Samospráva

Prvotnú kontrolu dodržiavania zákonnosti a hospodárnosti na úrovni miestnej samosprávy má vykonávať primárne hlavný kontrolór obce v aktívnej spolupráci s poslancami miestneho zastupiteľstva, ktorí disponujú všetkými zákonnými možnosťami na začatie konania, ak bolo identifikované riziko porušovania zákona či záväzných právnych predpisov.

V prípade, že kontrolór či poslanec zistí pri kontrole podozrenia poukazujúce na porušovanie zákonov alebo na možnú trestnoprávnu zodpovednosť štatutára, zástupcu mesta, je jeho povinnosťou obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, ktoré majú zákonnú pôsobnosť v danej veci konať.

Odporúčame Vám preto najprv sa obrátiť na obecného alebo mestského kontrolóra. Ak ste vyčerpali všetky uvedené možnosti, podajte podnet na NKÚ SR.