Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2010 KA-078/2010/0003 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-077/2010/0002 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v príspevkových organizáciách Žilinského samosprávneho kraja
2010 KA-076/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009.
2010 KA-075/2010/0002 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-074/2010/0001 "Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009."
2010 KA-071/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-070/2010/0003 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými verejným vysokým školám
2010 KA-069/2010/0002 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch špecializovanej štátnej správy
2010 KA-068/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
2010 KA-067/2010/0005 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-066/2010/0004 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
2010 KA-065/2010/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov v programovom období 2007 – 2013.
2010 KA-064/2010/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými verejným vysokým školám
2010 KA-063/2010/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými Nitrianskym samosprávnym krajom na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v neštátnych sociálnych zariadeniach za rok 2009.
2010 KA-062/2010/0005 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-061/2010/0004 Kontrola "Realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013"
2010 KA-059/2010/0002 "Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2009."
2010 KA-058/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
2010 KA-057/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-056/2010/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obchodnej spoločnosti založenej hlavným mestom SR Bratislava
2010 KA-055/2010/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na financovanie vedy a výskumu.
2010 KA-054/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
2010 KA-053/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-052/2010/0003 Kontrola výkonu správy dane za ubytovanie, hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť použitia výnosu tejto dane
2010 KA-051/2010/0002 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úrad priemyselného vlastníctva za rok 2009 a kontrola plnenia opatrení
2010 KA-050/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009.
2010 KA-049/2010/0014 Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými NKÚ SR v roku 2009 a v I. polroku 2010
2010 KA-049/2010/0013 Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými NKÚ SR v roku 2009 a v I. polroku 2010
2010 KA-049/2010/0012 Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými NKÚ SR v roku 2009 a v I. polroku 2010
2010 KA-047/2010/0010 "Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik Žilina pri plnení úloh protipovodňových opatrení."
2010 KA-046/2010/0009 Kontrola poskytovania verejných prostriedkov na protipovodňové opatrenia.
2010 KA-044/2010/0007 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na program zatepľovania bytov
2010 KA-043/2010/0006 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými regionálnym rozvojovým agentúram
2010 KA-042/2010/0005 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie národných parkov a chránených území v rámci sústavy NATURA 2000
2010 KA-041/2010/0004 Kontrola zabezpečenia epizootickej bezpečnosti Slovenskej republiky po vstupe do Schengenského priestoru
2010 KA-037/2010/0014 Kontrola evidencie a využívania nehnuteľného majetku a kontrola plnenia opatrení z kontroly nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov
2010 KA-036/2010/0013 Kontrola postupu colných orgánov pri výbere, evidencii a odvode tradičných vlastných zdrojov európskych spoločenstiev
2010 KA-036/2010/0007 Kontrola postupu colných orgánov pri výbere, evidencii a odvode tradičných vlastných zdrojov európskych spoločenstiev
2010 KA-035/2010/0012 Kontrola postupu daňových orgánov pri správe a kontrole DPH
2010 KA-034/2010/0011 Kontrola plnenia opatrení z výkonu kontroly postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontrola použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách.