk

Európsky sociálny fond

ECDL Bratislava
ECDL Expozitúry NKÚ SR

OPIS

Operačný program informatizácia spoločnosti

OPIS

Užitočné odkazy:
www.opis.gov.sk
www.nsrr.sk
www.informatizacia.sk

Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR

 • Informácia o ukončení projektu RKIS PDF (256 kB)
 • NP RKIS - Publikácia - Informácie o projekte PDF (1,6 MB)
 • TS - Projekt RKIS NKÚ prispeje k transparentnosti s verejnými peniazmi PDF (512 kB)
 • Informačný plagát o národnom projekte Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR PDF (140 kB)
 • Zmluva na národný projekt Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR podpísaná
 • Výzva na Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR

Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby

 • Projekt Kontrolórsky informačný systém ukončený ako prvý
 • Informácia o zasadnutí Riadiaceho výboru Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR PDF (318 kB)
 • Oznam o začatí realizácie projektu „Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR" PDF (126 kB)
 • Národný projekt Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR Opis predmetu zákazky. PDF (95 kB)

 

OP ZaSI

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

ESF logo    ZaSI logo

Užitočné odkazy:
www.esf.gov.sk

 • Oznam o realizácii projektu Zvyšovanie profesionality a špecializácie zamestnancov NKÚ SR  - ukončenie PDF (295 kB)
 • Oznam o realizácii projektu "Moderný a flexibilný úrad – budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR – časť 1 a časť 2" PDF (133 kB)
 • Priebežný oznam o realizácii projektu PDF (216 kB)
 • Oznam o realizácii projektu - ukončenie PDF (212 kB)

Pre viac informácií kliknite na konkrétne operačné programy nižšie:

Operačný program Technická pomoc

Operačný program Technická pomoc Európsky fond regionálneho rozvoja
OPTP je programový dokument SR na programové obdobie 2014-2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov kontroly a auditu Európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF) a ochrany finančných záujmov EÚ.

NKÚ SR realizuje aktivity OPTP v rámci prioritnej osi 1:

Prioritná os 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF
Špecifický cieľ 1:  Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Špecifický cieľ 2:  Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu
Špecifický cieľ 3:  Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Prioritná os 2: Systémová a technická podpora
Špecifický cieľ 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF

Užitočné odkazy:
http://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/
https://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Naposledy zmenené: 10.11.2020

Dátum vytvorenia: 16.01.2018

Projekt: Zabezpečenie vzdelávania oprávnených zamestnancov NKÚ SR

Nároky na kvalitu a výkon kontroly zo strany zamestnancov NKÚ SR sa zvyšujú, z tohto dôvodu sa úrad ako vrcholný štátny orgán na kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom s koncentráciou na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť zapojil do projektu OPTP.

S cieľom zvýšiť kvalifikáciu kontrolórov NKÚ SR a vychovať vysoko kvalifikovaný tím lídrov a expertov, porovnateľných s významnými audítorskými odborníkmi pôsobiacimi v pobočkách renomovaných audítorských firiem na Slovensko ako aj v zahraničí, boli identifikované kľúčové oblasti odborných školení pre Sekciu hospodárskych odvetví a európskych fondov, Odbor európskych fondov, ktorý má 10 zamestnancov.

Predpokladom je, že v dobe trvania projektu (do 31.12.2018) bude zrealizovaných celkovo 20 študijných zahraničných pracovných ciest, seminárov.  Školenia, semináre budú  tematicky  zamerané na zvyšovanie odbornej stránky jednotlivých zamestnancov spomínaného odboru. V čase trvania projektu budú paralelne prebiehať aj školiace aktivity realizované na Slovensku pre zamestnancov uvedeného odboru, v rámci ktorého sa odhaduje pre 10 zamestnancov 13 domácich školení a 6 školení zahraničnými lektormi.

 • informačný plagát o projekte PDF (252 kB)

Projekt: Materiálno-technické zabezpečenie IKT pre NKÚ SR

So stúpajúcimi nárokmi a požiadavkami na kvalitu a výkon kontroly jednotlivých oprávnených zamestnancov NKÚ SR je nevyhnutné, aby títo pracovníci disponovali aj potrebnou technikou na výkon kontroly na subjekte. V rámci každej kontrolnej akcie sa od kontrolórov NKÚ SR vyžaduje prítomnosť na mieste výkonu kontroly, z toho dôvodu musia používať mobilnú výpočtovú techniku a disponovať prenosnými zariadeniami na adekvátny výkon kontroly.

Z tohto dôvodu úrad predpokladá v dobe trvania projektu (do 31.12.2018) nákup 11 laptopov a príslušenstva, 1 tlačiareň, 2 projektory a 3 desktopy.

 • informačný plagát o projekte PDF (254 kB)

Projekt: Financovanie mzdových výdavkov oprávnených pracovníkov NKÚ SR

NKÚ SR je nezávislý štátny orgán, ktorého hlavnou úlohou je kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

NKÚ SR predpokladá vytvorenie stabilného a kvalitatívne odborne kvalifikovaného Odboru európskych fondov na Sekcii hospodárskych odvetví a európskych fondov, ktorý zabezpečí odborný a efektívny výkon svojej odvedenej práce. Zo získaných finančných prostriedkov bude predpoklad na stabilizáciu ľudských zdrojov na odbore.

Predkladaný projekt je zameraný na financovanie celkovej ceny práce (miezd spolu s poistným a príspevkom do poisťovní a odmien) oprávnených zamestnancov Odboru európskych fondov na Sekcii kontroly I. (celkovo 11 pracovníkov - 6 pozícií hlavného radcu, 4 pozície odborného radcu a 1 pozíciu neobsadenú) a ďalších  2 podporných pracovníkov (2 pracovníci – 1 hlavný radca a 1 štátny radca a 1 hlavný radca), ktorí sa skráteným pracovným úväzkom (50% pracovný úväzok) podieľajú na podpore výkonu a kvality zamestnancov odboru európskych fondov. Opísaný stav počtu pracovníkov na odbore je platný ku dňu predkladania žiadosti o NFP. Predkladaný projekt podporí pracovný výkon oprávnených pracovníkov na všetkých úrovniach a prispeje k zníženiu ich fluktuácie.

 • informačný plagát o projekte PDF (254 kB)

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

 

logo OPII a MDV EFRR

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo CKO: www.eufondy.sk

 

Názov projektu: Modernizácia informačného systému Webové sídlo Najvyššieho kontrolného úradu SR

Kód ITMS: 311071CQH6

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Výzva: OPII-2022/7/23-DOP - Modernizácia informačných systémov

Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Prijímateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73  Bratislava 26

Miesto realizácie projektu: celá SR

Zazmluvnená suma NFP: 517 114,69 EUR €

Začiatok realizácia aktivít projektu: máj 2023

Koniec realizácie aktivít projektu: september 2023

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je modernizácia informačného systému Webové sídlo Najvyššieho kontrolného úradu SR. Modernizácia zahŕňa úpravy a zmeny funkčnosti existujúceho systému, ktoré vyplynuli z potrieb technologických, ale aj legislatívnych zmien. Cieľovými skupinami projektu sú používatelia Portálu, kam patria zamestnanci NKÚ SR, vedenie NKÚ SR, občan/podnikateľ.

Ďalšie informácie o projekte: https://www.itms2014.sk/projekt?id=dab211f9-49ab-44e9-8d59-dea9762c0da7

 

Názov projektu: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti NKÚ SR

Kód ITMS: 311071BVA4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Výzva: OPII-2021/7/16-DOP - Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Prijímateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73  Bratislava 26

Miesto realizácie projektu: celá SR

Zazmluvnená suma NFP: 149 562,25 €

Začiatok realizácia aktivít projektu: august 2022

Koniec realizácie aktivít projektu: september 2023

Stručný opis projektu: Realizáciou aktivít projektu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zavedie  komplexný systém riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti v súlade so zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe a zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

Ďalšie informácie o projektehttps://www.itms2014.sk/projekt?id=2ef45032-7834-4034-a3c3-0217e1860fb0

 

Názov projektu: Migrácia KIS NKÚ SR a Webového sídla NKÚ SR do Vládneho cloudu

Kód ITMS: 311071T325

Operačný programIntegrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Prijímateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73  Bratislava 26

Miesto realizácie projektu: celá SR

Zazmluvnená suma NFP: 560 358,00 €

Začiatok realizácia aktivít projektu: november 2020

Koniec realizácie aktivít projektu: december 2021

Stručný opis projektu: Cieľom projektu bola migrácia informačného systému Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR (KIS NKÚ SR) a  Webového sídla NKÚ SR do Vládneho cloudu a racionalizácia prevádzky informačných systémov NKÚ SR pomocou Vládneho cloudu.

Ďalšie informácie o projektehttps://www.itms2014.sk/projekt?id=75d65f5c-f160-419d-a57e-4fbdb7ac4fb1

Spolupráca so Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom PDF (159 kB)

Projekt: Kontrola a bezpečnosť informačných systémov

Kontrola a bezpečnosť informačných systémov

ŠFM - Informačný plagát o projekte PDF (518 kB)
SFM - Information poster about project PDF (483 kB)

Účasť na projekte Harmonizácia medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií PDF (226kB)