Najčastejšie otázky

Čo kontroluje Najvyšší kontrolný úrad SR?

NKÚ SR kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu a územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie.
 

Ktoré subjekty spadajú pod kontrolnú činnosť NKÚ SR?

NKÚ SR kontroluje vládu SR, ministerstvá, ostatné štátne orgány a orgány štátnej správy, obce, vyššie územné celky, štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie, právnické osoby nimi zriadené, alebo s ich majetkovou účasťou, právnické osoby vykonávajúce činnosť vo verejnom záujme a fyzické a právnické osoby, ktoré hospodária s verejnými finančnými prostriedkami ako aj s prostriedkami EÚ.

Viac sa dozviete tu: Organizácia - Právne postavenie, právomoci a pôsobnosť NKÚ SR


Kontroluje NKÚ SR aj samosprávu?

Postavenie Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa v posledných rokoch posilnilo predovšetkým rozšírením kompetencií o oblasť eurofondov, ale aj o získanie oprávnenia kontroly subjektov územnej samosprávy. Od mája 2006 takto do kontrolnej právomoci úradu spadá viac ako 11 000 subjektov.
 

Čo nemá úrad vo svojej kompetencii?

Všeobecné vybavovanie sťažností, nemôže meniť rozhodnutia súdov a správnych orgánov, prešetrovať podozrenie zo spáchania trestného činu, riešiť občiansko-právne a obchodno-právne spory, riešiť problematiku nehnuteľností, vrátane bytov a služieb spojených s bývaním, kontrolovať hospodárenie s majetkom súkromných firiem, priznávanie výšky dôchodkov a iných sociálnych dávok, riešiť spotrebiteľské reklamácie a posudzovať porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám inými orgánmi verejnej správy.
 

Môže NKÚ SR poskytovať výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, metodické usmernenie alebo poskytovať odborné stanoviská?

Nie. NKÚ SR nemá právomoc poskytovať výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, metodické usmernenie ani poskytovať odborné stanoviská.
 

Aký význam má práca kontrolného úradu?

Význam našej práce je v tom, že dávame manažmentu, nadriadeným inštitúciám a občanovi nezávislú informáciu ako verejné inštitúcie nakladajú s finančnými prostriedkami. Od roku 2005 sme v rámci kontrolnej činnosti zistili viac ako 55 000 nedostatkov, ku ktorým boli kontrolované subjekty povinné prijať zhruba 16 000 opatrení. Navyše úrad odporučil kontrolovaným subjektom na riešenie zistených nedostatkov takmer 5 000 odporúčaní. Síce nemôžeme trestať, ale vieme kontrolovať a tiež spolupracujeme s Generálnou prokuratúrou, s orgánmi daňovej správy, finančnej kontroly, ako aj orgánmi činnými v trestnom konaní.
 

Zachránil úrad svojou činnosťou nejaké finančné prostriedky pre štát?

Áno, pri každej kontrole. Pokiaľ by sme vyčíslili tieto prostriedky, išlo by o skutočne vysoké čiastky. Zachraňujeme prostriedky nás všetkých nielen samotnou kontrolou, ale aj tým, že zverejňujeme výsledky kontrol na našom webovom sídle a subjekty štátnej správy i samosprávy sa z nich poučia, čomu sa je lepšie vyvarovať.

Viac informácií nájdete v Brožúre o Najvyššom kontrolnom úrade SR k 30. výročiu úradu.