Tlačové správy 2021

Nefunkčná vnútorná kontrola a nedostatok kontrolórov – Achillova päta štátnych inštitúcií

Bratislava 22. október 2021 – Vnútorné kontrolné mechanizmy sú neefektívne a neúčinné. Zamestnancom chýbajú skúsenosti s nastavením systému vnútornej kontroly a rizikom je tiež nedostatok kontrolórov. Také sú závery z kontrolnej akcie, ktorú ukončil NKÚ na ministerstve práce. Podobné nedostatky však boli národnými kontrolórmi identifikované aj na rezorte školstva. Aj preto kontrolný úrad zaradil do svojho plánu strategického zamerania kontrolných akcií na nadchádzajúce roky audity tematicky zamerané na komplexné posúdenie funkčnosti a efektívnosti systémov vnútornej kontroly v ústredných inštitúciách štátu. Národná autorita pre oblasť externej kontroly považuje za dôležité, aby vrcholoví predstavitelia štátnej, verejnej organizácie zabezpečili pre zamestnancov odborné vzdelávanie, ktoré bude zamerané na finančné riadenie a priebežnú kontrolu vo všetkých oblastiach života ministerstva, štátneho podniku, či mestského a obecného úradu.

Infografika - vnútorný kontrolný systém


Ukazuje sa, že vnútorný kontrolný systém je Achillovou pätou štátnych, ako i verejných organizácií. Kontrola je pritom kľúčovým nástrojom pre zabezpečenie zdravého finančného hospodárenia inštitúcie, priebežného hodnotenia plnenia cieľov verejných politík a ubezpečením pre zamestnancov, že dodržiavajú zásady hospodárneho a efektívneho používania národných či európskych financií. V minulom roku národní kontrolóri preverili účinnosť systému vnútornej kontroly v rámci ministerstva školstva a na základe zistených nedostatkov konštatovali, že systém nie je nastavený správne a absentujú procesy riadenia rizík. To súvisí s cielenou kontrolou nosných aktivít inštitúcie vychádzajúcich z kompetenčného zákona. Obdobné riziká boli národnou autoritou pre externú kontrolu potvrdené v rámci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. „Systém vnútornej kontroly musí zrkadliť politiku riadenia rizík. Ide o kľúčový prvok systému riadenia a manažérovi ponúka objektívnu skúšku správnosti. Aj preto apelujeme na ministrov, generálnych riaditeľov štátnych inštitúcií, ale aj predstaviteľov miestnej, regionálnej samosprávy, aby aktívne využívali nástroje vnútornej kontroly. Aby personálne posilňovali útvary, ktoré vykonávajú nestrannú kontrolu v rámci nimi riadenej inštitúcie. Externá kontrola realizovaná NKÚ totiž nemôže zastupovať či nahrádzať poslanie a povinnosti vnútorných kontrolných nástrojov,“ vysvetľuje podpredseda úradu Ľubomír Andrassy.

 

NKÚ upozorňuje, že rezort práce nemal explicitne definované tri stupne kontrolórskeho uistenia a cieleného riadenia rizík. Ide hlavne o manažérsku, riadiacu zodpovednosť, základnú finančnú kontrolu a nestranný vnútorný audit. Činnosť ministerského vnútorného auditu pritom bola vyhodnotená ako nedostatočná. Vnútorný audit nenapĺňal jeho základné zákonné poslanie, a to systematicky hodnotiť a zlepšovať riadenie rizík v rámci ministerstva. Naopak, zameriaval sa iba na overovanie dodržiavania postupov pri základnej finančnej kontrole a bežnej prevádzke. Z pohľadu štatutára organizácie, ministra, ide o rozhodujúci nástroj uistenia, že inštitúcia realizuje strategické ciele, plní programové aktivity a že nástroje vnútornej kontroly vedia včas zachytiť riziká, ktoré môžu vyústiť do porušenia rozpočtových pravidiel, nedodržania zákonných povinností či trestnoprávnej zodpovednosti. Účinne nastavený systém vnútornej kontroly odhaľuje problémy v reálnom čase, identifikuje zodpovedné osoby za ich riešenie a pomáha prijímať efektívne nápravné opatrenia.

Dôležitým predpokladom pre účinné fungovanie vnútornej kontroly je jej primerané personálne zabezpečenie. Ministerstvo práce má podľa názoru NKÚ nedostatočný počet kontrolórov a to nielen pri pohľade na objem financií, ktoré spravuje, ale aj voči rozsahu kompetencií a povinností. Výdavková časť kapitoly rezortu je spomedzi všetkých ústredných orgánov štátu za ostatné dva roky najvyššia a výdavky len na tento rok sú rozpočtované v sume 3,28 miliardy eur. Národní kontrolóri vyhodnotili systém vnútornej kontroly za nedostatočný aj preto, že na zabezpečovanie všetkých úloh vnútorného auditu sú k dispozícii len dvaja odborní zamestnanci. V rámci kontroly boli identifikované aj problémy súvisiace s popísaním rizík a ich jednoznačným riadením zo strany zodpovedných zamestnancov. Kontrolný úrad preto odporúča vedeniu ministerstva, aby spracoval rezortnú politiku riadenia rizík a personálne posilnil útvary, ktoré sú súčasťou systému vnútornej kontroly a auditu.  

Vnútorný kontrolný systém - kontrolný zoznam

 „Kontrola je jedným zo základných nástrojov pre vedúcich pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia. Kontrola nám dáva informáciu o tom, či sú procesy nastavené správne, či sú financie používané hospodárne a výsledky napĺňajú ciele, ktoré vychádzajú zo schválených stratégií. Kontrola musí byť nastavená na “každodenný” pulz života verejnej či privátnej spoločnosti. Ak kontrolu robíme racionálne, ak na nej aktívne participujú všetky zainteresované strany, potom jej výsledkom bude lepšie spravovaná spoločnosť. Riaditelia nebudú len zadávateľmi úloh, ale stanú sa integrálnou súčasťou tímu, ktorý ťahá za jeden povraz. Pri takto nastavenom systéme kontroly, nehľadáme represiu, ale spätnú väzbu, s cieľom lepšie spravovať veci verejné, alebo efektívnejšie nakladať so zvereným majetkom či financiami,“ uzatvára pohľad na význam a prínos kontroly Ľ. Andrassy.

 

Príklad nastavenia systému vnútornej kontroly v kontexte riadenia rizík v štátnej, resp. verejnej správe:

schéma účinného systému vnútornej kontroly

náhľad správy

 

Správa o výsledku kontroly Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (pdf, 0,6 MB)

 

None

Zdielať: