Aktuality

Späť

Ing. Vladimír Tóth, podpredseda NKÚ SR vystúpil na 26. sneme ZMOS

Ing. Vladimír Tóth, podpredseda NKÚ SR vystúpil na 26. sneme ZMOS

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR prijal pozvanie na 26. snem Združenia miest a obcí Slovenska a ako jeden z hostí dostal možnosť vystúpiť s príhovorom. Vo svojej reči zhodnotil vzájomnú spoluprácu oboch inštitúcií a naznačil smer, akým sa NKÚ SR bude v blízkej budúcnosti vyvíjať v oblasti kontroly samosprávy. „NKÚ SR nie je, ani nechce byť sankčným orgánom, na to máme zriadené iné inštitúcie, hlavným nástrojom pre zlepšenie hospodárenia je dôsledný dohľad nad odstraňovaním kontrolou zistených nedostatkov", povedal.

Podpredseda Tóth na sneme ZMOS

Ing. Tóth, podpredseda NKÚ SR, rovnako zhrnul počty miest, obcí a nimi zriadených organizácií, ktoré Najvyšší kontrolný úrad SR v minulom roku skontroloval a prízvukoval tak dôležitosť kontroly v samospráve, vykonávanej úradom. „Vhodným plánovaním a využitím analýzy rizík môžeme našu kontrolnú činnosť zamerať na vhodné tematické kontroly v samospráve", vysvetlil výber kontrolovaných subjektov a ďalej vymenoval okruhy, ktorým sa NKÚ SR venoval v samospráve v roku 2014. Zároveň informoval o dôležitosti auditov výkonnosti ktoré chce NKÚ SR v nasledujúcom období vykonávať, ktoré by mali pomôcť dôkazmi pre rozhodovanie zainteresovaných inštitúcií pre procesy reforiem, ktoré sú nutné na zvýšenie efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami a mestami.

„Výsledky kontrol je potrebné využiť aj pre úspešnú realizáciu projektu ESO, ktorého cieľom je optimalizácia procesov výkonu samosprávy období rokov 2014 až 2020. A tu vidíme veľký priestor na spoluprácu NKÚ SR a ZMOS", uzavrel podpredseda NKÚ SR, Ing. Tóth, svoj príhovor.