Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-077/2010/0002
Názov:
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v príspevkových organizáciách Žilinského samosprávneho kraja
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

IČO
42054575
Sídlo
M.Rázusa 104, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nevedenie správneho a preukázateľného účtovníctva úhradou faktúr, ktoré boli nepreukázateľné; niektoré inventúrne súpisy neboli preukázateľné (počet porušení: 28)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v dôsledku nezaúčtovaného inventarizačného rozdielu bolo účtovníctvo neúplné
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
uvádzanie nespoľahlivých údajov v poznámkach k účtovnej závierke (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neocenenie nehnuteľného majetku (vrátnica, pozemky pod stavbami) (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nezostavenie vlastného odpisového plánu na odpisovanie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vyhotovenie inventúrnych súpisov po vypracovaní invetarizačného zápisu; invetarizačný zápis neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu so stavom účtovným (počet porušení: 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevyhotovenie inventúrneho súpisu (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
absencia sídla kontrolovaného subjketu v inventúrnom súpise (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
absencia dňa začatia a dňa skončenia inventúry alebo dňa, ku ktorému bola inventúra vykonaná, v inventúrnom súpise (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
absencia mena, priezviska a podpisového záznamu hmotne zodpovednej osoby za príslušný majetok v inventúrnom súpise (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pri podpisovom zázname osôb zodpovedných za inventarizáciu chýbalo ich meno a priezvisko alebo absentovalo k priezvisku príslušné meno (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vyhotovenie invetarizačného zápisu pred vypracovaním inventúrnych súpisov (počet porušení: 10 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
absencia sídla účtovnej jednotky v inventarizačnom zápise (počet porušení: 15 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
absencia výsledku vyplývajúceho z porovnania skutočného stavu so stavom účtovným v inventarizačnom zápise
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
absencia mena osôb zodpovedných za inventarizáciu v inventarizačnom zápise (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nezaúčtovanie invetarizačného rozdielu 031 - pozemky do účtovného obdobia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
úhrada nepreukázateľných faktúr (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávna oprava účtovného záznamu (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávna oprava účtovného záznamu (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie princípu transparentnosti pri zadávaní zákaziek a princípu rovnakého zaobchádzania uchádzačov (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
rozdielne oznámenie predpokladaného množstva obstarávaného tovaru pre publikačný úrad a ÚVO
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
vyžadovanie dokladu o oprávnení podnikať nie starší ako 3 mesiace (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
vyžadovanie dokladu o finančnom postavení uchádzača bez jasného určenia (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch boli v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávnia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nevylúčenie uchádzača, ktorý nesplnil podmienky účasti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
n čenie relatívnej váhy vlastným prepravným nákladom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
vymenovane osoby za predsedu komisie, ktorá bola v čase jedného roka pred vymenovaním zamestnancom uchádzača
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
člen komisie neoznámil verejnému obstarávateľovi, že nastala skutočnosť , pre ktorú nemôže byť členom komisie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nevylúčenie ponúk uchádzačov, ktoré nesplnili obchodné podmienky podľa súťažných podkladov (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
podpísanie zmluvy, ktorá nebola v súlade s predloženým návrhom a zmluvy, ktorá bola v rozpore s obchodnými podmienkami súťažných podkladov a tiež s predloženým návrhom uchádzača (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
určenie kratšej lehoty na písomné požiadanie o vysvetlenie súťažných podkladov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
predseda výberovej komisie sa nezdržal konania, ktoré viedlo k rozporu záujmov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 552/2003 Z.z.
predseda výberovej komisie poskytol nepravdivé vyhlásenie súvisiace s vykonaním práce vo verejnom záujme
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 552/2003 Z.z.
uvedenie zmätočného ustanovenia v zmluve o dielo, ktoré mohli viesť k vzniku rozporov; nevypracovanie dodatkov k nájomným zmluvám s úpravou na strane prenajímateľa (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
realizácia finančných operácií pred ich overením predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení: 63)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
neuvedenie dátumu vykonania predbežnej finančnej kontroly alebo absencia podpisu osoby zodpovednej za realizáciu predbežnej finančnej konroly (počet porušení: 76)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
pokračovanie vo finančných operáciách bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení: 63)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nezaúčtovanie invetarizačného rozdielu v príslušnom období
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
účtovanie o monitorovacích jednotkách ako o samostatných hnuteľných veciach, pričom tieto tvorili jeden majetkový celok s hlavnou vecou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
účtovanie o monitorovacích jednotkách ako o samostatných hnuteľných veciach, pričom tieto tvorili jeden majetkový celok s hlavnou vecou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nesprávne účtovanie výdavkov (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
podľa Čl. VI. ods. 2 zriaďovacej listiny mohol subjekt nadobúdať aj vlastný majetok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
nedodržanie podmienok úrčených v zásadách hospodárenia s majetkom VUC pri prevode správy majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
nepoužitie všetkých právnych prostriedkov na ochranu majetku a neuplatnenie si svojcih práv včas: nevysporiadanie majetkových vzťahov k stavbám, ktoré boli v majetkovej a účtovnej operatívnej evidencii; nezapísanie vlastníckeho vzťahu k pozemkom pod budovami v správe SC ŽSK; nesprávne uvedený vlastník a správca majetku na LV; neuplatnenie úrokov z omeškania platieb nájomného a oneskorené faktúrovanie nájomného (počet porušení: 14)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
nevedenie nehnuteľného majetku v účtovníctve (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
nezabezpečenie všetkých údajov v katastri tak, aby boli riadne evidované, správe katastra, nenahlásenie vzniknutých zmien v príslušnej lehote (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
nesprávne účtovanie výdavkov (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nesprávne účtovanie výdavkov (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nesprávne účtovanie výdavkov (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nevytvorenie odpisového plánu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
účtovná jednotka sa neriadila vnútorným predpisom o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
niektoré údaje v poznámkach nezodpovedali skutočnosti: poznámky k účtovnej závierke mali byť zostavené tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, porovnateľné a spoľahlivé
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nezaokrúhlenie údajov prepočítaných konverzným kurzom uvedených vo Výkaze ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 matematicky na najlbližšie o
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
absenica zmienky o zmene meny v poznámkach k účtovnej závierke
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
absencia informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov SC ŽSK v poznámkach k účtovnej závierke
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
netriedenie výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie (počet porušení: 18)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
zverenie pozemkov do správy na základe kúpnych zmlúv, nie na základe zmlúv o prevode správy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
absencia zápisnice o odovzdaní a prevzatí majetku pri kúpnych zmluvách
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neuvedenie dočasnej alebo absolútnej prebytočnosti posudzovaného majetku pri vyraďovaní, nedostatočná špecifikácia vyraďovaného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neuvedenie dočasnej alebo absolútnej prebytočnosti posudzovaného majetku pri vyraďovaní, nedostatočná špecifikácia vyraďovaného majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie (počet porušení: 18)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
predplatenie periodickej tlače, nesúvisiacej s predmetom činnosti SC ŽSK (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
zostavenie rozpočtu na úrovni príjmov a výdavkov, nie ako rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nezúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa za rozpočtový rok 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny nehospodárnym vynakladaním verejných prostriedkov na periodickú tlač, ktorá nesúvisela s úlohami SC ŽSK (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesúlad niektorých ustanovení smernice o vedení účtovníctva so zmenenou vstupnou cenou pre hmotný a nehmotný majetok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
nesúlad niektorých ustanovení smernice o vedení účtovníctva so zmenenou vstupnou cenou pre hmotný a nehmotný majetok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
nesúlad niektorých ustanovení smernice o vedení účtovníctva so zmenenou vstupnou cenou pre hmotný a nehmotný majetok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
nedodržanie príslušných opatrení MF SR (počet porušení: 18)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
príkaz nariaďoval vykonanie len inventarizácie majetku a záväzkov, nie aj invetarizácie rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neúčtovanie tak, aby účtovná závierka poskytovala verný obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva (počet porušení: 14)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neúčtovanie tak, aby účtovná závierka poskytovala verný obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva (počet porušení: 14)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevedenie správneho a preukázateľného účtovníctva úhradou faktúr, ktoré boli nepreukázateľné; niektoré inventúrne súpisy neboli preukázateľné (počet porušení: 28)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevedenie správneho a preukázateľného účtovníctva úhradou faktúr, ktoré boli nepreukázateľné; niektoré inventúrne súpisy neboli preukázateľné (počet porušení: 28)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
podpísanie nájomnej zmluvy pred schválením prenájmu na dobu n čitú v Zastupiteľstve ŽSK, resp. prenájom na dobu n čitú bez odsúhlasenia Zastupiteľstva ŽSK (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
absencia zákonných náležitostí v inventúrnych súpisov (počet porušení: 20)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
pokračovanie vo finančných operáciách aj bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou (počet porušení: 24)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Späť