NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý. Postavenie a pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky ustanovuje čl. 60-63 Ústavy SR a zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonáva svoju kontrolnú činnosť na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky a podľa vlastného Plánu kontrolnej činnosti.

predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR a I. viceprezident EUROSAI

Začatie výkonu funkcie: 26. 05. 2022

Portrétová fotografia Ľubomír Andrassy Fotografia Ľubomíra Andrassyho na stiahnutie

PNG (7,4 MB)                                          PNG (19,3 MB)


Životopis

Dátum narodenia: 25. február 1973

Priebeh zamestnaní:

05/2024 – súčasnosť
EUROSAI, 1. viceprezident

05/2022 – súčasnosť
Najvyšší kontrolný úrad SR, predseda

09/2020 – 05/2022
Najvyšší kontrolný úrad SR, podpredseda

07/2015 – 09/2020
Najvyšší kontrolný úrad SR, generálny riaditeľ kancelárie predsedu

2015
Podnikateľ, oblasť komunikácie a stratégie

2012 – 2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - poradca ministra pre oblasť mládežníckej politiky a komunikáciu

12/2010 – 12/2014
Hlavné mesto SR Bratislava - riaditeľ kancelárie primátora, vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou

12/2006 – 12/2010
Miestny úrad Bratislava-Petržalka - hovorca samosprávy, poradca starostu

2008 – 2009
Svetová banka na Slovensku - Konzultant pre tvorbu komunikačných stratégii verejných inštitúcií

2002 – 2006
Podnikateľ - oblasť komunikácie a stratégie

1998 – 2002
Národná rada SR - poslanec, zástupca SR v Parlamentnom zhromaždení NATO 

1997 – 1998
Strana demokratickej ľavice - vedúci úseku komunikácie a hovorca strany

1996
Ministerstvo obrany - špecialista civilno-vojenské vzťahy

Vzdelávanie a príprava

2008
Academia Istropolitana, Bratislava - akreditované vzdelávanie – Komunikácia

2002 – 2005 
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica - rigorózna skúška

1997 – 2002 
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica - politické vedy a medzinárodné vzťahy

1996                
Kalifornská postgraduálna škola v USA - civilno-vojenské vzťahy 

1991 – 1996 
Vysoká vojenská škola letecká gen. M. R. Štefánika, Košice - letecko-technický smer

1987 – 1991 
Gymnázium, Banská Bystrica

Ostatné

Správca Nadácie Bratislava, 2013 – 2015

Ambasádor SR pri príležitosti 25. Výročia organizácie mládežníckych projektov EÚ, 2013

Člen výboru pre organizáciu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku, 2011

Poslanec mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 2002 – 2006

Viceprezident Európskej rady braneckých organizácií, 1994 – 1996

Člen a podpredseda Akademického senátu Vysokej vojenskej školy leteckej, 1992 – 1996

Jazyky:

anglický jazyk, ruský jazyk

Doplňujúce informácie:

Publikácie: Politická komunikácia a volebný marketing.

Ocenenia: Víťaz ocenenia Nadácie otvorenej spoločnosti – InfoČIN, 2008

Celoslovenské ocenenie Hovorca roka (2010, 2011, 2013, 2014)

 

podpredsedníčka Najvyššieho kontrolného úradu SR

Začatie výkonu funkcie: 11. 11. 2022

Henrieta Crkoňová

JPG (276 kB)

Životopis

Priebeh zamestnaní:

06/2022 – 11/2022
Finančná manažérka Európske hlavné mesto kultúry

01/2015 – 06/2022
Credit audit, Bratislava

01/2015  – 03/2015
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

03/2014 – 01/2015
Vedúca služobného úradu MŠVVaŠ SR

09/2012 – 03/2014
Generálna riaditeľka, Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

10/2007 – 06/2011
Kvestorka, Univerzita Palackého v Olomouci

09/2005 – 7/2014
Zakladateľka a spolumajiteľka audítorskej spoločnosti
Credit audit, Bratislava

02/1994  – 12/1996
Vedúca ekonomického oddelenia
I.K.M. Reality staving Banská Bystrica

09/1992 – 12/2012
SZČO

10/1990  – 02/1994
Referentka oddelenia
OÚNZ, Žiar nad Hronom

Vzdelanie: 

1986 – 1990
Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta riadenia

1985 – 1986
Zahraničná príprava pre štúdium v zahraničí, Gymnázium v Banskej Štiavnici

