Tlačové správy 2021

Doučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nie je dostatočné, upozorňujú analytici NKÚ

Bratislava  27. augusta  2021 – Slovenskí žiaci mali školy zatvorené takmer najdlhšie v EÚ, najväčší dopad to malo na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré mali len málo možností sa vzdelávať dištančne. Až 128 tisíc detí, čo predstavuje viac ako 18 %, sa online neučilo. Ministerstvo školstva pripravilo aktivity, ktoré mali pomôcť dobehnúť zmeškané vyučovanie u detí s nedostatočným dištančným vzdelávaním, resp. tých, ktoré sú ohrozené školským neúspechom, napríklad prepadnutím. Jednou z takých aktivít bol projekt „Spolu múdrejší“ za 1,5 mil. eur alebo podpora letných škôl za viac ako 1 mil. eur. Tieto aktivity sú prospešné, úsilie a prostriedky vynaložené na tento účel sa môžu v budúcnosti mnohonásobne vrátiť. Analytici NKÚ však zároveň identifikujú priestor na zvýšenie ich rozsahu a adresnosti. Analytická jednotka pôsobí na NKÚ od roku 2016. V nedávnom období prešla externým aj interným hodnotením, ktoré pozitívne ocenilo zlepšovanie kvality výstupov odboru.

Infografika  - Spolu múdrejší

Slovensko bolo jednou z krajín, ktoré mali najdlhšie zatvorené školy v EÚ – 28 týždňov. Žiaci sa začali vracať do škôl až po vyše roku od prvého prípadu COVID-19 na Slovensku. NKÚ považuje zmiernenie dopadov pandémie na vzdelávací proces za kľúčovú výzvu, preto víta snahu i aktivity ministerstva školstva. Analytici kontrolného úradu však vidia priestor na zvýšenie ich rozsahu a adresnosti. Pripravili preto analýzu opatrení na podporu vzdelávania detí zo znevýhodneného prostredia.

Podľa analýzy samotného ministerstva školstva nebolo 52 tisíc (7,5 %) žiakov základných a stredných škôl zapojených do dištančného vzdelávania, a až 128 tisíc (viac než 18 %) žiakov sa neučilo prostredníctvom internetu. Situácia bola kritická najmä v školách s vysokým zastúpením žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v špeciálnych školách, kde bol podiel nezapojených detí oveľa vyšší oproti priemeru.

Doučovanie znevýhodnených žiakov nie je dostatočné

Projekt „Spolu múdrejší“ za takmer 1,5 mil. eur mal byť jedným z opatrení na zmiernenie negatívneho vplyvu zatvorenia škôl počas lockdownu. Tento projekt mal podporiť základné a špeciálne školy, aby v mesiacoch apríl až jún vytvorili podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností žiakov, ktorí nemali možnosť sa dištančne vzdelávať. Podporených bolo 20 % z celkových 2 300 základných a špeciálnych základných škôl. Analytici NKÚ vypočítali, že to predstavuje menej ako 40 % zo škôl, ktoré majú vysoký podiel žiakov zo znevýhodneného prostredia, teda tých, ktorí mali najmenšiu šancu sa dištančne vzdelávať prostredníctvom internetu. S využitím údajov o plánovaných počtoch doučovaných žiakov na jednotlivých školách odhadli, že počet doučovaných žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je na úrovni takmer 10 tisíc žiakov, čo predstavuje 30 % ich celkového počtu (viď Graf č. 1). Ďalším opatrením je finančná podpora pri organizovaní letných škôl, na ktoré vyčlenilo ministerstvo viac ako 1 mil. eur, trojnásobne viac ako v r. 2020. Podľa odborníkov by však na doučovanie všetkých offline žiakov bolo potrebných viac ako 60-násobok. Doučovanie žiakov základných škôl študentami vysokých škôl je tiež chvályhodná aktivita, no dokázala zachytiť len 1 132 žiakov.

Uvedené zistenia vyvolávajú otázniky o účinnosti a najmä dostatočnosti týchto krokov, ktoré mali byť zamerané najmä na žiakov najviac zasiahnutých pandemickými opatreniami a zatvorením škôl. Otázne je, ako bude zabezpečené dobehnutie učiva pre ostatných 70 %, teda viac ako 20 tisíc detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Z kuchyne analytickej jednotky NKÚ

Národná autorita pre externú kontrolu sa snaží neustále zlepšovať a profesionalizovať svoju činnosť. Jednou z takých aktivít je aj vybudovanie a rozvoj analytickej jednotky, k čomu využíva aj prostriedky európskej pomoci – operačného programu Efektívna verejná správa. Analytickou jednotkou NKÚ je odbor stratégie a analýz, ktorý prešiel v uplynulých mesiacoch hodnotením interných aj externých hodnotiteľov. Úlohou tohto odboru je príprava strategického a ročného zamerania kontrolnej činnosti, vlastné analýzy či podklady pre kontrolnú činnosť a tiež vypracovanie stanovísk k návrhom štátneho záverečného účtu a štátneho rozpočtu SR. Na odbore pracuje momentálne 16 analytikov rôznorodého zamerania. Popri ekonómoch tu pôsobia aj zamestnanci s prírodovedným, matematickým či iným vzdelaním. Od septembra 2017 do mája 2021 analytici vypracovali spolu 47 výstupov, čím výrazne prekročili cieľ stanovený v projekte. Pozitívne bolo hodnotené zlepšovanie kvality výstupov odboru, odporúčania hodnotiteľov smerovali najmä na zlepšenie postavenia analytickej jednotky.

 

náhľad analýzy

Analytická informácia Zmiernenie dopadov pandémie na vzdelávanie žiakov musí byť (vyššou) prioritou (pdf, 370 kB)

 

 

 

 

PRÍLOHA

Graf č. 1: Pokrytie žiakov zo SZP doučovaním v rámci projektu Spolu múdrejší

graf - Pokrytie žiakov zo SZP doučovaním v rámci projektu Spolu múdrejší

Zdroj: MŠVVaŠ SR a CVTI SR; výpočty a spracovanie NKÚ SR
Poznámka: Predpokladáme, že v každom mesiaci sa kompletne obmenili doučovaní žiaci. 

* * * * *

Zdroje údajov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií, Centrum vzdelávacích analýz, Inštitút vzdelávacej politiky a verejne dostupné zdroje uvedené v analýze.

None

Zdielať: