Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-024/2016/1050
Názov:
Správnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky Ministerstva financií SR a nakladanie s majetkom štátu v jeho správe.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom je overenie formálnej a vecnej správnosti zostavenia individuálnej účtovnej závierky Minister
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
14.02.2016 - 05.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmysle čl. 3 Smernice 5/2014 o riadení a prevádzkovaní služby vedenia centrálnej evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov (služba eKolok) v podmienkach MF SR hlavným koordinátorom riadenia a prevádzkovania služby eKolok v podmienkach MF SR je sekcia daňová a colná. Kontrolou predložených mesačných Reportov čistého salda zaplatených a vrátených eKolkov vystavených Slovenskou poštou, a. s. bolo zistené, že interné doklady ako podklad na zaúčtovanie príjmov a pohľadávok vystavovala a finančnú kontrolu vykonávala sekcia daňová a colná. Aktualizáciou Organizačného poriadku MF SR Dodatkom č. 10 bol od 15. 10. 2015 projektovým riadením jednotlivých projektov informačných systémov rezortu financií, medzi ktoré patrí tiež Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP) poverený odbor informačných technológií, oddelenie projektového riadenia. Zmena kompetencií však nebola zapracovaná do vyššie citovanej Smernice č. 5/2014
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V kapitole VPS pri inventarizácii pohľadávok z návratných finančných výpomocí bolo zistené, že ČIK v inventarizačnom zápise a inventúrnom súpise uviedla, že na príslušnom odbore sa nenachádzajú doklady k 2 pohľadávkam, pri ktorých nebola v účtovníctve zmena od inventarizácie roku 2004.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V účtovníctve kapitoly VPS sa vedú nevymožiteľné pohľadávkyy z čias bývalej ČSFR, ktoré pri delení majetku štátu medzi ČR a SR prešli do vlastníctva SR a boli k nim vytvorené opravné položky vo výške 3 537,6 tis. eur. MF SR pripravuje materiál do vlády SR s návrhom na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu ich nevymožiteľnosti a pohľadávky odpísať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V účtovníctve kapitoly VPS je vedená pohľadávka voči Slovenskému lyžiarskemu zväzu vo výške 5 691,7 tis. eur, pri ktorej sú splnené zákonné podmienky pre vysporiadanie pohľadávky rozhodnutím o trvalom upustení od vymáhania a následne odpisu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 374/2014 Z.z.
V niektorých prípadoch nebolo preukázané splnenie si povinností členov ústrednej inventarizačnej komisie a predsedov čiastkových inventarizačných komisií kapitoly MF SR určených Príkazom ministra financií SR č. 19/2015 týkajúcich sa posúdenia správnosti obsahu, štruktúry, náležitostí a komplexnosti výstupnej dokumentácie z inventarizácie v zmysle príslušných ustanovení zákona o účtovníctve. V dôsledku toho MF SR pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2015 nepostupovalo v súlade so zákonom o účtovníctve: - § 29 ods. 1 v tom, že inventarizáciou neoverilo v úplnosti, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, - § 30 ods. 2 v tom, že inventúrne súpisy, ktorými sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva, neobsahovali vo viacerých prípadoch predpísané údaje, - § 30 ods. 3 v tom, že stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov uvedený v inventúrnom súpise nebol porovnaný so stavom v účtovníctve. na základe zisteného stavu konštatuje, že MF SR pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2015 nepostupovalo v súlade so zákonom o účtovníctve: - § 29 ods. 1 v tom, že inventarizáciou neoverilo v úplnosti, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, - § 30 ods. 2 v tom, že inventúrne súpisy, ktorými sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva, neobsahovali vo viacerých prípadoch predpísané údaje, - § 30 ods. 3 v tom, že stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov uvedený v inventúrnom súpise nebol porovnaný so stavom v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedostatočné personálne obsadenie odboru hospodárskej správy MF SR - úrad v oblasti vedenia majetkovej a účtovnej evidencie a oddelenia finančného účtovníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť