Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2007 KA-023/2007/0001 Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
2008 KA-023/2008/0009 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Úrade jadrového dozoru SR za rok 2007
2009 KA-023/2009/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami vynaloženými v oblasti kombinovanej dopravy
2010 KA-023/2010/0007 Kontrola projektu Kohézneho fondu "Bratislava - protipovodňová ochrana", č. opatrenia 2004/SK/C/PE/007
2011 KA-023/2011/0004 Kontrola dodržiavania povinností stavebnej sporiteľne pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu.
2012 KA-023/2012/1030 Kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov na činnosť obvodných úradov
2013 KA-023/2013/1060 Kontrola hospodárenia a plnenia opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania spoločnosti Letisko M. R. Štefánika, a. s. za obdobie rokov 2011-2012.
2014 KA-023/2014/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015
2016 KA-023/2016/1050 Správa spotrebných daní
2017 KA-023/2017/1031 Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie
2018 KA-023/2018/1030 Hospodárenie spoločnosti BIONT, a.s.
2019 KA-023/2019/1062 Udržateľnosť mestského životného prostredia v Slovenskej republike – analytická správa
2020 KA-023/2020/1033 Dodržiavanie zákonných lehôt pri vracaní nadmerného odpočtu DPH
2021 KA-023/2021/1090 Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom Obce a ZŠ Kecerovce
2022 KA-023/2022/1063 Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie SR.
2023 KA-023/2023/1120 Poplatok za rozvoj v samospráve
2024 KA-023/2024/1181 Činnosť a poskytovanie finančných prostriedkov Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
2007 KA-024/2007/0002 Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2006
2008 KA-024/2008/0010 Kontrola hospodárenia v Trnavskej teplárenskej akciovej spoločnosti s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR
2009 KA-024/2009/0008 Kontrola programu na podporu verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb
2011 KA-024/2011/0004 Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2010 a využitia systémov VIES II
2013 KA-024/2013/1060 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 za vybrané kapitoly
2014 KA-024/2014/1050 Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
2016 KA-024/2016/1050 Správnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky Ministerstva financií SR a nakladanie s majetkom štátu v jeho správe.
2018 KA-024/2018/1110 Sociálne služby pre seniorov
2019 KA-024/2019/1061 Elektronický výber mýta
2020 KA-024/2020/1090 Rozšírenie kapacít predškolských zariadení
2021 KA-024/2021/1090 Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom obce Rankovce
2023 KA-024/2023/1120 Predbežná štúdia - Stratégie v oblasti mládeže
2024 KA-024/2024/1033 Financovanie cirkví a náboženských spoločností z kapitoly Ministerstva kultúry SR
2008 KA-025/2008/0011 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov a efektívnosti vynaložených prostriedkov
2009 KA-025/2009/0008 Kontrola programu na podporu verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb
2009 KA-025/2009/0009 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami vynaloženými v rámci programu 08V01-podpora lesného hospodárstva zo štrukturálnych fondov
2010 KA-025/2010/0002 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2009
2011 KA-025/2011/0004 "Kontrola systému registrácie daňových subjektov "
2011 KA-025/2011/0005 Kontrola systému registrácie daňových subjektov
2011 KA-025/2011/0006 Kontrola systému registrácie daňových subjektov
2013 KA-025/2013/1060 Kontrola efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov pri prevádzkovaní osobnej železničnej dopravy v rokoch 2011 až 2012 na Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
2014 KA-025/2014/1030 Kontrola efektívnosti a účinnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pre Operačný program Vzdelávanie.
2016 KA-025/2016/1030 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v oblasti médií a audiovízie.