1982  – 1985
Gymnázium vo Zvolene

Doplňujúce vzdelanie: 

Kurzy: správca konkurznej podstaty a vyrovnávací správca, účtovníctvo – aktuálne témy, daňový poradca, audítor a asistentka audítora

Jazykové vzdelanie:

Anglický jazyk – aktívne
Ruský jazyk – pasívne

podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

Začatie výkonu funkcie: 26. 05. 2022

Jaroslav Ivančo

JPG (1,2 MB)


Životopis

07/2020 do 05/2022  

Ústredný orgán štátnej správy

 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Generálny tajomník služobného úradu

Riadenie činnosti a procesov ústredného orgánu štátnej správy.

Riadenie ľudských zdrojov, zodpovednosť za finančné riadenie na úrovni správcu rozpočtovej kapitoly. Tvorba pravidiel hospodárenia a zabezpečovanie právnych vzťahov právneho subjektu. Riadenie projektových tímov projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

2018 – 2020

Regionálna samospráva, verejná správa – sociálne služby

 • Senior dom Svida, ul. SNP 4 Svidník

Štatutárny zástupca – riaditeľ verejného  poskytovateľa sociálnych služieb

Riadenie subjektu poskytovateľa sociálnych služieb zriadeného samosprávnym krajom.

Komplexné riadenie právneho subjektu, manažment ľudských zdrojov, ekonomika a hospodárenie právneho subjektu verejnej správy na úrovni  štatutárneho orgánu, tvorba rozhodnutí.

Príprava a uzatváranie zmlúv a realizácia obchodno-právnych vzťahov a realizácia verejného obstarávania.

2015 – 2018

Štátna správa – ústredný orgán

 • Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, Bratislava

Generálny riaditeľ sekcie stratégie  - hlavný štátny radca

                                                         - odborný radca do 12/2015

Riadenie projektových tímov v oblasti analytiky a metodiky procesov riadenia verejnej správy  vrátane procesov tvorby štátneho rozpočtu a rozpočtov subjektov verejnej správy na úrovni  správcov kapitol, rozpočtov operačných programov  štrukturálnych fondov EÚ a ich riadiacich orgánov.

Príprava stratégie a plánovania činnosti kontrolného úradu národnej úrovne, tvorba vnútorných princípov a pravidiel a smerníc riadenia kontrolnej činnosti ústavného orgánu,

07/2010 – 04/2012

Štátna správa – ústredný orgán

 • Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava

Štátny tajomník

Riadenie činnosti a procesov rezortu, tvorba legislatívy a ekonomické riadenie na úrovni správcu kapitoly, riadenie projektov národnej úrovne, riadenie a tvorba pravidiel pre štrukturálne fondy, riadenie projektových tímov, tvorba pravidiel hospodárenia na makroúrovni. Priame riadenie rezortných sekcií.                 

2004 – 2010

 • Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

člen výborov pre zdravotníctvo /2004-2006/,

verejnú správu /2006-2010/

a osobitný kontrolný výbor na kontrolu SIS /2006-2010/

Činnosť člena zákonodarného zboru SR, tvorba legislatívy, analýza procesov verejnej správy.

1999 – 2010

Vzdelávanie, verejná správa – regionálna samospráva

 • Obchodná akadémia Svidník, Spojná škola Svidník

Riaditeľ školy a školského zariadenia

Komplexné riadenie právnych subjektov verejnej správy, manažment ľudských zdrojov, ekonomika a hospodárenie rozpočtovej organizácie, na úrovni štatutárneho orgánu, tvorba rozhodnutí výkonu štátnej správy na prvom stupni.

Vzdelanie:

Dizertačná skúška 2020

Marec 2016 - September 2017

Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied

10/2007 - 3/2008

II. atestácia pedagogických zamestnancov

MPC Bratislava  Prešov

2/2000 - 11/2002

Štúdium pre získanie manažérskych zručností

Riadenie vzdelávacej inštitúcie a výkon štátnej správy

Rezortná organizácia kontinuálneho vzdelávania MŠ SR MPC Bratislava

11/1998 - 6/1999

I. atestácia pedagogických zamestnancov

tvorba samostatných koncepcií a vzdelávacích programov

Metodicko - pedagogické centrum (rezortná vzdelávacia organizácia)

Bratislava

1989 – 1994   Magisterské štúdium

Odbor učiteľstvo Matematiky a Techniky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Pedagogická fakulta Prešov

Jazykové znalosti:           

Anglický jazyk / B1 /

Ruský jazyk    / B1 /

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, zamestnancov, ktorí vykonávajú kontrolu a ďalších svojich zamestnancov. Orgánmi NKÚ SR sú predseda a dvaja podpredsedovia. Na čele NKÚ SR je predseda ako štatutárny orgán. Predsedu zastupuje určený podpredseda.

NKÚ SR plní svoje úlohy prostredníctvom organizačných útvarov, ktorými sú sekcie, kancelária predsedu, expozitúry, odbory, oddelenia a osobný úrad.

 

Organizačná schéma NKÚ SR (PDF, 130 kB

 

Poslanie a hodnoty

Pôsobnosť NKÚ SR

Úrad kontroluje hospodárenie s

a) prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky

b) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu verejnoprávnych inštitúcií, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb zriadených obcami alebo právnických osôb zriadených vyššími územnými celkami,1b)

c) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami a pohľadávkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia,

d) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku,

e) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme.
 

NKÚ SR v rámci svojej pôsobnosti kontroluje

a) spôsob vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu republiky, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov,

b) výkon a uplatňovanie práv a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov vznikajúcich v rámci hospodárenia, ktorých účastníkom je subjekt uvedený v § 4 zákona č. 39/1993 Z.z. o NKÚ SR

Na účely zákona č. 39/1993 Z.z. o NKÚ SR sa za prostriedky štátneho rozpočtu považujú aj prostriedky Európskych spoločenstiev a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv.
 

Medzinárodná spolupráca

a) NKÚ SR zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov.

b) NKÚ SR spolupracuje s najvyššími kontrolnými inštitúciami v zahraničí v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Na tento účel môže vysielať svojich kontrolných pracovníkov do medzinárodných kontrolných orgánov.

c) NKÚ SR prispôsobuje a uplatňuje medzinárodné štandardy kontrolnej činnosti používané v Európskej únii na podmienky v Slovenskej republike na účely potrebnej kvality kontrolnej činnosti a odbornej spôsobilosti.
 

Kontrolná pôsobnosť NKÚ SR sa vzťahuje na

a) vládu, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a orgány im podriadené,

b) štátne orgány ako aj právnické osoby, ku ktorým vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány,

c) obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami, právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami, právnické osoby s majetkovou účasťou obcí a právnické osoby s majetkovou účasťou vyšších územných celkov,

d) štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, právnické osoby s majetkovou účasťou štátu,

e) fyzické osoby a právnické osoby.

NKÚ SR vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

NKÚ SR vykonáva na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky pre jej potreby kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti.

NKÚ SR vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v ktorom hodnotí aj návrh rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky. Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote podľa osobitného predpisu. Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky NKÚ SR predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote 30 dní po rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.

NKÚ SR plní úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov a úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení projektu a pomoci z kohézneho fondu, zodpovedá za obsah týchto vyhlásení a predkladá ich príslušným orgánom.

NKÚ SR sa na požiadanie Národnej banky Slovenska podieľa na procese navrhovania nezávislého externého audítora na overovanie účtovných závierok NBS, ak to umožnia pravidlá platné v eurozóne pre proces navrhovania nezávislých externých audítorov národných centrálnych bánk v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.

NKÚ SR predkladá Národnej rade Slovenskej republiky najneskôr do konca marca správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za uplynulý kalendárny rok. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti predkladá vždy, keď o to Národná rada Slovenskej republiky požiada.

Úrad predkladá príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku kontroly, ktorá bola ukončená protokolom o výsledku kontroly.

Preambula

Cieľom Etického kódexu kontrolóra Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „etický kódex“) je stanoviť súbor etických princípov a hodnôt, ktoré sú základom etického správania v podmienkach Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“). Etický kódex definuje základné etické požiadavky a pravidlá etického správania, ktorých dodržiavanie prispeje k budovaniu a upevneniu dôvery iných orgánov verejnej správy a verejnosti v nezávislosť, objektívnosť a profesionálny prístup NKÚ SR a jeho zamestnancov.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

(1)Etický kódex vychádza zo štandardu ISSAI 130 „Etický kódex Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI“ a je v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Úradu vlády Slovenskej republiky č. 400/2019 Z. z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca.

(2)Tento etický kódex sa vzťahuje na vedenie NKÚ SR, zamestnancov, ktorí v mene NKÚ SR vykonávajú kontrolnú činnosť, pribraté osoby[1]) a primerane na ostatných zamestnancov NKÚ SR, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na kontrolnej činnosti NKÚ SR (ďalej len „kontrolór“).

 

Článok 2

Etické hodnoty a etické princípy

(1)Etické hodnoty sú vyjadrením toho, čo je dôležité, a preto by mali ovplyvňovať rozhodovanie a konanie kontrolóra.

(2)Etické princípy usmerňujú, akým spôsobom by sa mali etické hodnoty uplatňovať v praxi a aké by malo byť vhodné správanie kontrolóra.

(3)Tento etický kódex je založený na piatich základných etických hodnotách, ktorými sa na účely tohto etického kódexu rozumejú:

Bezúhonnosť

NKÚ SR zabezpečuje, aby vnútorné prostredie neviedlo kontrolóra k etickým porušeniam a musí včas reagovať na prípadné porušenie princípu bezúhonnosti, pričom vedenie NKÚ SR je príkladom dodržiavania tohto princípu.

Kontrolór je bezúhonný a koná čestne, spoľahlivo, svedomito, v dobrej viere a vo verejnom záujme.

Kontrolór je dôveryhodný a dodržiava zásady a normy stanovené NKÚ SR.

Kontrolór dbá na to, aby plnil svoje povinnosti a využíval právomoci, informácie a zdroje, ktoré má k dispozícií, výlučne vo verejnom záujme.

Kontrolór berie do úvahy okolnosti, ktoré by ho mohli vystaviť situácii, kedy by mohla byť spochybnená jeho bezúhonnosť - ide predovšetkým o osobné, finančné alebo iné záujmy a vzťahy, ktoré sú v konflikte so záujmami NKÚ SR.

Nezávislosť a objektívnosť

Kontrolór je nezávislý, nestranný a nezaujatý, nesmie sa zúčastňovať na rozhodovaní vedenia kontrolovaného subjektu a nezúčastňuje sa kontroly kontrolovaných subjektov, v ktorých predtým pôsobil.

Kontrolór sa vyhýba okolnostiam a situáciám, v ktorých by jeho osobné záujmy mohli mať vplyv na jeho rozhodovanie, neprijíma dary a iné výhody v rozpore s právnymi predpismi.

Kontrolór je schopný odhaliť hrozby a situácie, ktoré by mohli mať vplyv na jeho nezávislosť a objektívnosť a bez zbytočného odkladu o nich informuje vedenie NKÚ SR prostredníctvom vedúceho štátneho zamestnanca.

Kontrolór nie je zaťažený vplyvmi alebo okolnosťami, ktoré by mohli ovplyvniť jeho profesionálny úsudok.

Kompetentnosť

NKÚ SR zodpovedá za zloženie kontrolných skupín, ktoré kolektívne disponujú potrebnými znalosťami a zručnosťami.

NKÚ SR zabezpečuje kontrolórom profesijný a osobný rozvoj, a to napríklad kontinuálnym vzdelávaním v kľúčových oblastiach, pravidelnou aktualizáciou interných predpisov alebo vydávaním príručiek a manuálov.

NKÚ SR poskytuje kontrolórom adekvátne nástroje na výmenu skúseností a prostredie, ktoré umožňuje otvorenú diskusiu a zdieľanie informácií.

Kontrolór získava a udržiava si znalosti a zručnosti potrebné pre výkon funkcie kontrolóra s prihliadnutím na vývoj v danej oblasti a koná s náležitou starostlivosťou a v súlade s príslušnými štandardmi.

Kontrolór chápe poslanie kontroly a úlohy, ktoré má vykonať, pozná príslušné štandardy a zásady, ktoré má dodržiavať.

Kontrolór hodnotí zistené skutočnosti v širších súvislostiach a v rôznom kontexte podľa požiadaviek na svoju prácu a príslušné úlohy.

Profesionálne správanie

NKÚ SR si uvedomuje úroveň profesionálneho správania, ktoré očakávajú zainteresované strany a napomáha kontrolórom dodržiavať tento štandard.

Vedenie NKÚ SR podporuje profesionálne správanie dodržiavaním zásad a postupov a je príkladom profesionálneho správania pre ostatný ch kontrolórov.

