Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.

  • Pre následné využívanie služby "Informovanie sa o výsledkoch kontrol NKÚ SR" Vám odporúčame, aby ste sa prihlásili. Prosím prihláste sa . Po prihlásení Vám budú prístupné dodatočné informácie.

Meno postačuje zadať čiastočne t.j. úrad nájde pri urad, ura atď. IČO zadajte celé alebo použite hviezdičku * ako náhradný znak/znaky.

Ukazujem 1 - 30 z 1416 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
PopisVeľkosťZverejnenýSubjekt
pdfHospodárenie vodárenských spoločností (záverečná správa).pdf - Vodárenské spoločnosti1,5MB9.12.2019
pdfVyužívanie služobných bytov vo vlastníctve SR (záverečná správa).pdf - Služobné byty639k2.12.2019
pdfElektronický výber mýta (záverečná správa).pdf - MÝTO918k28.11.2019
pdfPlnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (záverečná správa).pdf - Štátne podniky kapitoly MPRV SR710k25.10.2019
pdfHospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (záverečná správa).pdf - Hospodárenie ÚPSVaR704k4.10.2019
pdfPlnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami, ktoré vykonal NKÚ SR (záverečná správa).pdf - Plnenie opatrení1,7MB24.9.2019
pdfHospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy – obce Frička a Hrabské (záverečná správa).pdf - Hospodárenie obce Frička a obce Hrabské877k17.9.2019
pdfVedecké parky a výskumné centrá (záverečná správa).pdf.pdf - Vedecké parky778k26.8.2019
pdfHospodárenie v Kancelárii prezidenta SR (záverečná správa).pdf - Kancelária prezidenta SR2,1MB23.7.2019
pdfPolitika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch (záverečná správa).pdf - Štátne lesy590k20.5.2019
pdfRealizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 až 2020 III. a Kontrola prijatých opatrení v rámci kontrolnej akcie Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 až 2020 (záverečná správa).pdf - Výzvy a vyzvania III.851k14.5.2019
pdfKontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva (záverečná správa).pdf - Elektronické zdravotníctvo826k26.4.2019
pdfObnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí (záverečná správa).pdf - Verejné osvetlenie727k15.4.2019
pdfKontrola opatrení na ochranu pred povodňami (záverečná správa).pdf - Povodne1,7MB29.3.2019
pdfInformačný systém dátového centra obcí (záverečná správa).pdf - IS DCOM396k22.3.2019
pdfKontrola zabezpečenia verejnej vodnej dopravy po Dunaji medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica (záverečná správa).pdf - Kompa Vojka - Kyselica357k19.3.2019
pdfHospodárenie spoločnosti BIONT, a. s. (záverečná správa).pdf - BIONT, a.s.596k8.3.2019
pdfEfektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu (záverečná správa).pdf - Odpady575k18.2.2019
pdfKontrola vecného a finančného plnenia zmlúv Úrad jadrového dozoru SR (záverečná správa).pdf - ÚJD SR562k31.1.2019
pdfRegulácia v elektroenergetike (záverečná správa).pdf - ÚRSO777k31.1.2019
pdfHospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Úrade komisára pre deti (záverečná správa).pdf - Úrad komisára pre deti418k24.1.2019
pdfSystém uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv (záverečná správa).pdf - Kontrola zmlúv189k18.1.2019
pdfSprávny fond Sociálnej poisťovne (záverečná správa).pdf - Sociálna poisťovňa - SF901k18.1.2019
pdfZáznam o výsledku kontroly centrálneho obstarávania nemocničných lôžok.pdf - Nemocničné lôžka457k7.1.2019
pdfPreverenie pripravenosti krajiny na plnenie cieľov udržateľného rozvoja Agendy OSN 2030 (záverečná správa).pdf - SDG´s1,4MB21.12.2018
pdfTransformácia Slovenskej akadémie vied (záverečná správa).pdf - Transformácia SAV691k18.12.2018
pdfSociálne služby pre seniorov (záverečná správa).pdf - Sociálne služby954k10.12.2018
pdfČinnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva (záverečná správa).pdf - Rozpočtové organizácie - školstvo483k31.10.2018
pdfSystém udeľovania licencií u vybraných komodít (záverečná správa).pdf - Licencie a správne poplatky578k7.9.2018
pdfKontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu (záverečná správa).pdf - Živočíšna výroba1,1MB17.8.2018
Ukazujem 1 - 30 z 1416 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
Verzia 4.23.0