Všeobecne o kontrole NKÚ SR

NKÚ SR postupuje pri výkone kontrolnej činnosti v súlade so zákonom č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, s medzinárodnými kontrolnými štandardami ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions), ktoré boli vydané Medzinárodnou organizáciou najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI, ako aj v súlade s Európskymi vykonávacími smernicami pre kontrolné štandardy INTOSAI, cieľom ktorých je podrobnejšie rozpracovanie štandardov INTOSAI a poskytnutie návodu na ich aplikáciu v praxi.

  • implementačné smernice
  • štandardy pre finančnú kontrolu (ISSAI 1000 – 2999)
  • štandardy pre výkonnostnú kontrolu (ISSAI 3000 – 3999)
  • štandardy pre kontrolu súladu (ISSAI 4000 – 4999)
  • špecifické smernice (ISSAI 5000 – 5999)
  • smernice vzorovej verejnej správy (INTOSAI GOV 9100 - 9299)

NKÚ SR vykonáva kontrolnú činnosť na základe plánu kontrolnej činnosti na príslušný rok. Plán kontrolnej činnosti na príslušný rok vychádza z trojročného plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR, v ktorom sú stanovené strategické ciele a zámery kontrolnej činnosti na obdobie troch rokov. NKÚ SR je okrem toho povinný vykonať kontroly, o ktoré ho môže uznesením požiadať aj NR SR.

Podkladom pre zostavenie plánu kontrolnej činnosti sú informácie a poznatky získané pri výkone kontrolnej činnosti, podnety orgánov štátnej správy, samosprávy a občanov. Plán kontrolnej činnosti schvaľuje predseda NKÚ SR.

V rámci výkonu kontrolnej činnosti existujú tri základné typy kontrol: kontrola súladu, kontrola výkonnosti a finančná kontrola. Špecifickým typom kontroly je kontrola informačných systémov a forenzná kontrola.

Kontrolná akcia sa skladá z etáp predbežnej prípravy kontroly, výkonu kontroly a realizácie výsledkov kontroly.

Cieľom predbežnej prípravy kontroly je zhromažďovanie a analyzovanie základných informácií o kontrolovanom subjekte potrebných pre prípravu podkladov pre začatie kontroly. Základné informácie sa získavajú najmä z verejne dostupných informačných zdrojov, poznatkov z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR a ďalších zdrojov.

  • príprava kontroly,
  • výkon kontroly na kontrolovanom subjekte
  • a preverenie opodstatnenosti námietok, pokiaľ boli vznesené kontrolovaným subjektom.

Príprava kontroly začína oznámením začiatku kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu alebo ním písomne poverenému zástupcovi a končí sa vypracovaním programu kontroly a kontrolného postupu.
Výkon kontroly na kontrolovanom subjekte zahŕňa samotný výkon kontroly, ktorý je ukončený vypracovaním protokolu o výsledku kontroly, resp. záznamu o výsledku kontroly. V prípade, vznesenia námietok proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení, sú tieto námietky preverované a výsledok je písomne oznámený štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu. V prípade potreby zmien protokolu je vypracovaný dodatok k protokolu o výsledku kontroly.

Etapa výkonu kontroly je ukončená prerokovaním protokolu o výsledku kontroly, resp. odovzdaním záznamu o výsledku kontroly.
Poslednou etapou kontrolnej akcie je etapa realizácie výsledkov kontroly, ktorej cieľom je vypracovanie správy o výsledku kontroly, oznámenie nedostatkov a zaslanie materiálov príslušným orgánom a informovanie verejnosti v súlade so zákonom o NKÚ SR.

V prípade zistenia nedostatkov je NKÚ SR povinný oznámiť tieto nedostatky tomu orgánu, ktorý koná v mene štátu v súvislosti s činnosťou kontrolovaného subjektu – príslušnému nadriadenému orgánu štátnej správy, resp. orgánu obce alebo vyššieho územného celku (VÚC), ktorý koná v mene obce alebo VÚC v súvislosti s činnosťou kontrolovaného subjektu.

Úrad môže predkladať kontrolovaným subjektom a príslušným orgánom odporúčania na riešenie nedostatkov zistených v rámci uplatňovania jeho pôsobnosti.

V prípade, že fyzické osoby maria výkon kontroly tým, že neplnia povinnosti podľa zákona o NKÚ SR môže im NKÚ SR uložiť poriadkovú pokutu do 3319 €. Pri rozhodovaní o poriadkových pokutách postupuje Úrad ako ústredný orgán štátnej správy. Pre konanie o uložení poriadkovej pokuty platia všeobecné predpisy o správnom konaní.