Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-064/2010/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými verejným vysokým školám
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

IČO
00157716
Sídlo
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v podnikateľskej činnosti neboli náklady kryté výnosmi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
zmluvné dojednanie - "objednávateľ nie je povinný zaplatiť fakturovanú sumu, pokiaľ na jeho účte v čase splatnosti faktúry dodávateľa (UKF) nebudú pripísané prostriedky zo ŠF najmenej vo výške umožňujúcej úhradu dodávateľom fa sumy. Pokiaľ podmienka podľa predchádzajúcej vety nebude splnená, objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením dodávateľom fakturovanej sumy."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
zmluvné dojednanie - "objednávateľ nie je povinný zaplatiť fakturovanú sumu, pokiaľ na jeho účte v čase splatnosti faktúry dodávateľa (UKF) nebudú pripísané prostriedky zo ŠF najmenej vo výške umožňujúcej úhradu dodávateľom fa sumy. Pokiaľ podmienka podľa predchádzajúcej vety nebude splnená, objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením dodávateľom fakturovanej sumy."
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
fakturovaná nižšia suma nájomného za nebytové priestory ako zmluvné dojednanie; oneskorená fakturácia nájomného za nájom pozemku (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
fakturovaná nižšia suma nájomného za nebytové priestory ako zmluvné dojednanie; oneskorená fakturácia nájomného za nájom pozemku (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
účtovné prípady neboli doložené účtovnými dokladmi (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovný doklad, ktorý bol vystavený v cudzom jazyku, nespĺňal podmienku zrozumiteľnosti, neobsahoval predpísané náležitosti účtovných dokladov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovný doklad, ktorý bol vystavený v cudzom jazyku, nespĺňal podmienku zrozumiteľnosti, neobsahoval predpísané náležitosti účtovných dokladov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovný doklad, ktorý bol vystavený v cudzom jazyku, nespĺňal podmienku zrozumiteľnosti, neobsahoval predpísané náležitosti účtovných dokladov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nezdôvodnenie odmien v súlade s citovaným ustanovením (počet porušení: 17)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
neeviodvanie pracovného času zamestnanca počas mesiaca, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
nezníženie mzdového nároku u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou za neodpracovanie dohodnutého fondu pracovného času
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
nehospodárne vynaloženie bežných výdavkov formou mzdy a tým porušenie finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nehospodárne vynaloženie bežných výdavkov formou mzdy a tým porušenie finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
vedenie dvoch mzdových listov jedného zamestnanca
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
vedenie dvoch mzdových listov jedného zamestnanca
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
neevidovanie všetkých dokladov zo zadávania podprahovej zákazky (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť