Aktuality

Národná autorita pre oblasť kontroly musí byť otvorenou a komunikujúcou inštitúciou

Bratislava  5. septembra 2019 – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) začína s prípravou plánu kontrolnej činnosti rok vopred. Už od začiatku roku 2019 prebiehajú v rámci národnej kontrolnej inštitúcie procesy súvisiace s prípravou tém, projektov kontrolných akcií na rok 2020. V prvej etape kontrolóri predkladali námety, odborné témy, ktoré ďalej premietajú do detailných kontrolných projektov na základe rizikových analýz, významností a s dôrazom na ekonomické či celospoločenské dopady jednotlivých verejných politík. Do procesu kreovania tém je už druhý rok zapájaná aj odborná verejnosť a to prostredníctvom konzultácií, prezentácií aktivít analytickej jednotky NKÚ SR. Pri posudzovaní významnosti navrhnutých kontrolných tém sa taktiež zohľadňuje plnenie záväzkov Slovenska voči medzinárodným inštitúciám (EÚ, OSN, NATO a pod.).

Témy kontrolných akcií na rok 2020 vychádzajú z desiatich prioritných oblastí pre roky 2018 – 2020, pokrývajúcich od vzdelávania, cez zdravie, sociálne politiky až po eurofondy (príloha č. 1). Kontrolné akcie budú zamerané na preverenie či realizované verejné politiky, vládne programy dosahujú svoje ciele, či prinášajú pridanú hodnotu z hľadiska udržateľnosti ako aj dodržania zákonnosti, hospodárnosti vo vybraných subjektoch štátnej a verejnej správy. Pozornosť národných kontrolórov sa zameria na systém skládkovania odpadov, integráciu marginalizovaných rómskych komunít či žiakov so špeciálnymi potrebami. Národná autorita pre externú kontrolu sa pozrie aj na prínos projektov smerujúcich k podpore najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku, či na zabezpečenie kvality zdrojov pitnej vody a ich ochrana pred pesticídmi. Slovenskí kontrolóri v spolupráci s európskymi partnermi budú mať pod drobnohľadom výstavbu, údržbu regionálnych ciest a mostných objektov či nakladanie s plastovým odpadom.

Tohtoročný plán kontrolných akcií bol na základe rozhodnutia predsedu úradu Karola Mitríka rozšírený o dve mimoriadne akcie. Ide o kontrolu hospodárenia vo vojenských lesoch a do konca roka kontrolóri preveria procesy súvisiace s obstaraním protipožiarneho systému v štátnom podniku Lesy SR. Na oba problémy poukázali nielen rizikové analýzy úradu, ale aj poslanci Národnej rady SR či občania prostredníctvom podnetov. Národná autorita pre oblasť kontroly tak v roku 2019 realizuje 36 kontrolných akcií a preverí takmer 450 subjektov, ktoré hospodária s verejnými, európskymi finančnými prostriedkami. Nové nastavenie procesov pri príprave ročného plánu kontrolných akcií vytvára tiež priestor na generovanie tém a kontrolných zameraní na základe podnetov, ktoré zasiela úradu verejnosť, občianske združenia či neziskové inštitúcie. Kontrola je vec verejná a konečnými prijímateľmi kontroly sú občania. Preto je našou povinnosťou hľadať nástroje, vďaka ktorým vieme do prípravy ročných plánov kontroly zapájať aj širšiu verejnosť“, pripomína predseda úradu Karol Mitrík. Otvorená komunikácia úradu je cestou k tomu, aby kontrola aktívne prispievala k lepšej správe veci verejných, k efektívnejšiemu a transparentnejšiemu nakladaniu s verejnými financiami i majetkom. „Obdobie spred desaťročí, kedy sa o problémoch, zásadných kontrolných zisteniach nehovorilo a „vyvolení“ ich takpovediac držali pod prikrývkou, je históriou“, zdôrazňuje K. Mitrík.

 

Dôkazom rastúcej dôvery verejnosti v NKÚ SR je aj stúpajúci počet doručených podnetov. Z takmer 400 podaní v prvom polroku 2019 smeruje viac ako polovica do oblastí súvisiacich s nehospodáreným, či až možným nezákonným nakladaním s majetkom miestnej samospráve, ale i štátnych podnikov či ministerstiev. Výsledky všetkých kontrolných akcií sú dnes zverejňované v podobe záverečných správ na webovej stránke úradu. Kontrolný úrad v snahe byť otvorenou a moderne komunikujúcou inštitúciou prezentuje svoje aktivity, závery kontrolných akcií na piatich sociálnych sieťach. Záujemcovia si môžu zvoliť podľa svojej preferencie Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn či YouTube. Novinkou v tomto roku sú profily úradu na Instagrame, na ktorom verejnosť nájde graficky spracované výsledky kontrol, a tiež na sieti LinkedIn, ktorá je využívaná najmä odbornou verejnosťou či záujemcami o kariérny rozvoj. Video kanál NKÚ SR na YouTube ponúka audiovizuálne spracovanie správ, ale aj priame prenosy z dôležitých, najmä medzinárodných podujatí. Priblížiť poslanie kontrolnej inštitúcie, ale význam kontroly v modernej občianskej spoločnosti má projekt „Letné štúdio NKÚ SR“, ktoré po prvý krát pripravil úrad pre odbornú či laickú verejnosť v lete tohto roku.

 

Príloha č. 1  

Prioritné oblasti zamerania kontrolnej činnosti na roky 2018 – 2020:

 

1.  Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie

2.  Efektívna a transparentná verejná správa

3.  Zdravie

4.  Zamestnanosť a podnikateľské prostredie

5.  Trvalo udržateľná spotreba a výroba, energetická efektívnosť a environmentálna udržateľnosť

6.  Udržateľné verejné financie a fiškálna politika

7.  Sociálne politiky

8.  Dopravná infraštruktúra a informačno-komunikačné technológie

9.  Obrana a bezpečnosť

10. Európske štrukturálne a investičné fondy

None

Zdielať: