Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Mesto Žilina
Sídlo:
Žilina, Námestie obetí komunizmu 1
IČO:
00321796
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.