Tlačové správy 2021

Výťažky z hazardných hier nesmerujú do prevencie a hazard ohrozuje najmä mladých

Bratislava 29. október 2021 – Použitie príjmov z hazardných hier nie je účelovo viazané a aj preto len zlomok z nich smeruje do prevencie. Finančne sú podporované služby spojené s ochranou proti nebezpečným spoločenským javom. To je jedno zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý v štátnej lotériovej spoločnosti TIPOS a na ministerstve financií preveril transparentnosť rozdeľovania odvodov prevádzkovateľov hazardných hier na kompenzovanie rizík a dopadov hazardu. V období rokov 2018 až 2020 išlo z bezmála 690 miliónov eur vybraných z hazardu na všeobecne prospešné účely len 17,5 %, teda 120 mil. eur. Drvivá väčšina zdrojov bola účelovo viazaná na podporu športu. Národní kontrolóri na základe zistení konštatujú, že rezort financií nemal vytvorený systém rozdelenia a sledovania príjmov z hazardných hier pre podporu preventívnych opatrení. Zároveň zdôrazňujú, že štát musí sprísňovať podmienky na ochranu najzraniteľnejšej skupiny spoločnosti. Pred negatívnymi dopadmi hazardu v čoraz preferovanejšom digitálnom priestore je potrebné chrániť najmä mladých ľudí.

infografika - TIPOS

Hazard je celosvetovo vážnym celospoločenským javom, ktorý negatívne ovplyvňuje časť spoločnosti. Ide však o segment, ktorý ročne generuje stámiliónové obraty privátnych, ale aj štátnych spoločností. Pre jeho rizikovosť musia prevádzkovatelia strpieť vyššiu mieru regulácie, daňového i odvodového zaťaženia. Prevádzkovatelia hazardných hier sú na Slovensku povinní odvádzať do štátneho rozpočtu a samosprávnych rozpočtov odvody z hazardných hier. Špeciálnu daň platia tak súkromné, ako aj štátna lotériová spoločnosť TIPOS. Ročne plynie z tohto segmentu do slovenského rozpočtu od všetkých prevádzkovateľov takmer 230 miliónov eur (priemer rokov 2018 až 2020). Objem do roku 2019 medziročne narástol v priemere o 10 %. Necelú pätinu, takmer 44 miliónov eur, tvorili odvody štátneho TIPOS-u.

NKÚ poukazuje na legislatívnu medzeru. Príjmy štátu z hazardných hier nie sú totiž v plnej výške viazané na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb kompenzujúcich vytvárané riziká. Z celkových príjmov z hazardu bola za tri kontrolované roky na prospešné služby spojené so zdravím, vzdelávaním, kultúrou, športom či ochranou životného prostredia preukázateľne použitá menej ako pätina. Zo 120 miliónov eur smerovalo 115 miliónov výlučne na priamu podporu športu. Príkladom pre Slovensko by mohli byť krajiny ako Francúzsko, Španielsko či Švédsko, v ktorých je vytvorený účelový fond. V ňom sa kumulujú peniaze z hazardných hier a následne sa všetky financie účelovo poskytujú do segmentov verejného života, ktoré pomáhajú k minimalizovaniu dopadov hazardu. „Na Slovensku síce zdaňujeme hazard, vďaka čomu tečú peniaze do verejných rozpočtov, ich použitie však nie je výlučne viazané na preventívne aktivity. Len dve eurá z desiatich vraciame do podpory športu, ale všetky ostatné preventívne projekty, súvisiace so zdravím či vzdelávaním, sú mimo cielenej podpory. Prostriedky končia vo všeobecnej príjmovej časti rozpočtu štátu a miestnych samospráv,“ vysvetľuje podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Graf: Kam odchádzajú tržby Tiposu

Graf: Kam odchádzajú tržby Tiposu

Do štátneho rozpočtu – odvody z hazardných hier, mimoriadny protipovodňový odvod, daň z príjmov a vyplatené dividendy akcionárovi (MF SR). Verejnoprospešné projekty – podpora vo forme darcovstva, sponzoringu a projektových partnerstiev.

 

Kontrolný úrad upozornil vedenie rezortu financií na potrebu úpravy pravidiel pre poskytovanie dotácií z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, keďže ministerstvo nemá vytvorené kritériá na transparentné posudzovanie a výber žiadostí o dotáciu. Niektorí žiadatelia dostávali dotácie každoročne, napriek tomu, že počet žiadostí výrazne prekračoval zdroje na rozdelenie. TIPOS v sledovaných rokoch podporil projekty z oblasti kultúry, vzdelávania či zdravotníctva sumou  8,1 milióna eur, čo je 0,5 % z jeho tržieb z hazardu. Kontrolóri poukazujú, že ani štátna spoločnosť nemala konkrétne a jasné kritériá pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory. Žiadosti neboli posudzované nestrannou komisiou a TIPOS ani nezverejňoval zoznam podporených či zamietnutých žiadostí o poskytnutie finančnej podpory. Dnes nastavený systém podpory nie je podľa národnej autority pre externú kontrolu zárukou objektivity a transparentnosti pri jej rozdeľovaní verejných financií.

Transparentné pravidlá chýbajú aj pri prerozdeľovaní peňazí na marketing. TIPOS spoločnosti UNIMEDIA, s ktorou uzavrel zmluvu na dobu neurčitú v roku 2011, vyplatil za služby v rokoch 2018 až 2020 takmer 6,4 milióna eur. Kontrolný úrad už v roku 2012 odporúčal lotériovej spoločnosti zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú ukončiť a vypísať novú súťaž. Nový partner by tak vzišiel z otvorenej súťaže a zmluvný vzťah by reflektoval aktuálne zákonné pravidlá. Národní kontrolóri tiež upozorňujú na zvyšovanie výdajov TIPOS-u na reklamu prezentujúcu hazardné hry. Náklady na ňu medziročné rástli a v preverovanom období dosiahli 52,8 mil. eur. Ak chce štát zabezpečiť ziskovosť TIPOS-u a zároveň dodržať svoj cieľ obmedzovať rozvoj hazardu, bude musieť plošne upraviť zákonnú reguláciu reklamy voči všetkým prevádzkovateľom hazardných hier. Osobitne ide o reklamu v online priestore, kde má Slovensko zabezpečiť súlad národnej legislatívy s odporúčaniami Európskej komisie. „Pred hazardom musíme oveľa prísnejšie chrániť mladých ľudí, na ktorých striehnu nástrahy hlavne v digitálnom svete. Vďaka softvérovým aplikáciám, aktívnemu využitiu biometrických údajov môžeme minimalizovať prístup detí, mladistvých k hazardným hrám, a tak ich vie spoločnosť chrániť voči gamblerstvu,“ odporúčaním pre poslancov parlamentu uzatvára výstupy kontroly Ľ. Andrassy.

* * * * *

Národné monitorovacie centrum pre drogy v prieskume z roku 2019 zistilo, že až 42,9 % Slovákov hralo aspoň raz v živote niektorú z hazardných hier. Podľa Indexu závažnosti problémového hráčstva je v populácii 15 až 64-ročných celkovo 2,2 % ľudí s vysokým rizikom problémového hráčstva, čiže viac ako 86-tisíc osôb a 3,8 % so stredným rizikom, čo predstavuje takmer 150-tisíc ľudí.

 

náhľad správy

 

Správa o výsledku kontroly Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s. (pdf, MB)

 

 

 

PRÍLOHY

Graf: Tržby Tiposu podľa druhov hazardných hier

graf - tržby Tiposu podľa druhov hazardných hier

 

 

None

Zdielať: