Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-023/2014/1050
Názov:
Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015
Účel kontrolnej akcie:
Účelom vypracovania Stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015 je splnenie úlohy v
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013 - 2015
Termín kontroly
14.10.2014 - 23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Makroekonomické rámce a východiskový rámec návrhu RVS na rok 2015, návrh ŠR na rok 2015 a návrh súhrnného rozpočtu ostatných subjektov verejnej správy na rok 2015 sú zostavené v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je SR viazaná, právom Európskych spoločenstiev a právom EÚ
Typ nedostatku: - Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
Späť