Kontrolór koná v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyhýba sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo znevážiť meno alebo postavenie NKÚ SR a je obozretný aj pri využívaní sociálnych sietí.

Kontrolór chápe vplyv svojho konania na dôveryhodnosť NKÚ SR a starostlivo zvažuje, ako jeho správanie v pracovnom prostredí alebo aj mimo neho, môže byť vnímané zainteresovanými stranami.

Dôvernosť a transparentnosť

NKÚ SR vyvažuje dôvernosť informácií získaných pri kontrolnej činnosti s potrebou transparentnosti a zodpovednosti.

NKÚ SR zabezpečuje primeranú ochranu údajov získaných počas kontrolnej činnosti, a to najmä citlivých údajov.

Kontrolór primerane chráni získané informácie a nesprístupňuje ich tretím stranám, pokiaľ ho na to neoprávňuje zákon alebo pokiaľ na to nemá iné oprávnenie.

Kontrolór nesmie zneužívať získané informácie a údaje vo svoj osobný prospech alebo prospech tretích osôb.

 

Článok 3

Etické poradenstvo, riadenie a monitorovanie etiky

(1) Etické správanie je zodpovednosťou kontrolóra a NKÚ SR ho podporuje vzdelávaním o podpore hodnôt a riešení etických dilem, šírením etických tém a zapracúvaním etického kódexu do všetkých oblastí riadenia zamestnancov NKÚ SR.

(2) V prípade, že kontrolór má pochybnosti o tom, či je jeho konanie alebo správanie v súlade s týmto etickým kódexom, môže sa obrátiť na nadriadeného štátneho zamestnanca, osobný úrad alebo poradcu pre etické správanie v štátnej službe (ďalej len „etický poradca“)[2]. Môže tak urobiť aj v prípade, že má pochybnosti o konaní alebo správaní inej osoby zúčastnenej na výkone kontrolnej činnosti.

(3) Etický poradca vykonáva monitorovanie dodržiavania tohto etického kódexu a o výsledkoch monitorovania vypracúva najmenej raz ročne súhrnnú správu, ktorú zverejňuje na intranetovej stránke NKÚ SR. Súhrnná správa obsahuje prehľad etických problémov riešených na základe podnetov zamestnancov, spôsob ich vyriešenia a prípadné odporúčania či etické usmernenia prijaté na základe riešených podnetov.

(4) Kontrola dodržiavania tohto etického kódexu môže byť aj predmetom vnútorného auditu vykonávaného útvarom vnútorného auditu.

(5) Ak niekto má vedomosť o tom, že v podmienkach NKÚ SR bol porušený etický kódex, je povinný túto skutočnosť oznámiť nadriadenému štátnemu zamestnancovi, osobnému úradu alebo priamo predsedovi NKÚ SR. Oznámenie je možné uskutočniť aj anonymne na e-mailovú adresu etickykodex@nku.gov.sk.

 

Článok 4

Zrušovanie a záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa: Smernica č. 7/2014 Etický kódex zamestnanca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

(2) Tento etický kódex nadobúda platnosť a účinnosť 15. 10. 2020.
 

V Bratislave dňa 15 . 10. 2020
 

Ing. KAROL MITRÍK

generálny tajomník služobného úradu
predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky


_____________________________

[1]) § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

[2] ) § 14a zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR

Povinnosti kontrolórov pri výkone kontroly

 • oznámiť najneskôr pri začatí kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu predmet a účel kontroly a preukázať sa písomným poverením na výkon kontroly,
 • uvádzať kontrolné zistenia pravdivo, úplne a preukázateľne,
 • vypracovať protokol o výsledku kontroly a v prípade potreby tiež čiastkový protokol, ako aj ich prípadné dodatky. Tieto dokumenty musia obsahovať najmä opis zistených skutočností a v prípade, že došlo k porušeniu právnych predpisov, označenie tých ich ustanovení, ktoré boli porušené. Zistené nedostatky, ktoré sú uvedené v čiastkovom protokole, musia byť obsiahnuté aj v protokole o výsledku kontroly s odvolaním sa na čiastkový protokol,
 • predložiť protokol o výsledku kontroly (čiastkový protokol) a dodatok k protokolu, ak je vyhotovený, štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu na oboznámenie sa s jeho obsahom,
 • umožniť štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu po oboznámení sa s obsahom protokolu o výsledku kontroly (s obsahom čiastkového protokolu) vzniesť v určenom termíne písomné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení,
 • opodstatnenosť námietok preveriť a výsledok písomne oznámiť štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu; oznámenie je súčasťou protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu), ak sa preverením námietok preukáže ich čiastočná alebo úplná opodstatnenosť alebo sa dodatočne zistia skutočnosti, ktoré majú podstatný vplyv na obsah protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu), vypracuje sa dodatok k protokolu o výsledku kontroly (dodatok k čiastkovému protokolu),
 • prerokovať obsah protokolu vrátane jeho prípadného dodatku so štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu a o ich prerokovaní vyhotoviť zápisnicu, v ktorej NKÚ SR  uloží štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu v určených termínoch písomne predložiť NKÚ SR prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomnú správu o stave plnenia prijatých opatrení,
 • vypracovať záznam o výsledku kontroly a s jeho obsahom oboznámiť štatutárny orgán kontrolovaného subjektu, ak sa pri kontrole nezistili žiadne nedostatky,
 • vypracovať priebežný protokol kontroly stavu priamo na kontrolovanom mieste, ak nemožno kontrolné zistenie doložiť z písomných dokladov; tento protokol dať podpísať všetkým osobám, ktoré sa na kontrole stavu priamo podieľali,
 • odovzdať štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu jedno vyhotovenie protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu, priebežného protokolu, záznamu o výsledku kontroly), a tiež ich dodatok, ak sa vyhotovuje, a zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly,
 • rešpektovať práva kontrolovaných subjektov, ich zamestnancov a dotknutých tretích osôb.
   

Oprávnenia kontrolórov pri výkone kontroly

 • vstupovať do objektov, zariadení a na pozemky kontrolovaných subjektov,
 • požadovať v primeranej lehote určenej NKÚ SR od kontrolovaných subjektov predloženie súhrnných dokladov, predloženie iných dokladov a písomností vrátane dát spracúvaných prostriedkami výpočtovej techniky bez rozdielu stupňa ich utajenia,
 • preberať originály dokladov a ďalšie materiály, pokiaľ je to pre výkon kontroly potrebné, a ich prevzatie potvrdiť,
 • požadovať v primeranej lehote určenej NKÚ SR od kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným skutočnostiam a zisteným nedostatkom.

Oprávnenia kontrolórov sa primerane vzťahujú aj na pribraté osoby.
 

Zaujatosť kontrolórov

 • kontrolu nemôžu vykonávať kontrolóri alebo pribraté osoby, o ktorých so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly alebo na vzťah ku kontrolovaným subjektom a ich zamestnancom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti,
 • kontrolóri alebo pribraté osoby sú povinné bezprostredne po tom, ako sa dozvedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosť o ich nezaujatosti, oznámiť tieto skutočnosti predsedovi,
 • kontrolovaný subjekt môže vzniesť písomne námietky o zaujatosti kontrolóra alebo pribratej osoby. Podanie námietok nemá odkladný účinok,
 • kontrolór alebo pribratá osoba môže do rozhodnutia o námietkach o zaujatosti vykonať pri kontrole len úkony, ktoré nedovoľujú odklad.

Ďalšie práva a povinnosti kontrolórov upravujú aj iné všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje ďalšie práva a povinnosti štátnych zamestnancov.
 

Povinnosti kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov

 • poskytovať kontrolórom potrebnú súčinnosť v súlade s ich oprávneniami podľa § 17 zákona č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR,
 • vytvoriť kontrolórom primerané podmienky na výkon kontroly a spracovanie kontrolných zistení,
 • zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly,
 • dostaviť sa v určenom termíne na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu) alebo ich dodatkov na miesto určené NKÚ SR,
 • prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomne ich predložiť NKÚ SR v ním určených lehotách a predložiť NKÚ SR v ním určených lehotách písomnú správu o plnení alebo splnení týchto opatrení; ak prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov sú nedostatočné alebo neodstraňujú všetky kontrolou zistené nedostatky, je NKÚ SR oprávnený vrátiť prijaté opatrenia štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu, ktorý je povinný ich doplniť v lehote určenej NKÚ SR.

 

Služobné predpisy

Služobný predpis č. 1/2017 - odbor štátnej služby

pdf (214 kB)

Služobný predpis č. 2/2022 - platové tarify 2023

pdf (320 kB)

Služobné predpisy

Vytvorené dňa: 05.10.2023

Zmenené dňa: 06.10.2023